Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU
50-227 WROCŁAW
KLECZKOWSKA 2
Tel. 71 329 58 43
Fax. 71 329 18 51
E-mail psse@psse.wroc.pl
WWW www.psse.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętychCzęść 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego odczynników chemicznych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 1 do SWZ. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego podłoży mikrobiologicznych – Pseudomonas dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 2 do SWZ. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego Osocza króliczego, Sporal S dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 3 do SWZ. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego podłoży mikrobiologicznych podstawowych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 4 do SWZ. Część 5: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego agarów odżywczych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 5 do SWZ. Część 6: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego materiałów filtracyjnych, pasków wskaźnikowych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 6 do SWZ. Część 7: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego wzorców chemicznych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 7 do SWZ. Część 8: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego wzorców chemicznych – chromatografia gazowa dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 8 do SWZ. Część 9: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego testów do sterylizacji dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 9 do SWZ. Część 10: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego wzorców – potencjometria dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 10 do SWZ. Część 11: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego materiałów pomocniczych GC dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 11 do SWZ. Część 12: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego materiałów pomocniczych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 12 do SWZ. ADM.272.1.2022.IW
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1651036351146
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff1f9e7d-ec61-4de4-bb20-6d9ba932e920
CPV 15.99.42.00, 24.96.00.00, 33.12.41.31, 33.14.10.00, 33.69.63.00, 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Jeżeli oferta Wykonawcy dotyczy produktów o równoważnych cechach jakościowych do produktów wskazanych z nazwy producenta i numerów katalogowych w Załączniku nr 2 do SWZ Wykonawca do oferty załączy przedmiotowy środek dowodowy, którym dla Zamawiającego jest np. karta charakterystyki wystawiona przez producenta, certyfikat lub specyfikacja techniczna produktu w języku polskim, potwierdzająca spełnianie równoważności przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: np. karta charakterystyki wystawiona przez producenta, certyfikat lub specyfikacja techniczna produktu 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta Wykonawcy musi składać się z następujących dokumentów: 1) Formularza oferty – Załącznik Nr 1 do SWZ; 2) Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik Nr 2 – Pakiet zamknięty od nr 1 do nr 12 do SWZ; 3) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SWZ; 4) Przedmiotowych środków dowodowych – jeżeli oferta Wykonawcy dotyczy produktów o równoważnych cechach jakościowych do produktów wskazanych z nazwy producenta i numerów katalogowych w Załączniku nr 2 do SWZ Wykonawca do oferty załączy przedmiotowy środek dowodowy, którym dla Zamawiającego jest np. karta charakterystyki wystawiona przez producenta, certyfikat lub specyfikacja techniczna produktu w języku polskim, potwierdzająca spełnianie równoważności przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego. Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów; 5) Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z działem XIV pkt 13 SWZ (jeżeli dotyczy); 6) Dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z działem XIV pkt 12 SWZ (jeżeli dotyczy); 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w dziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20, 50-227, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail adm@psse.wroc.pl
Adres strony internetowej (URL): psse.wroc.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU
50-227 WROCŁAW
KLECZKOWSKA 2

2022-05-04

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-02
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 40
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 40
część 3: cena 60
część 3: termin dostawy 40
część 4: cena 60
część 4: termin dostawy 40
część 5: cena 60
część 5: termin dostawy 40
część 6: cena 60
część 6: termin dostawy 40
część 7: cena 60
część 7: termin dostawy 40
część 8: cena 60
część 8: termin dostawy 40
część 9: cena 60
część 9: termin dostawy 40
część 10: cena 60
część 10: termin dostawy 40
część 11: cena 60
część 11: termin dostawy 40
część 12: cena 60
część 12: termin dostawy 40
Uwagi 2022/BZP 00135799/01

Dostawy
Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931950650
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kleczkowska 20
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-227
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adm@psse.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: psse.wroc.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna – Inspekcja Sanitarna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b11a3ffa-c547-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135799
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00097581/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych wg pakietów zamkniętych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.gov.pl/web/psse-wroclaw/zamowienia-publiczne https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/psse-wroclaw/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) dotycząca pytań odnośnie zapisów SWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej adm@psse.wroc.pl We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy ADM.272.1.2022.IW.
3. Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.gov.pl/web/psse-wroclaw/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami do oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
6. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania przez Wykonawcę konta na ePUAP (Profil Zaufany).
7. Przygotowaną ofertę należy zaszyfrować. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tej Instrukcji.
9. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP / w pozostałych przypadkach – e-mail.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu dotyczącym środków komunikacji elektronicznej.
11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu – informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kleczkowskiej 20, 50-227 Wrocław; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu decyduje ona sama jako Administrator danych.
2) Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@psse.wroc.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z ustawą Pzp oraz w pozostałych celach określonych w ustawie Pzp.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6) Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w ustawie Pzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z ustawy Pzp.
10) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.272.1.2022.IW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 12
4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego odczynników chemicznych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego podłoży mikrobiologicznych – Pseudomonas dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego Osocza króliczego, Sporal S dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego podłoży mikrobiologicznych podstawowych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego agarów odżywczych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego materiałów filtracyjnych, pasków wskaźnikowych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15994200-4 – Bibuła filtracyjna
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego wzorców chemicznych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego wzorców chemicznych – chromatografia gazowa dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego testów do sterylizacji dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124131-2 – Paski odczynnikowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego wzorców – potencjometria dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego materiałów pomocniczych GC dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24960000-1 – Różne produkty chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego materiałów pomocniczych dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Wrocławiu. Szczegółowy opis określa załącznik nr 2 – pakiet zamknięty nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Jeżeli oferta Wykonawcy dotyczy produktów o równoważnych cechach jakościowych do produktów wskazanych z nazwy producenta i numerów katalogowych w Załączniku nr 2 do SWZ Wykonawca do oferty załączy przedmiotowy środek dowodowy, którym dla Zamawiającego jest np. karta charakterystyki wystawiona przez producenta, certyfikat lub specyfikacja techniczna produktu w języku polskim, potwierdzająca spełnianie równoważności przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: np. karta charakterystyki wystawiona przez producenta, certyfikat lub specyfikacja techniczna produktu
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta Wykonawcy musi składać się z następujących dokumentów:
1) Formularza oferty – Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik Nr 2 – Pakiet zamknięty od nr 1 do nr 12 do SWZ;
3) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SWZ;
4) Przedmiotowych środków dowodowych – jeżeli oferta Wykonawcy dotyczy produktów o równoważnych cechach jakościowych do produktów wskazanych z nazwy producenta i numerów katalogowych w Załączniku nr 2 do SWZ Wykonawca do oferty załączy przedmiotowy środek dowodowy, którym dla Zamawiającego jest np. karta charakterystyki wystawiona przez producenta, certyfikat lub specyfikacja techniczna produktu w języku polskim, potwierdzająca spełnianie równoważności przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego.
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów;
5) Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z działem XIV pkt 13 SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z działem XIV pkt 12 SWZ (jeżeli dotyczy);
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w dziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany danych firmy Wykonawcy (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby w formie aneksu do umowy.
2. Dopuszcza się wprowadzania zmian do niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
a) wycofania z rynku lub zmiany nazwy przez producenta przedmiotu umowy,
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
c) zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki od towarów i usług lub powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług,
d) konieczności zmiany osób przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy,
e) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
g) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca może ją odpowiednio obniżyć.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-04 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-04 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-02

Numer informacji: 2022-BZP-00135799-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij