Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
71-337 SZCZECIN
OSTRAWICKA 2
Tel. 91 489 82 00
Fax. 91 489 82 55
E-mail kancelaria@wiw.szczecin.pl
WWW bip.wiw.szczecin.pl/wiwszczecin/chapter_70008.asp
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie Numer referencyjny: 2022/581. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy. Piec do mineralizacji mikrofalowej próbek Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pieca do mineralizacji mikrofalowej próbek dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy. Pompa wstępna (z oprogramowaniem) do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do ICP-MS Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pompy wstępnej (z oprogramowaniem) do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do ICP-MS dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy Cieplarka z chłodzeniem o pojemności 110 -120 litrów Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Cieplarki z chłodzeniem o pojemności 110 -120 litrów dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy. Cieplarka z chłodzeniem o pojemności 53-56 litrów Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Cieplarki z chłodzeniem o pojemności 53-56 litrów dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy. Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa Część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy. Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa typu A2 Część nr 7 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa typu A2 dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy. Spektrofotometr do oznaczania gęstości optycznych przeciwciał i stężenia DNA/RNA Część nr 8 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrofotometru do oznaczania gęstości optycznych przeciwciał i stężenia DNA/RNA dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.gov.pl_1663831920066
LINK do SIWZ http://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/367524/dostawa-sprzetu-laboratoryjnego-dla-wojewodzkiego-inspektoratu-weterynarii-w-szczecinie
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu Inspekcja Weterynaryjna – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2 Szczecin 71-337 Wioletta Wierzejska +48 226946036 zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl +48 226946076 http://bip.centrum.gov.pl/ http://bip.centrum.gov.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 29/12/2022
Miejsce i termin składania ofert INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
71-337 SZCZECIN
OSTRAWICKA 2

2022-10-17

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.gov.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60
Uwagi 2022/S 182-514397
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Inspekcja Weterynaryjna – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Ostrawicka 2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 71-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Wierzejska
E-mail:
zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Tel.: +48 226946036
Faks: +48 226946076
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://bip.centrum.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
http://bip.centrum.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://zamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie
Numer referencyjny: 2022/58

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Piec do mineralizacji mikrofalowej próbek
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pieca do mineralizacji mikrofalowej próbek dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pompa wstępna (z oprogramowaniem) do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do ICP-MS
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pompy wstępnej (z oprogramowaniem) do posiadanego przez Zamawiającego spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do ICP-MS dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cieplarka z chłodzeniem o pojemności 110 -120 litrów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Cieplarki z chłodzeniem o pojemności 110 -120 litrów dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Serwis / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cieplarka z chłodzeniem o pojemności 53-56 litrów
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Cieplarki z chłodzeniem o pojemności 53-56 litrów dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Serwis / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Serwis / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa typu A2
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa typu A2 dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Serwis / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrofotometr do oznaczania gęstości optycznych przeciwciał i stężenia DNA/RNA
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrofotometru do oznaczania gęstości optycznych przeciwciał i stężenia DNA/RNA dla Inspekcji Weterynaryjnej -Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym Specyfikację techniczną i w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 15
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Kryterium jakości – Nazwa: Serwis / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wniesienia wadium określono w rozdziale VII SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podst. przesłanki wskazanej w rozdziale VIII podrozdział II ust. 7 SWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z 06.06.1997 r. Kodeks karny (dalej ”KK”),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK, art. 46-48 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie lub art. 54 ust. 1-4 ustawy z 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – C.D.:
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Wykluczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, nastąpi:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.
5. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że Wykonawca NIE będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim NIEprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim NIEprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez NIE szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub NIEprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za NIEprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za NIEprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – C.D.:
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
8. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
WYKAZ DOKUMENTÓW – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, zobowiązany będzie złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako „JEDZ”), który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do NIEgo NIE zachodzą przesłanki wykluczenia,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez NIEgo warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ.
3) Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) Informacje NIEzbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE).
2. Biorąc pod uwagę, że w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale IV ust. 2 SWZ, dokument JEDZ, zobowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona i, którego oferta NIE będzie podlegała odrzuceniu, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
WYKAZ DOKUMENTÓW – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – C.D.:
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
– sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
5) oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz w , art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego dokumenty NIE są w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie na język polski.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej jako „Rozporządzenie”), składa się w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
WYKONAWCY ZAGRANICZNI:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdziale IX podrozdział I ust. 3 pkt 1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale IX podrozdział I ust. 3 pkt 3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX podrozdział II ust. 1 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX podrozdział II ust. 1 pkt 2 SWZ, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
WYKONAWCY ZAGRANICZNI – C.D.:
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX podrozdział II ust. 1 SWZ, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
INNE DOKUMENTY:
Wykonawca do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
2) Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 do SWZ (odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Specyfikacja techniczna stanowi integralną część oferty i NIE podlega uzupełnieniu),
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w tym odpis w właściwego rejestru, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji NIE wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi TAKa okoliczność,
5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki, na których zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Projektowanych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https://zamowienia.gov.pl
lub
https://platforma.eb2b.com.pl
.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiającym jest Inspekcja Weterynaryjna – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin, wymieniony w sekcji I Ogłoszenia, w imieniu i na rzecz których działa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej (dalej: COAR), ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, jako podmiot przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wszystkie pozostałe wymagania i informacje NIE ujęte w przedmiotowym ogłoszeniu zawarte są w SWZ.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Rozdziale II SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
182
2022
Następna aktualizacja:
22/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij