Dostawa komory klimatycznej

Dane organizatora GŁÓWNY URZĄD MIAR W WARSZAWIE
00-950 WARSZAWA
ELEKTORALNA 2
Tel. 22 581 93 99
Fax. 22 581 93 92
E-mail ba@gum.gov.pl
WWW www.gum.gov.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głó…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Numer referencyjny: BDG-WZP.262.33.20221.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in w Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.2. Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy, zwanych dalej „PPU”, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in w Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy, zwanych dalej „PPU”, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl_1672667199050
LINK do SIWZ http://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gum/demand/notice/public/82056/details
CPV 38.54.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy “PPU” stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w PPU. Zmiany do umowy zostały szczegółowo opisane w § 14 wzoru umowy.Zamawiający NIE przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Główny Urząd Miar 525-10-08-361 ul. Elektoralna 2 Warszawa 00-139 Iwona Ochman +48 225819082 iwona.ochman@gum.gov.pl +48 225819390 www.gum.gov.pl https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 15/11/2023
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY URZĄD MIAR W WARSZAWIE
00-950 WARSZAWA
ELEKTORALNA 2

2023-02-06

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 06/05/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 001-001032
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Miar
Krajowy numer identyfikacyjny: 525-10-08-361
Adres pocztowy: ul. Elektoralna 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Ochman
E-mail:
iwona.ochman@gum.gov.pl
Tel.: +48 225819082
Faks: +48 225819390
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gum.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Świętokrzyska
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-000-97-74
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS:
PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Dziedzic
E-mail:
dzp@tu.kielce.pl
Tel.: +48 413424270
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gum.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach
Numer referencyjny: BDG-WZP.262.33.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in w Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy, zwanych dalej „PPU”, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem spełnienia świadczenia (dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia) są pomieszczenia Laboratorium Długości L4 na terenie ŚKLGUM przy ulicy Wrzosowej 46,

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do Stanowiska badawczego do narażeń klimatycznych typu walk – in w Laboratorium Długości L4 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy, zwanych dalej „PPU”, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Nr PoD: RPSW.01.01.00-26-0001/20, pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”, w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy “PPU” stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w PPU. Zmiany do umowy zostały szczegółowo opisane w § 14 wzoru umowy.
Zamawiający NIE przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii. Adres Platformy:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych, wymagania techniczne określa SWZ. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym jest: Iwona Ochman.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
2. Z postępowania wyklucza się: Wykonawców, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
3. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany przedstawić oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdz. XIII ust.3 SWZ.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdz. IX SWZ.
5. Oferty oraz pozostałe dokumenty sporządza się w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), w szczególności w formatach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym składa się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
6. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych zawarta jest w Rozdz. II SWZ.
7. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych opisanych w Rozdziale X SWZ.
8. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zgodnie z art. 257 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania.
10.Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2023 r. z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu Umowy oraz jego odbiór nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający przewiduje, że pozwolenia na użytkowanie budynków Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach, zwanego dalej „ŚKLGUM”, uzyska między 1.04.2023 r. a 31.07.2023 r., jednak podana data jest datą prognozowaną i może ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU.
11.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy E-Zamawiający do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia-gum.ezamawiajacy.pl
.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
001
2023
Następna aktualizacja:
03/01/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij