Dostawa szkła laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12
Tel. 32 359 19 56
Fax. 32 359 20 48
E-mail info@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa szkła laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa szkła laboratoryjnego1) Przedmiotem umowy są sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb, na podstawie zamówień) dostawy szkła laboratoryjnego, zwanego dalej „materiałami” lub „produktami”. Materiały winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2022 lub nowszy).2) Zakres zamówienia obejmuje: dostawę materiałów wraz z transportem oraz rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.4) Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01.06.2023) lub do wyczerpania wartości umowy , jeżeli jej wyczerpanie nastąpi przed upływem 12 miesięcy. 5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany partiami na podstawie zamówień według bieżących potrzeb Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówioną partię szkła w maksymalnym terminie 55 dni od daty otrzymania zamówienia. Wykonawca może skrócić termin dostawy zamówionej partii szkła. Oferta przewidująca skrócenie terminu dostawy otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.Za datę otrzymania zamówienia uznaje się datę jego potwierdzenia przez Wykonawcę. Wykonawca potwierdzi niezwłocznie tj. w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia lub jeżeli zamówienie zostało wysłane/dostarczone przez Zamawiającego po godzinie 13:00 – najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia, (e-mailem lub poprzez adnotację na kopii zamówienia w przypadku dostarczenia zamówienia osobiście przez Zamawiającego) fakt otrzymania zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zamówienia w ww. terminach ze strony Wykonawcy przyjmuje się, iż Wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego wysłania/dostarczenia przez Zamawiającego, co jest równoznaczne z rozpoczęciem biegu terminu dostawy.7) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Zarządzania Dostawami,pok. B0.8, ul. Bankowa 12, , 40-007 Katowice lub inny wskazany przez Zamawiającego adres (na terenie RP), m. in. siedziby Wydziałów zlokalizowane pod adresami:- Katowice: ul. Szkolna 9, ul. Bankowa 9, ul. Bankowa 12, ul. Bankowa 14, ul. Uniwersytecka 4, ul. Jagiellońska 28- Sosnowiec: ul. Będzińska 60, ul. Będzińska 39, – Chorzów: ul. 73 Pułku Piechoty 1- Cieszyn: ul. Bielska 62Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dowolnego adresu dostawy dotyczącego osobno każdego zamówienia (bez względu na wartość pojedynczego zamówienia) do siedzib ww. Wydziałów.8) Minimalny termin płatności: 20 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca może wydłużyć termin płatności do 30 dni. Oferta przewidująca wydłużenie terminu płatności otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. DZP.382.1.11.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1681722827904
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/754624
CPV 33.79.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Opis techniczny potwierdzający, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego (określone w załączniku nr 2 do SWZ). Wystarczające będzie wypełnienie kol. 6 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ). Dokument składany wraz z ofertą. 2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane materiały wykonane są ze szkła o właściwościach i parametrach wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ). Dokument składany wraz z ofertą. 3) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane szkło laboratoryjne zostało wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 (lub normą równoważną) Uwaga! W przypadku normy równoważnej należy wskazać tę normę. Jeżeli wykonawca nie wskaże normy równoważnej, Zamawiający uzna, iż szkło laboratoryjne zostało wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008. W przypadku, normy wydanej przed wejściem w życie nowej normy (o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także oświadczenie dotyczące wcześniej obowiązującej normy, która została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wejścia w życie norm zastępujących, Zamawiający uzna również te normy. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ). Dokument składany wraz z ofertą. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) Opis techniczny potwierdzający, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego (określone w załączniku nr 2 do SWZ). Wystarczające będzie wypełnienie kol. 6 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ). Dokument składany wraz z ofertą. 2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane materiały wykonane są ze szkła o właściwościach i parametrach wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ). Dokument składany wraz z ofertą. 3) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane szkło laboratoryjne zostało wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 (lub normą równoważną) Uwaga! W przypadku normy równoważnej należy wskazać tą normę. W przypadku, normy wydanej przed wejściem w życie nowej normy (o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także oświadczenie dotyczące wcześniej obowiązującej normy, która została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wejścia w życie norm zastępujących, Zamawiający uzna również te normy. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ). Dokument składany wraz z ofertą. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą. 2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą. 3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 1B do SWZ. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenie składane wraz z ofertą. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik 1A). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007, Katowice, woj. śląskie, państwo PL, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu,pl
Adres strony internetowej (URL): dzp.us.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
40-007 KATOWICE
BANKOWA 12

2023-04-25

Sposób składania ofert 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-05-24
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 45
rabat (upust) od cen katalogowych netto 15
termin dostawy 25,00
termin płatności faktury 15
Uwagi 2023/BZP 00178321/01

Dostawy
Dostawa szkła laboratoryjnego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bankowa 12
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A – Katowicki
1.5.7.) Numer telefonu: 032 359 13 34
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu,pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa szkła laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-502c8f47-d1fa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00178321
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu , w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy;
4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.
5) Rekomendacje.
a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017r. 2247);
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:- .zip – .7Z;
d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;
e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;
g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
6) Forma oferty.
a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia;
c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.382.1.11.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem umowy są sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb, na podstawie zamówień) dostawy szkła laboratoryjnego, zwanego dalej „materiałami” lub „produktami”. Materiały winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2022 lub nowszy).
2) Zakres zamówienia obejmuje: dostawę materiałów wraz z transportem oraz rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4) Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 01.06.2023) lub do wyczerpania wartości umowy , jeżeli jej wyczerpanie nastąpi przed upływem 12 miesięcy.
5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany partiami na podstawie zamówień według bieżących potrzeb Zamawiającego.
6) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówioną partię szkła w maksymalnym terminie 55 dni od daty otrzymania zamówienia.
Wykonawca może skrócić termin dostawy zamówionej partii szkła. Oferta przewidująca skrócenie terminu dostawy otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za datę otrzymania zamówienia uznaje się datę jego potwierdzenia przez Wykonawcę. Wykonawca potwierdzi niezwłocznie tj. w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia lub jeżeli zamówienie zostało wysłane/dostarczone przez Zamawiającego po godzinie 13:00 – najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia, (e-mailem lub poprzez adnotację na kopii zamówienia w przypadku dostarczenia zamówienia osobiście przez Zamawiającego) fakt otrzymania zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania zamówienia w ww. terminach ze strony Wykonawcy przyjmuje się, iż Wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego wysłania/dostarczenia przez Zamawiającego, co jest równoznaczne z rozpoczęciem biegu terminu dostawy.
7) Adres dostawy:
Uniwersytet Śląski, Dział Zarządzania Dostawami,
pok. B0.8, ul. Bankowa 12, , 40-007 Katowice
lub inny wskazany przez Zamawiającego adres (na terenie RP), m. in. siedziby Wydziałów zlokalizowane pod adresami:
– Katowice: ul. Szkolna 9, ul. Bankowa 9, ul. Bankowa 12, ul. Bankowa 14, ul. Uniwersytecka 4, ul. Jagiellońska 28
– Sosnowiec: ul. Będzińska 60, ul. Będzińska 39,
– Chorzów: ul. 73 Pułku Piechoty 1
– Cieszyn: ul. Bielska 62
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dowolnego adresu dostawy dotyczącego osobno każdego zamówienia (bez względu na wartość pojedynczego zamówienia) do siedzib ww. Wydziałów.
8) Minimalny termin płatności: 20 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
Wykonawca może wydłużyć termin płatności do 30 dni. Oferta przewidująca wydłużenie terminu płatności otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
– cena brutto – 45 pkt;
– rabat (upust) od cen katalogowych netto – 15 pkt
– termin dostawy – 25 pkt
– termin płatności – 15 pkt
Sposób oceny ofert zawiera SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 45
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat (upust) od cen katalogowych netto
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Opis techniczny potwierdzający, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego (określone w załączniku nr 2 do SWZ). Wystarczające będzie wypełnienie kol. 6 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ).
Dokument składany wraz z ofertą.
2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane materiały wykonane są ze szkła o właściwościach i parametrach wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).
Dokument składany wraz z ofertą.
3) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane szkło laboratoryjne zostało wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 (lub normą równoważną)
Uwaga! W przypadku normy równoważnej należy wskazać tę normę. Jeżeli wykonawca nie wskaże normy równoważnej, Zamawiający uzna, iż szkło laboratoryjne zostało wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008.
W przypadku, normy wydanej przed wejściem w życie nowej normy (o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także oświadczenie dotyczące wcześniej obowiązującej normy, która została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wejścia w życie norm zastępujących, Zamawiający uzna również te normy. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).
Dokument składany wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) Opis techniczny potwierdzający, iż oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego (określone w załączniku nr 2 do SWZ). Wystarczające będzie wypełnienie kol. 6 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ).
Dokument składany wraz z ofertą.
2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane materiały wykonane są ze szkła o właściwościach i parametrach wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).
Dokument składany wraz z ofertą.
3) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowane szkło laboratoryjne zostało wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2008 (lub normą równoważną)
Uwaga! W przypadku normy równoważnej należy wskazać tą normę.
W przypadku, normy wydanej przed wejściem w życie nowej normy (o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także oświadczenie dotyczące wcześniej obowiązującej normy, która została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wejścia w życie norm zastępujących, Zamawiający uzna również te normy. Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).
Dokument składany wraz z ofertą.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z
oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.
3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 1B do SWZ. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem
kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym
lub osobistym. Oświadczenie składane wraz z ofertą.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik 1A).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a) braku możliwości przyjęcia dostawy Przedmiotu Umowy z uwagi na przeszkody techniczne lub logistyczne, zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania Przedmiotu Umowy, zmiany Umowy o dofinansowanie itp.,
w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych;
2) konieczności wydłużenia terminu dostawy w przypadku, o którym mowa w pkt 5 i 6 poniżej,
3) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 11,
4) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
5) zakończenia serii produkcyjnej/wycofania zaoferowanego materiału oraz rozpoczęcia produkcji materiału równoważnego, tj. o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, fizykochemicznych, eksploatacyjnych i technicznych; zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w zakresie zmiany oferowanego materiału.
6) braku dostępności oferowanego materiału na rynku; zmiana postanowień Umowy może zostać dokonana tylko poprzez zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia innego materiału równoważnego, tj. o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, fizykochemicznych, eksploatacyjnych i technicznych,
7) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji z podwykonawców;
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
9) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) – na pisemny wniosek jednej ze Stron.
10) zmiany wynagrodzenia umownego, będącego następstwem zastosowania klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w § 10 Umowy.
11) zmiany klasyfikacji wyrobu przez producenta i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT;
12) zmiany klasyfikacji wyrobu przez producenta i braku możliwości dalszego zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT.
3. Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, na zasadach określonych w § 10 umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-25 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-25 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-24
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).
2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) – „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3. Wykluczenie na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w tymże artykule. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
5. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostały wymienione w załączniku nr 1B do SWZ – wzorze formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij