Dostawa komory klimatycznej

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
03-301 WARSZAWA
JAGIELLOŃSKA 55
Tel. 22 777 70 15
E-mail instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl
WWW pimot.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa komory klimatycznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do współpracy ze stanowiskiem do przeprowadzania badań odporności na drgania i udary mechaniczne z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem a także rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1702026374586
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/860272
CPV 38.97.00.00
Wadium 59000.00
Osoba do kontaktu Biuro Dyrekcji
PL 22 7777-015 instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
03-301 WARSZAWA
JAGIELLOŃSKA 55

2024-01-16

Sposób składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, JAGIELLOŃSKA 55, 03-301 WARSZAWA Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Polska – Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne – Dostawa komory klimatycznej
236/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa :  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Status prawny nabywcy :  Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej :  Edukacja

2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł :  Dostawa komory klimatycznej

Opis :  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do współpracy ze stanowiskiem do przeprowadzania badań odporności na drgania i udary mechaniczne z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem a także rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego.

Identyfikator procedury :  d637fb54-81cf-4301-b497-e62f0a5a845b

Rodzaj procedury :  Otwarta

Procedura jest przyspieszona :  nie

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38970000   Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Dodatkowa klasyfikacja   ( cpv ):  38400000   Przyrządy do badania właściwości fizycznych

2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe :  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki z:a) art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4-5) i 7-10) uPzpb) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm. – dalej jako „Ustawa sankcyjna”) c) art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 str.1), dalej: Rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dalej: Rozporządzenie 2022/576;Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z charakterystyką pomieszczenia w którym będzie zamontowana i uruchomiona komora klimatyczna. Odbycie wizji lokalnej, będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania (platforma Open Nexus) określonej w Rozdziale I ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W zgłoszeniu należy wskazać proponowany termin oraz godzinę odbycia wizji lokalnej. Ze względu na konieczność odpowiedniego opracowania przedmiotowego środka dowodowego o którym mowa w Rozdziale X ust 1 pkt 1 SWZ tj. wstępnej koncepcji, uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe w rozumieniu art. 131 ust. 2 pkt 1) w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 18) uPzp.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Działalność gospodarcza jest zawieszona :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Korupcja :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Nadużycia :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp.

Niewypłacalność :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym :  Przesłanki te dotyczą:1) wykluczenia wykonawcy w przypadkuskazania za przestępstwo, o którym mowa wart. 47 ustawy o sporcie;2) wykluczenia wykonawcy w przypadkuskazania za przestępstwa przeciwkowiarygodności dokumentów i przestępstwaprzeciwko obrotowi gospodarczemu (art.108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj.za przestępstwa, o których mowa w art.270- 277d Kodeksu karnego [przestępstwawiarygodności dokumentów] i przestępstwa,o których mowa w art. 296-307 Kodeksukarnego [przestępstwa przeciwko obrotowigospodarczemu] , z wyjątkiem przestępstwaudaremniania lub utrudniania stwierdzeniaprzestępnego pochodzenia pieniędzy lubukrywania ich pochodzenia, o którym mowaw art. 299 Kodeksu karnego.3) wykluczenia wykonawcy, wobec któregoprawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sięo zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobecpodmiotu zbiorowego w oparciu o przepisyustawy z dnia 28 października 2002 r. oodpowiedzialności podmiotów zbiorowychza czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu oprzepisy Kodeks u postępowania karnego .4) art. 108 ust. 2 ustawy Pzp,5) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – oszczególnych rozwiązaniach w zakresieprzeciwdziałania wspieraniu agresji naUkrainę oraz służących ochroniebezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835)

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Udział w organizacji przestępczej :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Układ z wierzycielami :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Upadłość :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Winien poważnego wykroczenia zawodowego :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 – 10 ustawy Pzp.

Płatność podatków :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

5. Część zamówienia
5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0001
Tytuł :  Dostawa komory klimatycznej

Opis :  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do współpracy ze stanowiskiem do przeprowadzania badań odporności na drgania i udary mechaniczne z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem a także rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego.

Wewnętrzny identyfikator :  ZP/27/2023

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38970000   Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  ul. Jagiellońska 55    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  03-301

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe : 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa :  2024-03-01+01:00

Data zakończenia trwania :  2024-11-29+01:00

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Informacje dodatkowe :  Zamawiający ze względu na prowadzoną procedurę nie jest w stanie przewidzieć początkowej daty obowiązywania zamówienia. Podana początkowa data jest orientacyjna a realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą podpisania umowy.

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa :  Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie doświadczenia

Opis :  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: – dostawę co najmniej jednej komory klimatycznej współpracującej ze wzbudnikiem elektrodynamicznym o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000 zł brutto (1 wymaganie)- dostawę co najmniej jednej komory klimatycznej współpracującej ze wzbudnikiem elektrodynamicznym pracującym w zakresie częstotliwości 5 – 2000 Hz (wymaganie 2)Zamawiający dopuszcza wykazanie się ww. doświadczeniem w ramach jednego zamówienia (umowy) lub dwóch osobnych zamówień (umów).Wykonawca może przedstawić jedno zamówienie (jedną umowę) obejmujące dostawę komory klimatycznej spełniającej oba ww. wymagania lub dwa odrębne zamówienia. Przez współpracę komory klimatycznej ze wzbudnikiem elektrodynamicznym Zamawiający rozumnie umożliwienie uruchomienia wzbudnika drgań w pełnym zakresie częstotliwości (bez pogorszenia jego parametrów) przy jednoczesnym wykorzystaniu uruchomionej komory klimatycznej posadowionej na stole wzbudnika.W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ). b) dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium :  Stosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Opis :  Waga 100%

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://platformazakupowa.pl/pn/pimot,

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://platformazakupowa.pl/pn/pimot

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej :  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 59 000 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO Bank Polski S.A. nr: 25 1020 1026 0000 1002 0398 8151 z dopiskiem: WADIUM – Dostawa komory klimatycznej ZP/27/2023. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji). 6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego); 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwota gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. w art. 98 ust. 6 uPzp; 6) adres e-mail poręczyciela/gwaranta, na jaki Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 uPzp. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa uPzp.

Termin składania ofert :  2024-01-16+01:00   09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  60   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-16+01:00   09:05:00+01:00

Miejsce :  https://platformazakupowa.pl/pn/pimot

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia :  Warunki realizacji umowy określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 9 do SWZ

Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  tak

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

Informacje o terminach odwołania :  Odwołanie wnosi się w terminie:a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie w przypadkach innych niż określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa :  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Numer rejestracyjny :  REGON: 000036044

Adres pocztowy :  ul. Jagiellońska 55    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  03-301

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  Biuro Dyrekcji

E-mail :  instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Telefon :  22 7777-015

Adres strony internetowej :  https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) :  https://platformazakupowa.pl/pn/pimot

Role tej organizacji : Nabywca

8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa :  Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny :  NIP: 5262239325

Miejscowość :  ul. Postępu 17a

Kod pocztowy :  02-676

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

E-mail :  odwolania@uzp.gov.pl

Telefon :  22 4587801

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia :  5f9c768c-97a4-40c7-b4ea-154579e5fa38   -  01

Typ formularza :  Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia :  Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania :  2023-12-06Z   13:04:42Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne :  polski  

11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia :  00742681-2023

Numer wydania Dz.U. S :  236/2023

Data publikacji :  2023-12-07Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij