Zakup wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup wyposażenia laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wyposażenia laboratoryjnego Numer referencyjny: DZP-361/78/20221. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie wyposażenia laboratoryjnego dla Biura ds. Osób z NIEpełnosprawnościami, które znajduje się w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna”.Pipiety i inne elementy Część nr 1 Część 1: AIT-14.15 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,5-10 ul – 5sztuk AIT-14.16 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 5-100 ul – 5sztuk AIT-14.3 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 50-1000 ul – 13sztuk AIT-14.4 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,2-5ml – 1 sztuka AIT-14.5 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 1-20 ul – 8 sztuk AIT-14.6 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,1-2,5ml – 1sztuka AIT-14.7 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,5-10ml – 8sztuk AIT-14.13 – Ładowarka do pipet – 11sztuk AIT-14.8 – Końcówki do pipet o objętości 0,5-20 ul – 4sztuki AIT-14.9 – Końcówki do pipet o objętości 2-200 ul – 3sztuki AIT-14.10 – Końcówki do pipet o objętości 50-1000 ul – 3sztuki AIT-14.11 – Końcówki do pipet o objętości 0,25-2,5ml – 1sztuka AIT-14.12 – Końcówki do pipet o objętości 0,1-5ml – 3sztuki Biureta cyfrowa Część nr 2 Część 2: AIT-14.14 – Biureta cyfrowa 25ml – 1 sztuka
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.uw.edu.pl_1672665947468
LINK do SIWZ http://dzp.uw.edu.pl/dostawy/dzp-361-78-2022/
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnych z wierzytelnościami Zamawiającego.6. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski 5250011266 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Agnieszka Giers-Dzięgielewska +48 225522532 agiers@adm.uw.edu.pl http://www.uw.edu.pl https://dzp.uw.edu.pl/dostawy/dzp-361-78-2022/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 56
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2023-02-02

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://dzp.uw.edu.pl/dostawy/dzp-361-78-2022/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 001-002217
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250011266
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Giers-Dzięgielewska
E-mail:
agiers@adm.uw.edu.pl
Tel.: +48 225522532
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://dzp.uw.edu.pl/dostawy/dzp-361-78-2022/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://dzp.uw.edu.pl/dostawy/dzp-361-78-2022/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wyposażenia laboratoryjnego
Numer referencyjny: DZP-361/78/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie wyposażenia laboratoryjnego dla Biura ds. Osób z NIEpełnosprawnościami, które znajduje się w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ – „Specyfikacja Techniczna”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pipiety i inne elementy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1:
AIT-14.15 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,5-10 ul – 5sztuk
AIT-14.16 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 5-100 ul – 5sztuk
AIT-14.3 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 50-1000 ul – 13sztuk
AIT-14.4 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,2-5ml – 1 sztuka
AIT-14.5 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 1-20 ul – 8 sztuk
AIT-14.6 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,1-2,5ml – 1sztuka
AIT-14.7 – Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości 0,5-10ml – 8sztuk
AIT-14.13 – Ładowarka do pipet – 11sztuk
AIT-14.8 – Końcówki do pipet o objętości 0,5-20 ul – 4sztuki
AIT-14.9 – Końcówki do pipet o objętości 2-200 ul – 3sztuki
AIT-14.10 – Końcówki do pipet o objętości 50-1000 ul – 3sztuki
AIT-14.11 – Końcówki do pipet o objętości 0,25-2,5ml – 1sztuka
AIT-14.12 – Końcówki do pipet o objętości 0,1-5ml – 3sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Wydatek współfinansowany w projekcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Biureta cyfrowa
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2:
AIT-14.14 – Biureta cyfrowa 25ml – 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Wydatek współfinansowany w projekcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego, podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
2. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
4. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnych z wierzytelnościami Zamawiającego.
6. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytet Warszawski Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 32 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/
2) Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego. W tym postępowaniu Zamawiającym NIE określił warunków udziału.
3. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
4. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) pełnomocnictwo (o ile NIE wynika z dokumentów rejestracyjnych)
2) Formularz nr 1 – oświadczenie o zamiarze wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców oraz informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane (jeżeli dotyczy)
3) Formularz nr 3 – Arkusz Informacji Technicznej (dla części dla których Wykonawca składa ofertę) – oświadczenie – formularz zawierający specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Formularz nr 3 NIE podlega uzupełnieniu. Zamawiający żąda, na podstawie art. 106 ustawy, złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, gdyż są one NIEzbędne do przeprowadzenia postępowania, tj.: żąda złożenia szczegółowego opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia, według wzoru – Formularz nr 3 – „Arkusz Informacji Technicznej”. 5. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferta NIE może być złożona za pomocą poczty elektronicznej. 6. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SWZ.
7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Owdoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy przysługują wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
001
2023
Następna aktualizacja:
03/01/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij