Dostawa aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1
Tel. 32 258 20 00
Fax. 32 259 65 33
E-mail gig@gig.eu
WWW www.gig.eu/
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa aparatury laboratoryjnej do rozbudowy stanowiska badawczego do badań osadu czynnego, analiz mikrobiologicznych i ekotoksykologicznyc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury laboratoryjnej do rozbudowy stanowiska badawczego do badań osadu czynnego, analiz mikrobiologicznych i ekotoksykologicznych Numer referencyjny: FZ/5783/PH/23/SNPrzedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury laboratoryjnej do rozbudowy stanowiska badawczego do badań osadu czynnego, analiz mikrobiologicznych i ekotoksykologicznych Część 1 – stanowisko analizy mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne Część 2 – dostawa Promiennika UV / Sterylizatora UV-CStanowisko analizy mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne Część nr 1 Wykaz aparatury, sprzętu, oprzyrządowania oraz innych elementów stanowiska badawczego: Zamrażarka laboratoryjna z zakresem chłodzenia do – 60oC, Chłodziarko-zamrażarka, Stolik podświetlany (testy ekotoksykologiczne i bakteriologiczne), Komora termostatyczna (fitotron ), Cieplarka laboratoryjna/Inkubator laboratoryjny, Autoklaw laboratoryjny, Waga analityczna, Wirówka laboratoryjna, Wytrząsarka laboratoryjna Dostawa Promiennika UV / Sterylizatora UV-C Część nr 2 Promiennik UV/ sterylizator UV-C ze stali nierdzewnej o poj. roboczej min. 50L
Specyfikacja https://bip.gig.eu/
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę aparatury do wytworzenia stanowiska badawczego (aparatura laboratoryjna, przemysłowa) o wartości NIE mniejszej niż: dla części 1 – 70 000,00 PLN netto, dla części 2 – 3 000,00 PLN nettoIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. Szczegółowe zagadnienia dotyczce: terminu i warunków realizacji, okresu gwarancji, warunków płatności urególowane są we wzorze umowy -załącznik nr 4 do SWZ
Osoba do kontaktu Główny Instytut Górnictwa REGON 000023461 Plac Gwarków 1 Katowice 40-166 Monika Wallenburg +48 322592547 mwallenburg@gig.eu www.gig.eu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 2
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1

2023-05-18

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3577802a-d83a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3577802a-d83a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 075-224314
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Instytut Górnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000023461
Adres pocztowy: Plac Gwarków 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-166
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wallenburg
E-mail:
mwallenburg@gig.eu
Tel.: +48 322592547
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gig.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3577802a-d83a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3577802a-d83a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytut Badawczy

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa aparatury laboratoryjnej do rozbudowy stanowiska badawczego do badań osadu czynnego, analiz mikrobiologicznych i ekotoksykologicznych
Numer referencyjny: FZ/5783/PH/23/SN

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury laboratoryjnej do rozbudowy stanowiska badawczego do badań osadu czynnego, analiz mikrobiologicznych i ekotoksykologicznych Część 1 – stanowisko analizy mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne Część 2 – dostawa Promiennika UV / Sterylizatora UV-C

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stanowisko analizy mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice, Plac Gwarków 1, Hala 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykaz aparatury, sprzętu, oprzyrządowania oraz innych elementów stanowiska badawczego: Zamrażarka laboratoryjna z zakresem chłodzenia do – 60oC, Chłodziarko-zamrażarka, Stolik podświetlany (testy ekotoksykologiczne i bakteriologiczne), Komora termostatyczna (fitotron ), Cieplarka laboratoryjna/Inkubator laboratoryjny, Autoklaw laboratoryjny, Waga analityczna, Wirówka laboratoryjna, Wytrząsarka laboratoryjna

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 5
Cena – Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)” nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka” Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa Promiennika UV / Sterylizatora UV-C
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Plac Gwarków 1, Hala 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Promiennik UV/ sterylizator UV-C ze stali NIErdzewnej o poj. roboczej min. 50L

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 5
Cena – Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)” nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka” Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę aparatury do wytworzenia stanowiska badawczego (aparatura laboratoryjna, przemysłowa) o wartości NIE mniejszej niż: dla części 1 – 70 000,00 PLN netto, dla części 2 – 3 000,00 PLN netto

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. Szczegółowe zagadnienia dotyczce: terminu i warunków realizacji, okresu gwarancji, warunków płatności urególowane są we wzorze umowy -załącznik nr 4 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/05/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
platforma e-Zamówienia
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia z postępowania zostały szczegółowo opisane w Rozdziale IX SWZ. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w Rozdziale X SWZ. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XIII SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale XVII. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający NIE przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający NIE prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający NIE przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p., tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
075
2023
Następna aktualizacja:
18/04/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij