Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora AKADEMIA ZAMOJSKA
22-400 ZAMOŚĆ
ICCHOKA PERECA 2
Tel. 84 638 34 44
Fax. 84 638 35 00
WWW upz.edu.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Zamość
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego: system do dokumentacji żeli i blotówaparat do elektroforezy agarozowej, termocykler, system do detekcji ekspresji genów w czasie rzeczywistym z wyposażeniem, system do ilościowej analizy pcr techniką emulsyjnąSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.1 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego: czytnik płytek z odczytem płytek 96-dołkowych o różnym kształcie DNA, wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, spektrofotometr do pomiaru mikro/nanoobjętości, zamrażarka niskotemperaturowa, wytrząsarka do worteksowania próbek i wytrząsania probówek i mikropłytek.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.2 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ AI.2610.05.2023
Specyfikacja https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbaba1-97b3-8f8c-8bb8-ab001128c050
CPV 38.43.00.00, 42.93.11.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 7 do SWZ. 2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Oferta musi zawierać: 1.1 wypełniony formularz ofertowy (dalej Oferta), który zostanie wygenerowany poprzez Platformę, 1.2 wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią formularza Oferty, stanowiący załącznik: – 1.1 do SWZ – dot. części 1 zamówienia; – 1.2 do SWZ – dot. części 2 zamówienia; Zamawiający wymaga, aby wypełniany opis przedmiotu zamówienia został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione; Wypełniony opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część formularza „Oferta”. Formularz oferty wraz z załącznikami (zał.1.1/1.2 do SWZ) nie podlega uzupełnieniu. 2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty ( za pośrednictwem Platformy) aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ); 2.2 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego (zał. nr 4 do SWZ); Oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym , przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby; 2.3 pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 2.4 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia; 2.5 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ); 2.6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o ile ofertę składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 2.7 oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu; 2.8 oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ); 2.9 oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ) 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z nich, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych rozdz. VII SWZ. 2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 3. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. 6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie: – składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, – będzie zobowiązany do złożenia dokumentów na wezwanie zamawiającego dokonane w trybie art. 274 ust.1 ustawy Pzp w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnieni warunków udziału w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Osoba do kontaktu Akademia Zamojska, ul. Pereca 2, 22-400, Zamość, woj. lubelskie, państwo PL, e-mail mariola.franczak@akademiazamojska.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.akademiazamojska.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA ZAMOJSKA
22-400 ZAMOŚĆ
ICCHOKA PERECA 2

2023-09-15

Sposób składania ofert https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-14
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji i rękojmi 15
część 1: termin wykonania zamówienia 25
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji i rękojmi 15
część 2: termin wykonania zamówienia 25
Uwagi 2023/BZP 00378853/01

Dostawy
Dostawa sprzętu laboratoryjnego
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Zamojska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060044114
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pereca 2
1.5.2.) Miejscowość: Zamość
1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 – Chełmsko-zamojski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariola.franczak@akademiazamojska.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akademiazamojska.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f9fc97b-48e6-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378853
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123569/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja miedzy
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem:
https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz przy użyciu poczty elektronicznej:
rektorat@akademiazamojska.edu.pl
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta)
przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na
adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Ogólne
wymagania techniczne i organizacyjne oraz zasady korzystania z Platformy zawiera rozdział III SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych
oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
“RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz
dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach
postępowania. W związku z ograniczoną liczbą znaków możliwych do wykorzystania w ogłoszeniu, Zamawiający odsyła do treści
SWZ gdyż z przyczyn technicznych nie ma możliwości przytoczenia w sposób wyczerpujący klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AI.2610.05.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego: system do dokumentacji żeli i blotów
aparat do elektroforezy agarozowej, termocykler, system do detekcji ekspresji genów w czasie rzeczywistym z wyposażeniem, system do ilościowej analizy pcr techniką emulsyjną
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.1 do SWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38430000-8 – Aparatura do wykrywania i analizy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego:
czytnik płytek z odczytem płytek 96-dołkowych o różnym kształcie DNA, wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, spektrofotometr do pomiaru mikro/nanoobjętości, zamrażarka niskotemperaturowa, wytrząsarka do worteksowania próbek i wytrząsania probówek i mikropłytek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.2 do SWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38430000-8 – Aparatura do wykrywania i analizy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
42931100-2 – Wirówki laboratoryjne i akcesoria

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej-
załącznik nr 7
do SWZ.
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) –
zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Oferta musi zawierać:
1.1 wypełniony formularz ofertowy (dalej Oferta), który zostanie wygenerowany poprzez Platformę,
1.2 wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią formularza Oferty, stanowiący
załącznik:
– 1.1 do SWZ – dot. części 1 zamówienia;
– 1.2 do SWZ – dot. części 2 zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby wypełniany opis przedmiotu zamówienia został opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy,
albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione;
Wypełniony opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część formularza „Oferta”.
Formularz oferty wraz z załącznikami (zał.1.1/1.2 do SWZ) nie podlega uzupełnieniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty ( za pośrednictwem Platformy) aktualne na dzień składania ofert
następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego – art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ);
2.2 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego (zał. nr 4 do SWZ);
Oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym , przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby;
2.3 pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2.4 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia;
2.5 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117
ust.4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
2.6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o ile ofertę składa Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2.7 oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu;
2.8 oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ);
2.9 oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Przystępując do procedury przetargowej Wykonawca jest obowiązany w terminie składania ofert, określonym w rozdz. XII, wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą, w kwocie określonej dla oferowanego przez Wykonawcę części zamówienia:
Część 1 zamówienia: 3 200,00 zł;
Część 2 zamówienia: 800,00 zł
Więcej informacji zawiera rozdział V SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z nich, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych rozdz. VII SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
3. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub
usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują
roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie:
– składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
– będzie zobowiązany do złożenia dokumentów na wezwanie zamawiającego dokonane w trybie art. 274 ust.1 ustawy Pzp
w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnieni warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Oprócz zmian niniejszej umowy, możliwych do dokonania w oparciu o art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ, a zmiana ta polega na dostosowaniu treści umowy do zmienionych wytycznych lub zmienionych przepisów prawa;
2) zmiany sprzętu lub wyposażenia składającego się na przedmiot umowy na sprzęt lub wyposażenie składające się na przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego i spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o ile zmiana taka nie będzie wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia dla Wykonawcy, a zmiana wynika z powodu zmiany parametrów technicznych lub funkcjonalnych sprzętu lub wyposażenia składającego się na przedmiot umowy, wprowadzonych przez producenta po terminie składania ofert, wycofania sprzętu lub wyposażenia składającego się na przedmiot umowy, ze sprzedaży, zaprzestania jego produkcji lub dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta;
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy;
4) zmiany umowy, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z niniejszej umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej do zmienionych wytycznych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt.
5) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług; Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury uwzględniającej zmianę podatku za dostawy realizowane po wejściu w życiu przepisów wprowadzających zmianę. Wartość netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji tych usług nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, maksymalnie o 7 dni;
7)zaistnienia siły wyższej lub sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy – dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie o czas odpowiadający czasowi występowania siły wyższej lub niekorzystnych okoliczności wynikających z sytuacji epidemicznej,
nie dłużej niż o termin określony w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy zaokrąglając do pełnego dnia w górę;
8) konieczności zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 pkt 1;
8)wystąpienia w toku realizacji przedmiotu umowy niemożliwych do przewidzenia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy nie dłużej niż o termin określony w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy zaokrąglając do pełnego dnia w górę;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-15 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-14
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wprowadzonych ustawą z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, to jest:
– Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
– Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
– Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij