Dostawa aparatury badawczej

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia dostawa aparatury badawczej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa aparatury badawczejCzęść 1: Przedmiotem zam. w części 1 jest dostawa aparatu do chromatografii kolumnowej flash. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ. Część 2: Przedmiotem zam. w części 1 jest dostawa komory rękawicowej. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy próżniowej. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ. Część 4: Przedmiotem zamówienia w części 4 jest dostawa pompy strzykawkowej. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ. Część 5: Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatu do wizualizacji żeli. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ. Część 6: Przedmiotem postępowania jest dostawa wagi. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ. POUZ-361/337/2023/WF
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00418947-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbc025-970c-a0bf-fa1e-600010f79453
CPV 38.31.00.00, 38.43.22.00, 38.50.00.00, 42.12.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru załącznika nr 4 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców. 2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 poz. 2640 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ – według załącznika nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3, składa każdy z Wykonawców. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wraz ofertą należy złożyć karty katalogowe producenta oferowanego sprzętu (dla każdej części postępowania), potwierdzające, że spełnia on wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 5 § 1 ust. 2 pkt 2 oraz 3 i § 2 ust. 1 SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ. Wypełniony formularz ofertowy stanowi treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży. 2. Obligatoryjnie należy dołączyć do oferty Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu (dla każdej części postępowania), który składa się na treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli Wykonawca nie złoży tego dokumentu. W ofercie należy obligatoryjnie podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia identyfikacyjne), określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie posiada numeru katalogowego (jest wykonywany na zamówienie), w ofercie należy wyraźnie o tym poinformować oraz jeśli to możliwe – podać inne oznaczenia identyfikacyjne (Oferty, w których te dane zostaną pominięte, zostaną odrzucone). 3. Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo; 5. Dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna): • do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę. 4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail jakub.jung@fuw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2023-10-09

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty udostępnionego na platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie e-Zamówienia. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin realizacji dostawy 40
część 2: cena 60
część 2: termin realizacji dostawy 40
część 3: cena 60
część 3: termin realizacji dostawy 40
część 4: cena 60
część 4: termin realizacji dostawy 40
część 5: cena 60
część 5: termin realizacji dostawy 40
część 6: cena 60
część 6: termin realizacji dostawy 40
Uwagi 2023/BZP 00418947/01

Dostawy
dostawa aparatury badawczej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jakub.jung@fuw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
dostawa aparatury badawczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55d9f9c9-4d68-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418947
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00199254/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
2.2.100 Aparatura kontrolna i badawcza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55d9f9c9-4d68-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej.
2. Szczegóły w niniejszym zakresie znajdują się w art. 6 § 2 SWZ.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
zostanie opublikowany w dodatkowym pliku stanowiącym zał. do SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xml. jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego i elektronicznego podpisu osobistego.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie e-Zamówienia.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
5. Przekazanie interaktywnego formularza ofertowego (wypełnionego przez Wykonawcę na Platformie, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ, ale jest wymagane, zgodnie z Regulaminem Platformy e-Zamówienia, celem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i prawidłowego złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami).
6. Szczegółowe informacje dotyczące:
– poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
– dokumentów elektronicznych w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– sposobu poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
– dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej,
znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
7. Więcej szczegółów w niniejszym zakresie znajduje się w art. 5 § 4 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
– inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 22 042
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
– inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 22 042
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: POUZ-361/337/2023/WF
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zam. w części 1 jest dostawa aparatu do chromatografii kolumnowej flash. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do łącznej ceny brutto.
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zam. w części 1 jest dostawa komory rękawicowej. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do łącznej ceny brutto.
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy próżniowej. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42120000-6 – Pompy i sprężarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do łącznej ceny brutto.
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w części 4 jest dostawa pompy strzykawkowej. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42120000-6 – Pompy i sprężarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do łącznej ceny brutto.
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest dostawa aparatu do wizualizacji żeli. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do łącznej ceny brutto.
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest dostawa wagi. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38310000-1 – Wagi precyzyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do łącznej ceny brutto.
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru załącznika nr 4 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 poz. 2640 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ – według załącznika nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3, składa każdy z Wykonawców.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wraz ofertą należy złożyć karty katalogowe producenta oferowanego sprzętu (dla każdej części postępowania), potwierdzające, że spełnia on wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 5 § 1 ust. 2 pkt 2 oraz 3 i § 2 ust. 1 SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ. Wypełniony formularz ofertowy stanowi treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży.
2. Obligatoryjnie należy dołączyć do oferty Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu (dla każdej części postępowania), który składa się na treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli Wykonawca nie złoży tego dokumentu. W ofercie należy obligatoryjnie podać nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne oznaczenia identyfikacyjne), określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie posiada numeru katalogowego (jest wykonywany na zamówienie), w ofercie należy wyraźnie o tym poinformować oraz jeśli to możliwe – podać inne oznaczenia identyfikacyjne (Oferty, w których te dane zostaną pominięte, zostaną odrzucone).
3. Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo;
5. Dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
• do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Kupujący przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (wzór umowy stanowi zał. nr 6 do SWZ) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
3) w przypadku wycofania z produkcji Sprzętu o parametrach zaoferowanych w ofercie, Kupujący może zaakceptować Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych. Parametry nowego Sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Kupującego,
4) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3), Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Strony ustalają w formie pisemnej termin dostarczenia Sprzętu o równoważnych lub lepszych parametrach,
5) zmiany terminu dostarczenia Sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy w przypadku wystąpienia zwłoki w dostawie Sprzętu, spowodowanego wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych władz państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów Sprzętu (lub jego elementów) będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1 Kupujący dopuszcza zmiany postanowień umowy, w sytuacjach przewidzianych w art. 455 ustawy.
3. Jeżeli zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będą wynikały ze zmian organizacyjnych Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia okoliczności, poinformować Kupującego na piśmie o szczegółach przedmiotowych zmian. Zmiany danych organizacyjnych wymagają podpisania aneksu do umowy.
4. Jeżeli zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian, złożyć pisemny wniosek, w którym wykaże bezpośredni wpływ zmian, wymienionych w ust. 1 pkt. 2 na koszt wykonania zamówienia, a Kupujący uzna ten wniosek za zasadny.
5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 Strona o nią wnioskująca, zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnej propozycji zmiany w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
6. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany, w tym podstawę prawną,
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
7. Strona wnioskująca o zmianę terminu dostawy Sprzętu zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
8. W przypadku złożenia wniosku o zmianę, druga Strona umowy jest zobowiązana w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Druga Strona może:
1) zaakceptować wniosek o zmianę,
2) wezwać Sprzedawcę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień,
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzucić wniosek o zmianę wraz z przedstawieniem uzasadnienia takiej decyzji.
9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności zmian.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty udostępnionego na platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie e-Zamówienia.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy i aktów wykonawczych do ustawy, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij