Dostawa komory klimatycznej

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
03-301 WARSZAWA
JAGIELLOŃSKA 55
Tel. 22 777 70 15
E-mail instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl
WWW pimot.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa komory klimatycznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa komory klimatycznej Numer referencyjny: ZP/14/2023Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do współpracy ze stanowiskiem do przeprowadzania badań odporności na drgania i udary mechaniczne z NIEzbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem a TAKże rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do współpracy ze stanowiskiem do przeprowadzania badań odporności na drgania i udary mechaniczne z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem a także rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 i załączniku nr 9 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1693580073436
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/812598
CPV 38.40.00.00, 38.97.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę komory klimatycznej współpracującej ze wzbudnikiem elektrodynamicznym o wartości wynoszącej co najmniej 1 000 000 zł brutto. W przypadku wykazania dostawy w innej walucie, na potrzeby oceny spełnienia warunku zostanie ona przeliczona na podstawie kursu średniego NBP z dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 9 do SWZ.
Wadium 59000.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55 Warszawa 03-301 Emil Wiszniewski +48 227777332 emil.wiszniewski@pimot.lukasiewicz.gov.pl https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 31/10/2023 Koniec: 29/11/2024
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
03-301 WARSZAWA
JAGIELLOŃSKA 55

2023-09-29

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa/pn/pimot Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 168-529838
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-301
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emil Wiszniewski
E-mail:
emil.wiszniewski@pimot.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 227777332
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa/pn/pimot
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Prowadzenie prac naukowo-badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komory klimatycznej
Numer referencyjny: ZP/14/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do współpracy ze stanowiskiem do przeprowadzania badań odporności na drgania i udary mechaniczne z NIEzbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem a TAKże rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej do współpracy ze stanowiskiem do przeprowadzania badań odporności na drgania i udary mechaniczne z NIEzbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem a TAKże rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 i załączniku nr 9 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/10/2023
Koniec: 29/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
1) W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego pkt.4.3 w Załączniku nr 1 do SWZ, opisanego jako opcjonalne elementy przedmiotu zamówienia;
2) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji – złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego.
3) Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się w „Projekcie umowy” stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4) Zamówienie opcjonalne zostanie złożone najpóźniej do dnia 31.03.2024r.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający ze względu na prowadzoną procedurę NIE jest w stanie przewidzieć początkowej daty obowiązywania zamówienia. Podana w sekcji II.2.7) początkowa data jest orientacyjna a realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę komory klimatycznej współpracującej ze wzbudnikiem elektrodynamicznym o wartości wynoszącej co najmniej 1 000 000 zł brutto. W przypadku wykazania dostawy w innej walucie, na potrzeby oceny spełnienia warunku zostanie ona przeliczona na podstawie kursu średniego NBP z dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/pimot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 59 000 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a
także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
168
2023
Następna aktualizacja:
04/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij