Dostawa sprzętu dla rozszerzenia możliwości pomiarowych systemu do badań temperaturowych in-situ w mikroskopie TEM

Dane organizatora INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
02-668 WARSZAWA
AL. LOTNIKÓW 32/46
Tel. 22 843 70 01
Fax. 22 843 09 26
E-mail dzpie@ifpan.edu.pl
WWW www.ifpan.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa sprzętu dla rozszerzenia możliwości pomiarowych systemu do badań temperaturowych in-situ w mikroskopie TEM o pomiary elektryczne na …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu dla rozszerzenia możliwości pomiarowych systemu do badań temperaturowych in-situ w mikroskopie TEM o pomiary elektryczne na chipach MEMS, z podziałem na dwie części.Część 1: „Przyrząd do pomiarów stałoprądowych wraz z dedykowanym okablowaniem”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SWZ – OPZ Część 2: „Przyrząd do pomiarów z wykorzystaniem wzmacniacza homodynowego ( lock-in)” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części znajduje się w zał. nr 1 do SWZ-OPZ DZP/ZP/23/IFPAN/2023/JTD
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ifpan.ezamawiajacy.pl_1693823886088
LINK do SIWZ http://ifpan.ezamawiajacy.pl/pn/ifpan/demand/notice/public/104686/details
CPV 38.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy e) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej wg załącznika nr 5 do SWZ 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów stałoprądowych wraz z dedykowanym okablowaniem” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 1 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 1 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) 2) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów z wykorzystaniem wzmacniacza homodynowego (lock-in)” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 2 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 2 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów stałoprądowych wraz z dedykowanym okablowaniem” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 1 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 1 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) 2) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów z wykorzystaniem wzmacniacza homodynowego (lock-in)” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 2 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 2 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy lub innej czynności prawnej. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki określone w Rozdz. VI SWZ. Dokumenty i oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający nie określa odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Aleja Lotników 32/46, 02-668, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail dzp@ifpan.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ifpan.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 90 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
02-668 WARSZAWA
AL. LOTNIKÓW 32/46

2023-09-14

Sposób składania ofert Platforma zakupowa pod adresem https://ifpan.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: gwarancja 20
część 1: termin dostawy 20
część 2: cena 60
część 2: gwarancja 20
część 2: termin dostawy 20
Uwagi 2023/BZP 00378522/01

Dostawy
Dostawa sprzętu dla rozszerzenia możliwości pomiarowych systemu do badań temperaturowych in-situ w mikroskopie TEM o pomiary elektryczne na chipach MEMS, z podziałem na dwie części.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326061
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Lotników 32/46
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-668
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ifpan.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifpan.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
badawczo-naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu dla rozszerzenia możliwości pomiarowych systemu do badań temperaturowych in-situ w mikroskopie TEM o pomiary elektryczne na chipach MEMS, z podziałem na dwie części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5df91f94-3790-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378522
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061356/11/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.18 Dostawa sprzętu dla rozszerzenia możliwości pomiarowych systemu do badań temperaturowych in-situ w mikroskopie TEM o pomiary elektryczne na chipach MEMS, z podziałem na dwie części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ifpan.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej „e-zamawiający” spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa (Market Planet), dostępnej pod adresem strony internetowej: https://ifpan.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie IF PAN:
https://ifpan.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym), lub
b) kontakt pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu, lub
c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy dostępna jest pod adresem wskazanym w ust. 5, w zakładce „Baza wiedzy”. W przypadku problemów w obsłudze Platformy, należy zgłaszać je na adres e-mail: oneplace@marketplanet.pl lub nr tel. + 48 (22) 257 22 23
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
– Instytut Fizyki PAN., Al. Lotników 32/46. 02-668 Warszawa
– Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@ifpan.edu.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została wybrana także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.). W przypadku postępowań, o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp, podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/ZP/23/IFPAN/2023/JTD
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Przyrząd do pomiarów stałoprądowych wraz z dedykowanym okablowaniem”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 1 do SWZ – OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach w sposób opisany poniżej dla części 1 i 2, przy czym 1% = 1 pkt.
1. Cena- 60%; 60 pkt
2. Gwarancja – 20%; 20 pkt
3. Termin dostawy – 20%; 20 pkt
RAZEM: 100 %; 100 pkt
Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę (danej części) w ramach poszczególnych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Przyrząd do pomiarów z wykorzystaniem wzmacniacza homodynowego ( lock-in)” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części znajduje się w zał. nr 1 do SWZ-OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach w sposób opisany poniżej dla części 1 i 2, przy czym 1% = 1 pkt.
1. Cena- 60%; 60 pkt
2. Gwarancja – 20%; 20 pkt
3. Termin dostawy – 20%; 20 pkt
RAZEM: 100 %; 100 pkt
Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę (danej części) w ramach poszczególnych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
e) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej
wg załącznika nr 5 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów stałoprądowych wraz z dedykowanym okablowaniem” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 1 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 1 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ)
2) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów z wykorzystaniem wzmacniacza homodynowego (lock-in)” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 2 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 2 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów stałoprądowych wraz z dedykowanym okablowaniem” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 1 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 1 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ)
2) Karta produktu/Karta katalogowa urządzenia „Przyrząd do pomiarów z wykorzystaniem wzmacniacza homodynowego (lock-in)” na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych urządzenia określonych w puncie III. 2 Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania techniczne” dla części 2 zamówienia (zał. nr 1 do SWZ)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy lub innej czynności prawnej. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania w oparciu o przesłanki określone w Rozdz. VI SWZ. Dokumenty i oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający nie określa odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zmiany umowy
Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do wprowadzonych przepisów prawa;
2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, przy czym zmiana umowy może polegać na wyeliminowaniu rozbieżności lub niejasności w umowie lub jednoznacznym sprecyzowaniu postanowień umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;
3) w przypadku zmian wynikających z oddziaływania siły wyższej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych instytucji państwowych/międzynarodowych lub producentów/dystrybutorów sprzętu (lub jego elementów) będących przedmiotem niniejszej umowy,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w razie wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może ulec wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności);
5) zmiana sposobu wykonania umowy w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych, np. wycofanie z produkcji lub zaprzestanie/wstrzymanie produkcji, wprowadzenie nowej technologii zgodnej z umową (możliwa zmiana na produkt o nie gorszych parametrach niż określone w OPZ);
6) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji produktu, która nie była dostępna na rynku na etapie składania ofert, pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w OPZ;
7) w przypadku ograniczenia dostępności któregokolwiek z elementów umowy, o ile nowy element spełnia wymagania określone w OPZ, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;
8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy – w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych powyżej, jeżeli zmiana umowy będzie wiązała się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę lub zaistnieniem oszczędności.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem https://ifpan.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij