Dostawa komory rękawicowej

Dane organizatora INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52
Tel. 22 343 20 00
Fax. 22 632 66 81
E-mail icho-s@icho.edu.pl
WWW www.icho.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa komory rękawicowej typu Glovebox z wyposażeniem do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa komory rękawicowej typu Glovebox z wyposażeniem do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej komory rękawicowej typu Glovebox z wyposażeniem do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji. ZP-2401-7/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1695977441966
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-096974be-5e98-11ee-a60c-9ec5599dddc1
CPV 38.00.00.00, 38.41.00.00, 38.90.00.00, 51.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania waru 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN, ul. ul. Marcina Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. +48 22 343 23 20, e-mail przetargi@icho.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.icho.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 147 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52

2023-10-10

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-08
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 80
termin dostawy 20
Uwagi 2023/BZP 00419794/01

Dostawy
Dostawa komory rękawicowej typu Glovebox z wyposażeniem do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
1.3.) Oddział zamawiającego: ICHO PAN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325848
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 343 23 20
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 632 66 81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@icho.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa komory rękawicowej typu Glovebox z wyposażeniem do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-096974be-5e98-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419794
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084646/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.7 Glovebox, komora rękawicowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
101097337 — ARCHIMEDES pn.: „Approaching 20% emission efficiency in the NIR-II region with radical chromophores”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-096974be-5e98-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2401-7/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej komory rękawicowej typu Glovebox z wyposażeniem do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38410000-2 – Przyrządy pomiarowe

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

51540000-9 – Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 147 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena
Liczba punktów =( Cmin)/Cbad*80%*100
gdzie:
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Maksymalnie: 80 punktów
Kryterium: Termin dostawy
Maksymalny termin dostawy to 21 tygodni od daty zawarcia umowy. Ocenie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, będzie podlegało skrócenie terminu dostawy liczone w tygodniach.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– brak skrócenia terminu dostawy: 0 pkt.;
– skrócenie terminu dostawy o 1 tydzień: 5 pkt;
– skrócenie terminu dostawy o 2 tygodnie: 10 pkt;
– skrócenie terminu dostawy o 3 tygodnie: 15 pkt;
– skrócenie terminu dostawy o 4 tygodnie lub więcej: 20 pkt.
Maksymalnie: 20 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania waru
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 12:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij