Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do sterylizacji o pojemności 250 litrów typu Autoklaw l

Dane organizatora ASPOL DOROTA RUSINEK
40-470 KATOWICE
SOSNOWA 25A
Tel. 32 256 09 78
Fax. 32 256 09 78
E-mail biuro@miesodlapsow.pl
WWW www.miesodlapsow.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do sterylizacji o pojemności 250 litrów typu Autoklaw lub równoważne – 1 szt.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do sterylizacji o pojemności 250 litrów typu Autoklaw lub równoważne – 1 szt.AS-POL DOROTA RUSINEK z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę nowego środka trwałego: urządzenie do sterylizacji o pojemności 250 litrów typu Autoklaw lub równoważne – 1 szt w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły zamówienia: Zal_1_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2022 RPO WSL W przypadku wystąpienia w opisach lub innych dokumentach udostępnionych w ramach niniejszego postępowania, nazw własnych, marek wskazujących na określone materiały lub rozwiązania dla danego zakresu zamówienia, zamawiający nie narzuca jego stosowania dopuszczając jednocześnie zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych z uwzględniłem zachowania nie gorszych parametrów i funkcjonalności charakteryzujących dany zakres zamówienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-30822-106275.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106275
CPV 42.21.50.00
Wymagania Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody obu stron umowy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Wykluczenia Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Formularz ofertowy zawierający następujące elementy zapytania: -Nazwę oferenta -Dane rejestrowe -Adres oferenta -Cenę podaną w PLN w kwocie netto i w kwocie brutto (z podatkiem VAT). -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja zamówienia -Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia podpisania umowy -Okres gwarancji (w miesiącach) -Data ważności oferty -Warunki płatności – Czas reakcji serwisowej – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2)
Osoba do kontaktu Marek Rusinek
600 386 681 marek.rusinek@miesodlapsow.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-06-01
Miejsce i termin składania ofert

ASPOL DOROTA RUSINEK
40-470 KATOWICE
SOSNOWA 25A

2022-05-29

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: AS-POL DOROTA RUSINEK, Sosnowa 25A, 40-470 Katowice, : ; Osoby do kontaktu: Marek Rusinek, tel.: 600 386 681, e-mail: marek.rusinek@miesodlapsow.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji  
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-04-28 – data publikacji, 2022-05-29 – termin składania ofert, 2022-06-01 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi

Powstaje w kontekście projektu

Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody obu stron umowy.
Opis
AS-POL DOROTA RUSINEK z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę nowego środka trwałego: urządzenie do sterylizacji o pojemności 250 litrów typu Autoklaw lub równoważne – 1 szt w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły zamówienia: Zal_1_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_2022 RPO WSL W przypadku wystąpienia w opisach lub innych dokumentach udostępnionych w ramach niniejszego postępowania, nazw własnych, marek wskazujących na określone materiały lub rozwiązania dla danego zakresu zamówienia, zamawiający nie narzuca jego stosowania dopuszczając jednocześnie zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych z uwzględniłem zachowania nie gorszych parametrów i funkcjonalności charakteryzujących dany zakres zamówienia.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij