Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
24-110 PUŁAWY
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13A
Tel. 81 473 14 00
Fax. 81 473 14 10
E-mail sekretariat@ins.pulawy.pl
WWW www.ins.pulawy.pl
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych, w skład którego wchodzą:• Kompletna komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 2 szt.• Kompletny autoklaw pionowy – 1 szt.• Kompletny autoklaw poziomy – 1 szt.2. Instalację urządzeń w miejscu użytkowania, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego (minimum 2 osoby).Dostawa będzie realizowana do miejsca użytkowania Łukasiewicz – INS Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 – 110 Puławy, Pracownia Mikrobiologii Laboratorium Analitycznego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące INS/BBA-7/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ins.pulawy.pl_1651045947402
LINK do SIWZ http://www.ins.pulawy.pl/BIP/
CPV 38.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą: Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej: • Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań specyfikacji technicznej, • karty katalogowe ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia, • informacje o gwarancji i serwisie, • informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Oferta techniczna 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do SWZ) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Oświadczenie , z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna itp.) (wg załącznika nr 4 do SWZ jeżeli dotyczy) 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wymagane w pkt. 9.1.1.1. SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.3 SWZ (o ile zachodzi taka okoliczność) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie wymagane w 9.1.1.2. SWZ 3. Dokumenty wymagane w pkt 9.1.2.1. SWZ winien złożyć każdy wykonawca. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 2700.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, 24-110, Puławy, woj. lubelskie, państwo PL, tel. (81) 473 14 00, e-mail zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ins.lukasiewicz.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
24-110 PUŁAWY
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13A

2022-05-06

Sposób składania ofert Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku). Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-04
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00136341/01

Dostawy
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
1.5.2.) Miejscowość: Puławy
1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 – Puławski
1.5.7.) Numer telefonu: (81) 473 14 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania i rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc21c521-c5f2-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136341
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.ins.lukasiewicz.gov.pl/BIP/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), usług miniPortalu oraz Regulaminie korzystania z systemu miniPortal.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym INS/BBA – 7/2022.
5. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP.
6. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
7. Dane postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postepowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postepowania”
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych; dane adresowe: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy Pzp.
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 19.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INS/BBA-7/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Dostawę fabrycznie nowego zestawu urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych, w skład którego wchodzą:
• Kompletna komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 2 szt.
• Kompletny autoklaw pionowy – 1 szt.
• Kompletny autoklaw poziomy – 1 szt.
2. Instalację urządzeń w miejscu użytkowania, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego (minimum 2 osoby).
Dostawa będzie realizowana do miejsca użytkowania Łukasiewicz – INS Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 – 110 Puławy, Pracownia Mikrobiologii Laboratorium Analitycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej:
• Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań specyfikacji technicznej,
• karty katalogowe ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia,
• informacje o gwarancji i serwisie,
• informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Oferta techniczna
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do SWZ) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie , z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna itp.) (wg załącznika nr 4 do SWZ jeżeli dotyczy)
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PNB Paribas Bank Polska SA, nr konta 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, tytułem „Wadium: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych”, postępowanie nr INS/BBA – 7/2022”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 15272), o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, z dokumentu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych” Postępowanie nr INS/BBA – 7/2022 prowadzone przez Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.
5. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach lub poręczeniach, o których mowa w 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jako beneficjenta wadium należy wskazać Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wymagane w pkt. 9.1.1.1. SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w pkt 9.1.1.3 SWZ (o ile zachodzi taka okoliczność) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie wymagane w 9.1.1.2. SWZ
3. Dokumenty wymagane w pkt 9.1.2.1. SWZ winien złożyć każdy wykonawca.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ zawierający rodzaj i zakres zmian umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-06 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-04
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W postepowaniu odwołanie przysługuje na: 1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodną z SWZ wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Numer informacji: 2022-BZP-00136341-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij