Dostawa podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu pn. “Struktury kompozytowe o obniżon…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu pn. “Struktury kompozytowe o obniżonej palności i (…)” nr POIR.04.01.04-00-0062/20-002. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz realizacji zamówień sukcesywnych:I. Wymagania ogólne: a) dostarczany na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy asortyment winien pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw lub prezentacji, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich; c) minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego produktu, w dniu dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu określonego przez producenta; d) pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika danej jednostki Wydziału Chemicznego PŁ składającego zamówienie. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych, nie wynikających z oferty kosztów, w tym kosztów dostawy oraz ubezpieczenia na czas transportu; e) do dostarczanych produktów Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu karty charakterystyki, w tym karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, najpóźniej w dniu ich pierwszej dostawy w ramach zawartej umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy posiadanie karty charakterystyki dla określonej substancji lub preparatów nie jest wymagane. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym dbając o pozytywny, jak najmniej oddziałujący na środowisko wpływ realizacji zamówienia – Zamawiający dopuszcza i preferuje przekazanie kart charakterystyki w formie elektronicznej – mailem lub poprzez wskazanie linku do strony internetowej, z której Zamawiający samodzielnie będzie mógł pobrać odpowiedni dokument oraz zdecydować o potrzebie/konieczności jego wydruku;f) na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Zamawiającego;g) w celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki były w opakowaniach o wielkościach zgodnych z podanymi w arkuszu asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.II. Asortyment określony w Załączniku nr 2 do SWZ:a) z uwagi na specyfikę prowadzonych prac naukowo – badawczych, powodującą niejednokrotnie konieczność zmiany odczynników w trakcie realizacji projektów, ilości wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ przyjęte są w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych pakietach przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest do wyceny po 1 jednostce miary wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ asortymentu. Ceną oferty brutto przyjętą w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym z pakietów jest suma wartości brutto ilości w każdej z pozycji w ramach danego pakietu;b) Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy przysługuje prawo do dokonywania zamówień sukcesywnych w ilościach jednostek miary poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem do wysokości wskazanej w umowie (dla każdego pakietu z osobna). Z uwagi na brak możliwości dokładnego przewidzenia wielkości zapotrzebowania i bieżącego wykorzystania odczynników, powyższe obejmuje prawo Zamawiającego do zwiększenia ilości jednostek miary nabywanego przedmiotu zamówienia oraz prawo do nie złożenia zamówienia sukcesywnego na każdą z pozycji wymienionych w Załączniku nr 2 do SWZ;c) Zamawiający wskazuje minimalną wartość świadczenia stron w wysokości 60% wartości brutto umowy w każdej z części, w każdym pakiecie;d) Wykonawcom, z którymi Zamawiający podpisze umowy, nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w zakresie każdej z pozycji formularza cenowego, a także w zakresie wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w przypadku wcześniejszego jej rozwiązania lub upływu terminu, na który została zawarta; e) ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z Załącznikami wskazane zostały normy, znaki towarowe, numery katalogowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Użyte symbole, numery i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów/dystrybutorów określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny; f) pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ; g) w celu zapewnienia jakości badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach działalności naukowo-badawczej, rzetelności tych badań oraz ich wiarygodności oraz porównywalności, a także ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych badań, Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ, zobowiązany jest do:- wykazania, że oferowane przez niego produkty (każda z pozycji asortymentu z osobna) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności są identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ;- wykazania, że oferowane przez niego produkty (każda z pozycji asortymentu z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań/eksperymentów/projektów bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, nabycia dodatkowych odczynników i/lub wymiany materiałów zużywalnych;- przyjęcia na siebie odpowiedzialności za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urządzenia/aparatury;h) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w ppkt e-g; i) w przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów w stosunku do produktów opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. j) w zakresie asortymentu spełniającego określone przepisami przesłanki, zaoferowane i dostarczane produkty powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) [dotyczy odczynników chemicznych i laboratoryjnych, do których zastosowanie mają powyższe przepisy];III. Realizacja zamówień sukcesywnych:a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji składanych przez Zamawiającego zamówień sukcesywnych bez względu na zamawianą ilość asortymentu i jego wartość oraz konfekcjonowanie, na własny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Wykonawcę w treści oferty – Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy);b) Zamówienia Zamawiającego będą pakowane, dostarczane i fakturowane oddzielnie. Powyższe dotyczy realizacji zamówień w ramach asortymentu ujętego w Załączniku nr 2 do SWZ.c) Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości:- w zakresie asortymentu ujętego w Załączniku nr 2 do SWZ – w maksymalnej cenie brutto za jednostkę miary zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą – ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w zawartej umowie, są stałe przez cały czas trwania umowy i obejmują wszelkie składniki cenotwórcze, m.in. podatki wg obowiązujących stawek oraz wszelkie koszty związane z pakowaniem, dostawą i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia na czas dostawy. Zamawiający ma prawo realizować zamówienia w oparciu o wszelkie bieżące promocje, oferty specjalne, rabaty itp. o ile taka cena promocyjna będzie niższa niż określona w Załączniku nr 2 do SWZ, Zamawiający powoła się na obowiązującą promocję, ofertę specjalną, rabat itp. (podając np. numer promocji lub nazwę) – w przypadku zamówień objętych ww. akcjami promocyjnymi, ceny promocyjne (niższe niż określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie) mają pierwszeństwo przed cenami z Załącznika nr 2 do SWZ (formularz cenowy). Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w ofercie są cenami brutto w złotych polskich (PLN) podanymi z dokładnością do setnych części złotego (dwóch miejsc po przecinku);IV. Realizacja umowy: a) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stopnia realizacji umowy, w zakresie zamówień sukcesywnych obejmujących asortyment określony w Załączniku nr 2 do SWZ 6/W3D/D/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1681731822300
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/91255/details
CPV 24.00.00.00, 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego): a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ, b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ, 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ i posiadającą załączone dokumenty: 1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 1 do SWZ, 2) „Arkusz asortymentowo-cenowy” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do SWZ, 3) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ, 4) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ, 5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ, 6) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy, 7) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy, 8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2023-04-26

Sposób składania ofert https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/108829/notice/public/details Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-05-25
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin realizacji jednorazowej dostawy (t) 40
Uwagi 2023/BZP 00179061/01

Dostawy
Dostawa podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu pn. “Struktury kompozytowe o obniżonej palności i (…)” nr POIR.04.01.04-00-0062/20-00
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa podstawowych związków chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu pn. “Struktury kompozytowe o obniżonej palności i (…)” nr POIR.04.01.04-00-0062/20-00

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f18d7a3f-dd01-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00179061
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048020/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa odczynników chemicznych do wysokowyspecjalizowanych zastosowań badawczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność POIR.04.01.04-00-0062/20-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/108829/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/108829/notice/public/details z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w uPzp
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/108829/notice/public/details z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w uPzp.
2. Instrukcja korzystania z platformy jest na: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” → „Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021” 3.Wykonawca ma zapoznać się z instrukcją korzystania z platformy. Za datę przekazania oświadczeń(…) za pomocą platformy, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, (…), które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń,(…) przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres w/w email Zamawiającego. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: 1)stałe podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe), 2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 4) włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Rozszerzenia plików powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu kompresji danych rekomenduje się jedno z rozszerzeń: .zip lub .7Z Maks. rozmiar pojed. pliku przesyłanego za pomocą platformy wynosi maks. 100 MB. Kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wg zał. do SWZ, podpisana: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwalifikowany podpis elektroniczny: – musi spełniać wymagania (eIDAS) (UE). Rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf Pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym. Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym (plik podpisany + podpis. Zamawiający nie rekomenduje używania podpisu XAdES typ zewnętrzny. Rekomenduje się używanie znacznika czasu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym. Zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2. Podpis zaufany: wielkość pojed. pliku podpisanego nie może przekroczyć 10 MB. Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym, wielkość pojed. pliku nie może przekroczyć 5 MB. Zamawiający zalec pliki w formacie pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 6/W3D/D/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz realizacji zamówień sukcesywnych:
I. Wymagania ogólne:
a) dostarczany na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy asortyment winien pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw lub prezentacji, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich;
c) minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego produktu, w dniu dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu określonego przez producenta;
d) pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracownika danej jednostki Wydziału Chemicznego PŁ składającego zamówienie. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych, nie wynikających z oferty kosztów, w tym kosztów dostawy oraz ubezpieczenia na czas transportu;
e) do dostarczanych produktów Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie udostępnić Zamawiającemu karty charakterystyki, w tym karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, najpóźniej w dniu ich pierwszej dostawy w ramach zawartej umowy,
z zastrzeżeniem przypadków, gdy posiadanie karty charakterystyki dla określonej substancji lub preparatów nie jest wymagane. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym dbając o pozytywny, jak najmniej oddziałujący na środowisko wpływ realizacji zamówienia – Zamawiający dopuszcza i preferuje przekazanie kart charakterystyki w formie elektronicznej – mailem lub poprzez wskazanie linku do strony internetowej, z której Zamawiający samodzielnie będzie mógł pobrać odpowiedni dokument oraz zdecydować o potrzebie/konieczności jego wydruku;
f) na podstawie zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Zamawiającego;
g) w celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki były w opakowaniach o wielkościach zgodnych z podanymi w arkuszu asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
II. Asortyment określony w Załączniku nr 2 do SWZ:
a) z uwagi na specyfikę prowadzonych prac naukowo – badawczych, powodującą niejednokrotnie konieczność zmiany odczynników w trakcie realizacji projektów, ilości wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ przyjęte są w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych pakietach przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest do wyceny po 1 jednostce miary wskazanego w Załączniku nr 2 do SWZ asortymentu. Ceną oferty brutto przyjętą w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdym z pakietów jest suma wartości brutto ilości w każdej z pozycji w ramach danego pakietu;
b) Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy przysługuje prawo do dokonywania zamówień sukcesywnych w ilościach jednostek miary poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem do wysokości wskazanej w umowie (dla każdego pakietu z osobna). Z uwagi na brak możliwości dokładnego przewidzenia wielkości zapotrzebowania i bieżącego wykorzystania odczynników, powyższe obejmuje prawo Zamawiającego do zwiększenia ilości jednostek miary nabywanego przedmiotu zamówienia oraz prawo do nie złożenia zamówienia sukcesywnego na każdą z pozycji wymienionych w Załączniku nr 2 do SWZ;
c) Zamawiający wskazuje minimalną wartość świadczenia stron w wysokości 60% wartości brutto umowy w każdej z części, w każdym pakiecie;
d) Wykonawcom, z którymi Zamawiający podpisze umowy, nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w zakresie każdej z pozycji formularza cenowego, a także w zakresie wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w przypadku wcześniejszego jej rozwiązania lub upływu terminu, na który została zawarta;
e) ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z Załącznikami wskazane zostały normy, znaki towarowe, numery katalogowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Użyte symbole, numery i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający poprzez użycie nazw własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów/dystrybutorów określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne, właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny;
f) pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
g) w celu zapewnienia jakości badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach działalności naukowo-badawczej, rzetelności tych badań oraz ich wiarygodności oraz porównywalności, a także ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych badań, Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ, zobowiązany jest do:
– wykazania, że oferowane przez niego produkty (każda z pozycji asortymentu z osobna) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności są identyczne lub nie gorsze jak produkty wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ;
– wykazania, że oferowane przez niego produkty (każda z pozycji asortymentu z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań/eksperymentów/projektów bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, nabycia dodatkowych odczynników i/lub wymiany materiałów zużywalnych;
– przyjęcia na siebie odpowiedzialności za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta urządzenia/aparatury;
h) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w ppkt e-g;
i) w przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów w stosunku do produktów opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.
j) w zakresie asortymentu spełniającego określone przepisami przesłanki, zaoferowane i dostarczane produkty powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) [dotyczy odczynników chemicznych i laboratoryjnych, do których zastosowanie mają powyższe przepisy];
III. Realizacja zamówień sukcesywnych:
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji składanych przez Zamawiającego zamówień sukcesywnych bez względu na zamawianą ilość asortymentu i jego wartość oraz konfekcjonowanie, na własny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Wykonawcę w treści oferty – Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy);
b) Zamówienia Zamawiającego będą pakowane, dostarczane i fakturowane oddzielnie. Powyższe dotyczy realizacji zamówień w ramach asortymentu ujętego w Załączniku nr 2 do SWZ.
c) Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości:
– w zakresie asortymentu ujętego w Załączniku nr 2 do SWZ – w maksymalnej cenie brutto za jednostkę miary zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą – ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w zawartej umowie, są stałe przez cały czas trwania umowy i obejmują wszelkie składniki cenotwórcze, m.in. podatki wg obowiązujących stawek oraz wszelkie koszty związane z pakowaniem, dostawą i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia na czas dostawy. Zamawiający ma prawo realizować zamówienia w oparciu o wszelkie bieżące promocje, oferty specjalne, rabaty itp. o ile taka cena promocyjna będzie niższa niż określona w Załączniku nr 2 do SWZ, Zamawiający powoła się na obowiązującą promocję, ofertę specjalną, rabat itp. (podając np. numer promocji lub nazwę) – w przypadku zamówień objętych ww. akcjami promocyjnymi, ceny promocyjne (niższe niż określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie) mają pierwszeństwo przed cenami z Załącznika nr 2 do SWZ (formularz cenowy). Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w ofercie są cenami brutto w złotych polskich (PLN) podanymi
z dokładnością do setnych części złotego (dwóch miejsc po przecinku);
IV. Realizacja umowy:
a) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stopnia realizacji umowy, w zakresie zamówień sukcesywnych obejmujących asortyment określony w Załączniku nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 24000000-4 – Produkty chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33696300-8 – Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji jednorazowej dostawy (T)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego):
a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ,
b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ i posiadającą załączone dokumenty:
1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) „Arkusz asortymentowo-cenowy” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do SWZ,
3) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ,
4) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ,
6) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy,
7) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku wycofania z dystrybucji przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zastąpienia go produktem równoważnym o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę równą lub niższą od ceny zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą;
b) w przypadku czasowego braku dostępności zaoferowanego asortymentu, w tym również w przypadku wydłużonego czasu oczekiwania na sprowadzenie bądź wytworzenie zamawianego asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zastąpienia go produktem równoważnym o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę równą lub niższą od ceny zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą;
c) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
2) w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
3) zmiany adresu siedziby firmy, adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy, nr konta bankowego,
4) w przypadku, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp,
5) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy,
6) zmiany umowy, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy,
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach:
1) zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 2020 r. poz. 2207 ze zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Ewentualne, dopuszczone prawem, zmiany umowy inne niż określone w §9, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-26 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/108829/notice/public/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-26 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-25

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij