Dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 17 10
E-mail biuro.rektora@pg.edu.pl
WWW www.pg.edu.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyk…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych na potrzeby projektu pn.”System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Czterokanałowy oscyloskop cyfrowy o paśmie min. 10 GHz – 1 sztuka. Czterokanałowy oscyloskop cyfrowy o paśmie min. 1 GHz – 2 sztuki. Przedmiot zamówienia musi byćfabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i niebyć przedmiotem praw osób trzecich.Zamawiający wymaga, aby wykonawcaudzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze: poz. 1 min. 12mcy, poz. 2 min. 24mce. Przedmiot zamówienia obejmujedostawę do siedziby zamawiającego Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Własna Strzecha 18a, Budynek Wysokich Napięć, 80-234 Gdańsk. CRZP/236/014/23.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1695958698208
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/825145
CPV 38.34.20.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumentację techniczną dla asortymentu wskazanego w formularzach rzeczowo-cenowych stanowiących załączniki nr 2 do SWZ, potwierdzającą, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SWZ. Przez dokumentację techniczną zamawiający rozumie karty katalogowe, foldery producenta lub dystrybutora, wydruki ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisy własne, wraz ze wskazaniem źródła pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www producenta zawierającej opis przedmiotu zamówienia. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna musza być weryfikowalne w okresie prowadzonego postepowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku angielskim. 2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 2) Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Informacje dotyczące prawidłowej formy pełnomocnictwa Zamawiający zamieścił w rozdz. XI ust. 1 pkt.17 niniejszego rozdziału. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 4) W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu i składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust.3 pkt 1. 7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. 9) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy. 11) Sposób składania dokumentów w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. b) Dokumenty własne składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy c) Dokumenty wspólne np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. d) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, tel. 583486153, e-mail logistyka@eti.pg.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pg.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 196 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-10-06

Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-04
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60,00
parametr techniczny częstotliwość punktowania 30,00
parametr techniczny dopuszczalne napięcie kanału 10,00
Uwagi 2023/BZP 00419157/01

Dostawy
Dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 583486153
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e7ff6a9-5e1f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419157
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Postępowanie oznaczone jest nr sprawy (nr ref. ) CRZP/236/014/D/23. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się na ten znak. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą
elektroniczną za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
oraz poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośred. formularza „Wyślij wiadomość”. W syt. awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować
się ze sobą także za pomocą poczty
elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: logistyka@eti.pg.edu.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej
znajdują się w rozdziale X SWZ. Adres strony internetowej:https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza złożyć
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie zakupowej.Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej
oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na
zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę
Microsoft.
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
Platforma
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznać go za
wiążący,
b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail:
iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
CRZP/236/014/D/23 pn. „Dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych ”System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP”
prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwałości projektu, na
rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego
projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są
dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy
dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia);
2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/236/014/23.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 719958,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 554330,56 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu oscyloskopów cyfrowych do pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych i polowych na potrzeby projektu pn.”System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Czterokanałowy oscyloskop cyfrowy o paśmie min. 10 GHz – 1 sztuka. Czterokanałowy oscyloskop cyfrowy o paśmie min. 1 GHz – 2 sztuki. Przedmiot zamówienia musi być
fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie
być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca
udzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze: poz. 1 min. 12mcy, poz. 2 min. 24mce. Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę do siedziby zamawiającego Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Własna Strzecha 18a, Budynek Wysokich Napięć, 80-234 Gdańsk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38342000-4 – Oscyloskopy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca
wymagania SWZ oraz ustawy Pzp, która uzyska największą łączną liczbę punktów w kryteriach cena
oferty +parametr techniczny 1 + parametr techniczny 2 (P= Pc +Ptch1+Ptch2). Ocenie podlegają wyłącznie oferty
niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający
dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką
otrzyma oferta zostanie obliczona według wzoru: Całkowita liczba punktów (CLP) = Pc +Ptch1+Ptch2).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametr techniczny częstotliwość punktowania
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametr techniczny dopuszczalne napięcie kanału
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumentację techniczną dla
asortymentu wskazanego w formularzach rzeczowo-cenowych stanowiących załączniki nr 2 do SWZ, potwierdzającą, że
oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SWZ.
Przez dokumentację techniczną zamawiający rozumie karty katalogowe, foldery producenta lub dystrybutora, wydruki ze
stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisy własne, wraz ze wskazaniem źródła pochodzenia przedstawionych
informacji, np. adres strony www producenta zawierającej opis przedmiotu zamówienia. Wskazane źródła informacji, na
podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna musza być weryfikowalne w okresie prowadzonego
postepowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia dla danej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku
angielskim.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają
określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. 2) Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym
postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku
Wykonawców składających ofertę wspólną.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Informacje
dotyczące prawidłowej formy pełnomocnictwa Zamawiający zamieścił w rozdz. XI ust. 1 pkt.17 niniejszego rozdziału.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
i wskazać ich pełnomocnika.
4) W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien być podany adres do
korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem.
5) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu i składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust.3 pkt 1.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający
się o zamówienie muszą wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. 9) W przypadku podpisania oferty przez
wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał
zastosowania.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie
umowy.
11) Sposób składania dokumentów w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)
Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) Dokumenty własne składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy
c) Dokumenty wspólne np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
d) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Str dopuszczają zm. postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a)zm. stawki VAT – wynagr. Wyk. może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyż. stawki VAT na skutek zm. obow. przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia fv. b)w przypadku wystąpienia siły wyższej:
-żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą str rozumieją zdarzenie o charakterze nadzw, o nadzwy konsekwencjach, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony.
wyższej, w tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.-str. przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas występowania siły wyższej i jej skutków.-str. przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania um lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla tych elementów umowy. Wzrost wynagr spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej um. c)Str. dopuszczają możliwość zm. postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyk. w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie wyk. oferowane urządzenia nie będą dostępne na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy lub zaprzestano jego produkcji. Strony dopuszczają wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą zamawiającego, możliwość dostarczenia zamienników, o parametrach technicznych co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w ofercie wyk, w cenie wynikającej z oferty wyk.
Obowiązek pisemnego poinformowania zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego sprzętu na inny w związku z brakiem jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody zam. na proponowaną zamianę spoczywa na wyk.
d) W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej umowy jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która może zostać zakłócona przez zjawiska niezależne od str – niezależnie od innych umownych oraz ustawowych przesłanek do zmiany umowy w zakresie ceny umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których żadna ze Str. nie była w stanie przewidzieć, a które w szczególności związane będą z nadzwyczajnym, niedającym się przewidzieć mając na uwadze realia i prognozy rynkowe z chwili złożenia oferty wzrostem albo obniżeniem cen urządzeń (z powodu zmian cen materiałów), c. określona w § 2 ust. 1 umowy lub cena poszczególnych pozycji formularza rzeczowo-cenowego może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy w stosunku do kosztów uwzględnionych w cenie z oferty Wyk o co najmniej 15%. Wyk będzie uprawniony do waloryzacji cen wyłącznie w sytuacji wykazania Zam, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w ofercie Wyk są niższe aniżeli ceny rynkowe. Wówczas na pisemny wniosek strony, cena może być zmieniona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w obwieszczeniach Prezesa GUS za dany okres. Zmiana ceny może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy i może być dokonana aneksem, począwszy od daty złożenia przez stronę wniosku o jej zmianę. Maks. łączna wartość zmiany ceny nie może przekroczyć 50% ceny z oferty określonej pierwotnie w § 2 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana nie przywróci równowagi ekonomicznej umowy i będzie miało miejsce dalsze jej zakłócanie przez zjawiska niezależne od stron, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy przez złożenie drugiej stronie oświadczenia. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej za odstąpienie od umo.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Pozycja planu postępowań 1.2.47

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij