DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Dane organizatora INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII
41-803 ZABRZE
ZAMKOWA 1
Tel. 32 271 00 41
Fax. 32 271 08 09
E-mail office@itpe.pl
WWW www.itpe.pl/
Województwo śląskie
Powiat Zabrze
Treść zamówienia DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCHCzęść 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych.2. Zamówienie podzielono na cztery (4) części, w tym:2.1. Część I – Odczynniki,2.2. Część II – Wzorce jednopierwiastkowe,2.3. Część III – Materiały laboratoryjne,2.4. Część IV – Odczynniki 2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa, stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ (zwana dalej „specyfikacją”). 4. Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany.5. Przedmiot zamówienia winien posiadać karty charakterystyki /świadectwa jakości /świadectwa wzorcowania lub certyfikaty.6. Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.7. Termin przydatności do zużycia dla odczynników, wzorców i materiałów laboratoryjnych powinien wynosić minimum 12 m-cy licząc od daty dostawy do Zamawiającego chyba, że termin przydatności określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikę produktu.8. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej określonej przez Wykonawcę lub producenta.9. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami SWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa.10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.11. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego. 12. W przypadku zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) produktu wymienionego w specyfikacji (specyfikacje techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości etc). 13. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien:13.1. wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,13.2. wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych,13.3. przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.14. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 15. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.16. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696300-8 – Odczynniki chemiczne, 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne.17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP.19. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP.20. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP. Część 2: Jak dla Części 1. Część 3: Jak dla Części 1. Część 4: Jak dla Części 1. 26/itpe/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1663840160094
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aabbe2c7-094c-44ec-86a4-63125522e0c1
CPV 33.69.63.00, 38.43.70.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Technologii Paliw i Energii, ul. Zamkowa 1, 41-803, Zabrze, woj. śląskie, państwo PL, e-mail zamowieniapubliczne@itpe.pl
Adres strony internetowej (URL): www.itpe.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 21 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII
41-803 ZABRZE
ZAMKOWA 1

2022-09-30

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-10-29
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena
część 2: cena
część 3: cena
część 4: cena
Uwagi 2022/BZP 00359139/01

Dostawy
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Technologii Paliw i Energii
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000025945
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Zabrze
1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@itpe.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itpe.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe i prace rozwojowe.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4054dcb5-3a3e-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359139
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Kompaktowy system uzdatniania wód naturalnych zawierających zanieczyszczenia o zróżnicowanym profilu chemicznobiologicznym z inteligentnym systemem kontroli i sterowania” Działania1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” POIR 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w przypadku awarii miniProtalu poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marta Kucza-Ćwięk, Renata Bonk-Jaska, w godz. 8:00 –
15:00 .
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający udostępnia link do postępowania oraz ID postępowania na stronie BIP Zamawiającego (www bip.ichpw.pl). Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
8.2. Zamawiający, w przypadku awarii miniPortalu, może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail
zamowieniapubliczne@ichpw.pl
8.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 26/itpe/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych.
2. Zamówienie podzielono na cztery (4) części, w tym:
2.1. Część I – Odczynniki,
2.2. Część II – Wzorce jednopierwiastkowe,
2.3. Część III – Materiały laboratoryjne,
2.4. Część IV – Odczynniki 2.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa, stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ (zwana dalej „specyfikacją”).
4. Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany.
5. Przedmiot zamówienia winien posiadać karty charakterystyki /świadectwa jakości /świadectwa wzorcowania lub certyfikaty.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
7. Termin przydatności do zużycia dla odczynników, wzorców i materiałów laboratoryjnych powinien wynosić minimum 12 m-cy licząc od daty dostawy do Zamawiającego chyba, że termin przydatności określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikę produktu.
8. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej określonej przez Wykonawcę lub producenta.
9. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami SWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.
11. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.
12. W przypadku zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) produktu wymienionego
w specyfikacji (specyfikacje techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości etc).
13. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien:
13.1. wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur),
w tym np. kalibracji urządzeń,
13.2. wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych,
13.3. przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
14. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji.
15. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.
16. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696300-8 – Odczynniki chemiczne, 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne.
17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP.
19. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy PZP.
20. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Jak dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym:
1. zmiany zapisów w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
2. zmiany zapisów w umowie z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
3. zmiany, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
4. zmiany zawartej umowy w zakresie ceny. Zmiana ceny może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian a
należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT.
5. zmiany zapisów w umowie z powodu zmiany lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego, (który nie
jest Podwykonawcą). W takim przypadku nowy podmiot powinien wykazywać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w
zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy (jeżeli dotyczy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Przedmiot zamówienia jest finansowany:
1.1. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach projektu pn.: „Kompaktowy system uzdatniania wód naturalnych zawierających zanieczyszczenia o zróżnicowanym profilu chemicznobiologicznym z inteligentnym systemem kontroli i sterowania” realizowanego w ramach Działania1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1.2. z projektu Nowe zeolitowe membrany do perwaporacji oparte na ubocznych produktach spalania węgla współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach IX konkursu polsko-tajwańskiego na wspólne projekty bilateralne,
1.3. ze środków subwencji,
1.4. ze środków własnych Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Numer informacji: 2022-BZP-00359139-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij