Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk-in

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk-in dla Wydziału Biologii UW

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk-in dla Wydziału Biologii UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.2. Komora fitotronu walk – in musi być fabrycznie nowa, nieużywana oraz musi posiadać niezbędne okablowanie niezbędne do uruchomienia urządzenia.3. Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk – in odbędzie się na wskazane miejsce przez Zamawiającego na Wydziale Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa.4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowycha. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.b. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego na zasadach określonych w art. 107 ust. 2 pzp.c. Wzór szczegółowej specyfikacji technicznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 9 do SWZ.d. Do przedmiotowego środka dowodowego postanowienia § 10 SWZ stosuje się.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1702025279058
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80d80817-9342-11ee-9ee7-e2087ac16d09
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu zamowieniawb@uw.edu.pl
PL +48 225541044 zamowieniawb@uw.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2024-01-12

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Polska – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk-in dla Wydziału Biologii UW
236/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Status prawny nabywcy :  Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej :  Edukacja

2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł :  Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk-in dla Wydziału Biologii UW

Opis :  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk-in dla Wydziału Biologii UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.2. Komora fitotronu walk – in musi być fabrycznie nowa, nieużywana oraz musi posiadać niezbędne okablowanie niezbędne do uruchomienia urządzenia.3. Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk – in odbędzie się na wskazane miejsce przez Zamawiającego na Wydziale Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa.4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowycha. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.b. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego na zasadach określonych w art. 107 ust. 2 pzp.c. Wzór szczegółowej specyfikacji technicznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 9 do SWZ.d. Do przedmiotowego środka dowodowego postanowienia § 10 SWZ stosuje się.

Identyfikator procedury :  3cda9440-00cf-4315-a482-64e0096d5018

Wewnętrzny identyfikator :  POUZ-361/371/2023/WB

Rodzaj procedury :  Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe :  Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem odbędzie się na Wydziale Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.1.4 Informacje ogólne
Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.5 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Oferent musi złożyć oferty dotyczące wszystkich części zamówienia

2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator :  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Korupcja :  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Nadużycia :  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Niewypłacalność :  art. 109 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne :  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Płatność podatków :  art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym :  art. 108 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp; art. 108 ust. 2 ustawy PzpWykonawca nie może być́ objęty zakazem, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) zgodnie z którym zakazuje się̨ udzielania zamówień́ na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą̨ do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, – w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę̨ oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) Zamawiający wykluczy wykonawcę̨: 1) wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań́ podważających integralność́ terytorialną, suwerenność́ i niezależność́ Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę̨ oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 2) wykonawcę̨, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę̨ oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 3) wykonawcę̨, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub będący taką jednostką dominującą̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę̨ oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji :  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi :  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną :  art 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

5. Część zamówienia
5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0001
Tytuł :  Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem fitotronu walk-in dla Wydziału Biologii UW

Opis :  Fitotron typu walk-in jest niezbędny do wyposażenia laboratorium w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy.

Wewnętrzny identyfikator :  POUZ-361/371/2023

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe : 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa :  2024-04-10+02:00

Okres obowiązywania :  9   MONTH

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia :  Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

5.1.8 Kryteria dostępności
Kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych nie zostały uwzględnione z uwagi na poniższe uzasadnienie

Uzasadnienie :  Nie dotyczy

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa :  Zdolność techniczna i zawodowa

Opis :  Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz zrealizowanych instalacji fitotronów, w których hodowano rośliny, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te instalacje zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te instalacje zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego te instalacje zostały wykonane, lub publikacje naukowe, które ukazały się w czasopismach z listy JCR, w których wskazano wykorzystanie instalacji wykonanej przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji instalacji fitotronów wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:o dotyczy instalacji, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.Wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Wykorzystanie tego kryterium :  Stosowane

Informacje dotyczące drugiego etapu procedury dwustopniowej : Nabywca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez dalszych negocjacji

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Nazwa :  Cena

Opis :  Cena brutto badanej oferty

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  Okres gwarancji

Opis :  Okres gwarancji

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  20

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  Termin realizacji

Opis :  Termin realizacji

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  10

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Nazwa :  Czas reakcji serwisu

Opis :  Czas reakcji serwisu

Waga (wartość punktowa, dokładna) :  10

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80d80817-9342-11ee-9ee7-e2087ac16d09,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa :  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80d80817-9342-11ee-9ee7-e2087ac16d09

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80d80817-9342-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-12+01:00   09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-12+01:00   09:30:00+01:00

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia :  Warunki zostały opisane w postanowieniach umowy do SWZ

Wymagana jest umowa o poufności :  nie

Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  tak

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

Informacje o terminach odwołania :  1.Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny :  KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Organ odwoławczy :  KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Organizacja rozpatrująca oferty :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa :  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Numer rejestracyjny :  NIP: 5250011266

Departament :  WYDZIAŁ BIOLOGII

Adres pocztowy :  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28    

Miejscowość :  WARSZAWA

Kod pocztowy :  00-927

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  zamowieniawb@uw.edu.pl

E-mail :  zamowieniawb@uw.edu.pl

Telefon :  +48 225541044

Adres strony internetowej :  https://dzp.uw.edu.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) :  https://ezamowienia.gov.pl

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie podatków, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

8.1 ORG-0003
Oficjalna nazwa :  KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Numer rejestracyjny :  5262239325

Adres pocztowy :  Postępu 17A    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-676

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

E-mail :  odwolania@uzp.gov.pl

Telefon :  +48 22 4587801

Faks :  +48 22 4587700

Adres strony internetowej :  www.uzp.gov.pl

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Organ mediacyjny

11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia :  99d82f21-fe47-42a9-87b2-86e3afdc317f   -  01

Typ formularza :  Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia :  Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania :  2023-12-05Z   09:22:16Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne :  polski  

11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia :  00742402-2023

Numer wydania Dz.U. S :  236/2023

Data publikacji :  2023-12-07Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij