Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu): mikroskopów

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 449 41 11
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu): mikroskopów o następujących i parametrach oraz cechach:
4 sztuki mikroskopów o …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa (jednorazowa sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu): mikroskopów o następujących i parametrach oraz cechach:4 sztuki mikroskopów o następujących parametrach:1. Statyw mikroskopu:a) solidna podstawa o kształcie zapewniającym dużą stabilność, wykonana w całości z metalu, z rewolwerem 4-ucńwytowym pochylonym w stronę statywub) mikroskop z rewolwerem 4-uchwytowym pochylonym w stronę statywu,c) współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez używania narzędzi,d) możliwość rozbudowy o kontrast fazowy i ciemne polee) uchwyt do wygodnego przenoszenia całego mikroskopu,f) podstawowe elementy (okulary, tubus okularowy zabezpieczone przed wymontowaniem bez użycia specjalnych narzędzi2. Oświetlacz:a) wbudowana w statyw bezpośrednio pod kondensorem oświetlacza LED 3Wb) pokrętło do płynnej regulacji siły światła umieszczone po prawej stronie statywu3. Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 52…75 mm, ergonomiczny kąt nachylenia okularów 30 stopni, obrotowy o 360 stopni.4. Okulary:a) okulary 10x o szerokim polu widzenia, co najmniej 20 mm, dwie sztukib) dostosowane do obserwacji w okularach korygujących wady wzroku.c) z regulacją dioptryjną w zakresie co najmniej +/-5,0 dioprii w jednym okularzed) możliwość zastosowania dodatkowych okularów WF10x/22mm. WF16x/13mm5. Obiektywy:a) klasy plan achromat z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej,b) o następujących powiększeniach:• 4x/N.A. 0,10, WD=13.21mm• l0x/N.A. 0,25, WD=5.03 mm• 40x/N.A. 0,65, WD=0.72mm• 100x/N.A. 7,25 oil, WD=0.17mmc) możliwość zastosowania dodatkowego obiektywu 20x, 60x.6. Optyka:a) korygowana do nieskończoności,b) długość optyczna (parfokalna) obiektywów 45 mm7. Stolik:a) mechaniczny, zakres pracy min. 75mm x 40 mmb) posuw preparatu w osiach x i y, skala posuwu x i y,c) uchwyt preparatu obsługiwany jedną ręką, lewouchylny, na dwa standardowe szkiełka podstawowe8. Kondensora) kondensor Abbego, z regulowaną przesłoną aparaturową N.A. 1,25, z naniesioną skaląb) możliwość domontowania suwaków kontrastu fazowegodo obserwacji z obiektywami x…100×9. Regulacja wysokości kondensora10. pokrowiec w wyposażeniuGwarancja 24 miesiąceSzkolenie 4 godzinyDostawa i instalacja w cenie zestawuCzas reakcji serwisowej: 24 godziny 4.00 sztuki mikroskopów o następujących parametrach1. Głowica binokularowa nachylenie 45 stopni, obustronna regulacja dioptrii: +/- 5, mrozstawa żrenic min. 52-75 mm2. Obiektyw Achromat x13. Zoom min. 07x do 4,5x (płynna regulacja zakresu4. Współczynnik Zoom: 1:6,55. Okular 10x/20 mm6. W skompletowaniu standardowym z okularem 10/20mm, pow. min. 7x45x, pole widzenia min. 28,6-4,4 mm7. odległośa.ć robocza min. 100 mm8. system ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa sruba makro9. oświetlacz Led 3W przechodzące/odbite, płynna regulacja natężenia światła osobna dla każdego oświetlenia, wbudowany zasilacz10. pokrowiec11. Gwarancja 24 miesiące12. Szkolenie 4 godziny 13.00. Dostawa i instalacja w cenie zestawu14. Czas reakcji serwisowej: 24 godziny
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.zut.edu.pl_1693894357490
LINK do SIWZ http://zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-udzielane-na-rzecz-nauki/article/zapytanie-ofertowe-nr-zpwnozirkhiibr7042023-na-dostawe-mikroskopow.html
Osoba do kontaktu Agata Korzelecka-Orkisz, e-mail akorzelecka@zut.edu.pl,
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 tygodni, od zawarcia umowy stosownie do postanowień działu X ust. 2 (a w przypadku wskazanym w dziale X ust. 3 niniejszego dokumentu-od zwarcia pisemnej umowy, o której tam mowa
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2023-09-11

Sposób składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Dział IV. Cel nabycia (przeznaczenie) Sprzętu do badań
Przedmiot zamówienia (sprzedany i dostarczony Zamawiającemu Sprzęt do badań) zostanie wykorzystany/zużyty wyłącznie do celów wykonania prac badawczych, eksperymentalnych naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Dział V. Zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia, podmiot (Wykonawca), któremu zostanie udzielone zamówienie, warunki jego realizacji
1. Każdy może ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Podstawą możliwości ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia jest złożenie Zamawiającemu oferty (zwanej dalej Ofertą ). Minimalne warunki jakim powinna odpowiadać złożona Oferta, sposób jej przygotowania i złożenia (w tym maksymalny termin w jakim Oferta może być skutecznie złożona Zamawiającemu) określają postanowienia działu VI oraz działu VII niniejszego dokumentu.
2. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy (umowa na sprzedaż i dostarczenie Sprzętu do badań zawarta z tym podmiotem), którego Oferta zastanie uznana za Ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu postanowień działu VIII niniejszego dokumentu. Zawarcie umowy nastąpi stosownie do postanowień działu X ust. 1-4 niniejszego dokumentu. Warunki realizacji tej umowy podaje dział XI niniejszego dokumentu.
3. Postanowienia powyższe nie narusza prawa do unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego) w przypadkach wskazanych w dziale IX niniejszego dokumentu.
Dział VI. Oferta (zawartość, sposób przygotowania)
1. Składana Zamawiającemu, stosownie do postanowień działu VII poniżej Oferta winna zawierać następujące informację minimum:
1) Identyfikować Oferenta (Wykonawcę, który składa ofertę), np. poprzez podanie jego nazwy i adresu, adresu poczty e-mail;
2) Cenę (oczekiwane wynagrodzenie) za sprzedaż i dostarczenie Sprzętu do badań (dalej cena ta jest zwana jako Cena za zamówienie ), z uwzględnieniem ilości zamawianego Sprzętu do badań według wymagań podanych w dziale III niniejszego dokumentu, należy podać w złotych polskich. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia stanowi więcej niż jeden rodzaj Sprzętu do badań, zaleca się aby Cena za zamówienie została w Ofercie wskazana jako jedna kwota, stanowiąca sumę wszystkich rodzajów i ilości zamawianych Sprzętów do badań. Cena powinna zawierać w sobie podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli składający Ofertę Wykonawca jest podatnikiem tego podatku. Nie kalkuluje się podatku VAT w Cenie za zamówienie w tych sytuacjach i zakresie w jakim zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek podatkowy VAT powstaje u Zamawiającego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż jest czynnym podatnikiem VAT.
2. Zaleca się, aby składana Oferta zawierała dane osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy składającego Ofertę, w szczególności jego numer telefonu oraz adres poczty e-mail.
3. Jeżeli w dokumentach przedkładanych Zamawiającemu w związku z postępowaniem z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego), w szczególności w Ofercie podaje się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przedstawiający je (w szczególności Wykonawca składający Ofertę) wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, nie później niż przed zawarciem umowy, o której mowa w dziale V ust. 2 niniejszego dokumentu zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zaleca się przy tym, aby zastrzeżenie jak wyżej nastąpił wraz ze złożeniem dokumentu/dokumentów (w tym Oferty), których zastrzeżenie ma dotyczyć.
4. Te części Oferty (lub ewentualnych innych dokumentów składanych Zamawiającemu wraz z Ofertą), które Oferent zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu podanym w ustępie poprzedzającym zaleca się przedłożyć z widocznym oznaczeniem, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Ewentualny brak w Ofercie informacji innych niż wskazane ustępach powyższych będzie po stronie Zamawiającego poczytany za złożenie Oferty odpowiadającej wymogom niniejszego zapytania, tak co do przedmiotu, jak i warunków wykonania zamówienia.
Dział VII. Termin i sposób złożenia oferty
1. Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail akorzelecka@zut.edu.pl w terminie do dnia 11.09.2023 r. godzina 12.00. W temacie e-maila zaleca się umieścić adnotację: OFERTA na dostawę: mikroskopu wraz z kamerą i oprogramowaniem – ZP/WNoŻiR/KHIiBR/704/23.
2. Treść Oferty (zawartość Oferty z informacjami, o których mowa w dziale VI powyżej) może być podana zarówno we wiadomości e-mail, jak i załącznikach do poczty e-mail (według wyboru składającego).
3. Składana stosownie do ust. 1 i 2 powyżej Oferta nie wymaga podpisu Wykonawcy składającego Ofertę, przy czym podpis taki jako podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składanej Oferty jest zalecany, w szczególności jako podpis w formie elektronicznej.2
4. Ilekroć w dalszych częściach niniejszego dokumentu mowa będzie o Terminie Składania Ofert -należy przez to rozumieć termin na składanie Ofert podany w ust. 1 powyżej (i w sposób tam wskazany), przy czym jeżeli wskazany termin będzie w wykonaniu postanowień działu XII niniejszego dokumentu zmieniony – wskazane określenie (Termin Składania Ofert) dotyczyć będzie terminu na składanie Ofert w niniejszym postępowaniu, ustalonego w wyniku ostatniej zmiany (modyfikacji) w tym zakresie
5. Oferta na pocztę e-mail jak w ust. 1 powyżej może zostać złożona jako oferta zaszyfrowana. W takim przypadku, po Terminie Składania Ofert Wykonawca zostanie wezwany do przekazania Zamawiającemu kodu lub innego rodzaju informacji niezbędnych do deszyfracji (odkodowania) Oferty, z zastrzeżeniem konsekwencji podanych w dziale VIII ust. 2 pkt 5) niniejszego dokumentu.
6. Poprzez złożenie Oferty Zamawiającemu Wykonawca akceptuje warunki postępowania określone w niniejszym dokumencie, a w przypadku jego zmian (modyfikacji) dokonanych w trybie wskazanym w dziale XII niniejszego dokumentu, przez złożenie Oferty Wykonawca akceptuje również warunki niniejszego postępowania w stanie po dokonaniu takich zmian (modyfikacji)
Dział VIII. Zasady wyboru Oferty najkorzystniejszej
1. Za Ofertę najkorzystniejszą uznana będzie Oferta o najniższej Cenie za zamówienie [w rozumieniu działu VI ust. 1 pkt 2) niniejszego dokumentu], pod warunkiem, że będzie to Oferta ważna.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, w tym uprzedniego prawa wyjaśniania czy doprecyzowania oferty w zakresie tam wskazanym, za Ofertę ważną rozumiana będzie każda złożona w Terminie Składania Ofert, i która jednocześnie:
1. Będzie zawierała Cenę za zamówienie lub co najmniej kwotę/kwoty, które będą pozwalały ją ustalić po stronie Zamawiającego, stosownie do działu VI ust. 1 pkt 2) niniejszego dokumentu. Ofertę zaleca się złożyć na Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, stanowiącym formularz ofertowy.
2. Nie będzie zawierać postanowień wskazujących, że została złożona jedynie na część przedmiotu zamówienia lub w ilości mniejszej niż wymagane;
3. Nie będzie oferować Sprzętu do badań niezgodnych z wymaganiami minimum (co do rodzaju, minimalnych ilości i innych parametrów czy właściwości) określonych w dziale III niniejszego dokumentu. Jednak w konsekwencji postanowień działu VI ust. 5 niniejszego dokumentu-w przypadku i w zakresie w jakim w Ofercie brak będzie wyszczególnienia Sprzętu do badań oznaczać będzie, że zaoferowano Sprzęt do badań spełniające wymagania podane w dziale III niniejszego dokumentu;
4. Nie będzie zawierać postanowień sprzecznych (niezgodnych) z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w dziale XI niniejszego dokumentu;
5. Będzie możliwa do odczytania po stronie Zamawiającego. W szczególności, Zamawiający ma prawo uznać, że Oferta nie jest możliwa do odczytania w sytuacji, kiedy Wykonawca, który złoży Ofertę zaszyfrowaną, stosownie do uprawnienia wskazanego w dziale VII ust. 5 niniejszego dokumentu, w terminie wyznaczonym ze strony Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni od wezwania ze strony Zamawiającego) nie przekaże kodu lub innego rodzaju informacji niezbędnych do deszyfracji (odkodowania) Oferty po stronie Zamawiającego
3. Zmawiający zastrzega sobie również prawo uznania danej Oferty za nieważną, jeżeli nie będzie złożona na adres poczty e-mail, o którym mowa dziale VII ust. 1 powyżej, przy czym, jeżeli podany tam adres poczty e-mail jest inny niż podany w dziale I niniejszego dokumentu Zamawiający uzna Ofertę za ważnie złożoną w tym zakresie, jeżeli Oferta zostanie złożona na przynajmniej jeden z podanych tam adresów poczty e-mail
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zwrócenia się do składającego Ofertę o wyjaśnienia jej treści mające na celu uzyskanie potwierdzenia spełniania przez Ofertę wymagań z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego). W razie potrzeby, wyjaśnienie dotyczyć może również kwestii identyfikacji Wykonawcy składającego Ofertę-sprzedawcy) czy uprawnienia (umocowania) osoby przesyłającej ofertę pocztą e-mail do reprezentowania oferenta (w szczególności poprzez żądanie przedłożenia pełnomocnictwa). Brak współpracy przy powyższym, w szczególności odmowa lub uchylanie się od udzielenia oczekiwanych wyjaśnień może skutkować uznaniem oferty za nieważną już na podstawie samych wątpliwości Zamawiającego podnoszonych w kierowanej do składającego Ofertę prośbie o udzielenie wyjaśnień.
5. Jeżeli Oferta o najniżej cenie okaże się nieważna w świetle postanowień ust. 2 – 4 powyżej, za najkorzystniejszą uznana będzie Oferta z drugą w kolejności najniższą Ceną za zamówienie, pod warunkiem, że i ta oferta nie okaże się ofertą nieważną. Postanowienie powyższe Zamawiający będzie uprawniony powtórzyć w odniesieniu do trzeciej (a potem następnej, a po niej ewentualnie dalszej następnej) Oferty o najniżej kolejno Cenie za zamówienie, aż do Oferty o najniżej Cenie za zamówienie (spośród złożonych), będącą jednocześnie Ofertą ważną.
6. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 poniżej wybór Oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany również w przypadku, gdy podlegać mu będzie tylko jedna oferta ważna w powyższym rozumieniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania czynności ustalenia Oferty najkorzystniejszej, stosownie do ust. 2 – 6 powyżej w przypadku odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie działu IX poniżej.
Dział IX. Zastrzeżenie odwołania lub unieważnienia postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego).
2. Wskazane w ust. 1 powyżej prawo odwołania/unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego) może nastąpić na każdym jego etapie po upływie terminu składania ofert, przed powiadomieniem o wyborze Oferty najkorzystniejszej stosownie do działu XI poniżej i może mieć w szczególności miejsce, gdy wystąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1) W Terminie Składania Ofert nie złożono żadnej ważnej Oferty w rozumieniu działu VIII ust. 2 -4 niniejszego dokumentu;
2) Okaże się, iż w oparciu o postanowienia działu VIII niniejszego dokumentu nie istnieje możliwość wskazania jednej Oferty najkorzystniejszej;
3) W sytuacji, w której Oferta z najniższą Ceną za zamówienie lub Ceną za zamówienie w Ofercie uznanej za najkorzystniejszą (czy możliwej do uznania za Ofertę najkorzystniejszą) stosownie do postanowień działu VIII niniejszego dokumentu – przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, przy czym zamiast unieważnienia postępowania z tej przyczyny Zamawiający może również uzupełnić brakującą kwotę do wysokości Ceny za zamówienie w Ofercie możliwej do uznania za Ofertę najkorzystniejszą. Żadnemu z Wykonawców nie przysługuje jednak prawo żądania od Zamawiającego dokonania wskazanego wyżej uzupełnienia brakującej kwoty;
4) Z innej ważnej dla Zamawiającego przyczyny, w szczególności, gdy:
a) Wskutek zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej zaistniałej po terminie składania ofert wybór Oferty najkorzystniejszej (i tym samym zawarcie umowy o zamówienie) przestanie leżeć w interesie Zamawiającego (np. nabycie Sprzętu do badań stało się zbędne) lub interesie publicznym; lub
b) Przedmiot Oferty uznanej lub możliwej do uznania za najkorzystniejszą miałyby stanowić Sprzęt do badań, które spełniają wprawdzie formalnie wymagania niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego), aczkolwiek będą w całości lub części nieprzydatne do realizacji celów, o których mowa w dziale IV niniejszego dokumentu.
3. Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
Dział X. Powiadomienie (informacja) o wyniku postępowania
1. W przypadku rozstrzygnięcia postępowania z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego) w sposób stanowiący wybór Oferty najkorzystniejszej, Zamawiający (działając w szczególności poprzez osobę, o której mowa w dziale I niniejszego dokumentu) w pierwszej kolejności przekaże Wykonawcy, którego Oferta została uznana za Ofertę najkorzystniejszą powiadomienie o wyborze jego Oferty za Ofertę najkorzystniejszą na adres poczty e-mail wskazany w jego Ofercie lub adres poczty e-mail z którego złożona została Oferta tego Wykonawcy.
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamówienie na warunkach wskazanych w dziale XI niniejszego dokumentu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku, gdy Cena za zamówienie z Oferty najkorzystniejszej (zapłata z tytułu podlegającej zawarciu umowy) będzie przekraczać 40 000 zł brutto (z podatkiem VAT)-wymagane będzie sporządzenie umowy na piśmie na odrębnym dokumencie i podpisanie jej przez strony, tj. Zamawiającego i Wykonawcę, który złożył Ofertę najkorzystniejszą.
4. Zawarcie umowy w sposób wskazany w ust. 3 powyżej następuje jednak na warunkach minimum wskazanych w dziale XI poniżej w niniejszym dokumencie.
5. O wyborze Oferty najkorzystniejszej (i tym samym o udzieleniu zamówienia), stosownie do ust. 1 – 4 powyżej albo unieważnieniu niniejszego postępowania (informacja o wyniku postępowania) Zamawiający (działając w szczególności poprzez osobę, o której mowa w dziale I niniejszego dokumentu) powiadomi również niezwłocznie poprzez zamieszczenie wskazanej informacji na stronie internetowej BIP Zamawiającego, na której zamieszczone jest niniejszy dokument ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawca Oferty najkorzystniejszej pozostaje nią związany aż do czasu zwarcia umowy w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, przy czym nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia, który stanowi Termin Składania Ofert, chyba że wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu. W przypadku, gdy Wykonawca Oferty najkorzystniejszej zawrze z Zamawiającym umowę, o której mowa w ust. 3 powyżej, po upływie wyżej wskazanego okresu 30 dni – przyjmuje się, że Wykonawca ten wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania swoją Ofertą na okres do dnia, w którym nastąpiło zawarcie tej umowy tej umowy
7. Postanowienia ust. 6 powyżej stanowi w odniesieniu do Oferty najkorzystniejszej odrębne uregulowanie w zakresie terminu związania ofertą w stosunku do postanowień art. 703 § 1 k.c.
8. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszego dokumentu mowa jest o Ofercie najkorzystniejszej -należy przez to rozumieć Ofertę wybraną (uznaną) po stronie Zamawiającego za Ofertę najkorzystniejszą, stanowiącą przedmiot powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
Dział XI Warunki realizacji zamówienia
Ulegająca zawarciu w sposób wskazany w dziale V ust. 2 oraz dziale X ust. 1 i 2 niniejszego dokumentu umowa będzie umową sprzedaży zawartą i realizowaną na następujących warunkach:
1. Strony umowy: Zamawiający (jako Kupujący) oraz Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą (jako Sprzedawca)
2. Przedmiot umowy: sprzedaż Sprzętu do badań i jego dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanych (stanowiącego przedmiot złożonej Oferty najkorzystniejszej) w postępowaniu z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego). Obowiązek dostarczenia Sprzętu do badań leży po stronie Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (sprzedawcy z umowy).
3. Miejsce dostarczenia Sprzętu do badań (adres): Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 215, 71-550 Szczecin
4. Termin dostarczenia Sprzętu do badań: 6 tygodni, od zawarcia umowy stosownie do postanowień działu X ust. 2 (a w przypadku wskazanym w dziale X ust. 3 niniejszego dokumentu-od zwarcia pisemnej umowy, o której tam mowa);
5. Wysokość zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu wykonania umowy: Cena za zamówienie, z Oferty najkorzystniejszej. W przypadku w zakresie, w jakim stosownie do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy VAT powstaje u Zamawiającego-podatek taki obliczy i wpłaci właściwym organom poboru podatku w Polsce Zamawiający.
6. Sposób, w tym termin zapłaty: nie później niż w ciągu 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy (sprzedawcy z umowy), po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany w fakturze;
7. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% Ceny za zamówienie w Ofercie najkorzystniejszej za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt 5) powyżej, przy czym nie więcej niż 10% Ceny za zamówienie w ofercie najkorzystniejszej;
8. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% Ceny za zamówienie w Ofercie najkorzystniejszej w przypadku odstąpienia o umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą
9. W kwestiach nieuregulowanych w pkt 1) – 8) powyżej, do realizacji umowy zastosowanie ma Oferta wybrana za najkorzystniejszą oraz kodeks cywilny.
Dział XII. Postanowienia dodatkowe i końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub w razie potrzeby dodatkowego wyjaśnienia postanowień niniejszego dokumentu (a w przypadku dołączenia do niego załącznika/załączników-również tych dokumentów) załączników). Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie będą mogły być wykonane (będą dopuszczalne) jedynie w okresie przed upływem dotychczas wyznaczonego Terminu Składania Ofert.
2. Dokonywane w wykonaniu postanowień ust. 1 powyżej wyjaśnienia i/lub zmiany (modyfikacje) będą udostępniane poprzez ich zamieszczenie stronie internetowej BIP Zamawiającego, tam gdzie zamieszczone jest niniejsze ogłoszenie o zamówieniu (zapytanie ofertowe)
Dział XIII. Klauzula informacyjna RODO
I. W związku z możliwością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim zostały lub zostaną podane w Ofercie, jak też w ewentualnych innych dokumentach składanych Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie, przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin w odpowiedzi na postępowanie (ogłoszenie o zamówienie, zapytanie ofertowe) z niniejszego dokumentu – zwane dalej Ogłoszeniem o zamówienie
II. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej zwanym w skrócie RODO
-informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin), tel. 091 449 40 15, e-mail: rektor@zut.edu.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dalej również zwany jako Administrator ) możliwy jest w następujący sposób:
• Pisemnie pocztą lub poprzez posłańca na adres: Kancelaria Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 (korespondencja z dopiskiem według wzoru: Inspektor Ochrony danych osobowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie); lub
• Pisemnie na pocztę e-mail: IDO.kurek@zut.edu.pl lub
• Telefonicznie: na numer 091 449 4924
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, tj. dla celów:
1) Niezbędnych do wykonania umowy (zwanej dalej Umową o zamówienie ) mającej za przedmiot zamówienie z Ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej Umowy z udziałem Pani/Pana danych);
2) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z:
a) prowadzeniem postępowania z Ogłoszenia o zamówieniu i potrzebą niezbędnej identyfikacji uczestników zainteresowanych złożeniem Oferty w tym postępowaniu;
b) przygotowaniem lub zawarciem w wyniku postępowania Ogłoszenia o zamówieniu z Panią/Panem Umowy o zamówienie (jeżeli postępowanie z Ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie odwołane/unieważnione);
c) ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających z postępowania z Ogłoszenia o zamówieniu lub Umowy o zamówienie
3) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych udostępnienia złożonej w postępowaniu z Ogłoszenia o zamówieniu Oferty, innych dokumentów lub informacji lub Umowy o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) w przypadkach wskazanych poniżej.
4. W granicach celów wskazanych w ust. 3 powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (oprócz samego Administratora) mogą być instytucje, w tym organy administracji publicznej, w szczególności instytucje finansujące lub współfinansujące zapłatę za wykonanie Umowy o zamówienie (w przypadku jej zawarcia z udziałem Pani/Pana danych osobowych) – a w granicach celów ustalonych w ust. 3 pkt 2 lit c) powyżej – również powołani biegli zewnętrzni, zewnętrzne kancelarie lub osoby świadczące usługi prawne, doradcze lub finansowe.
5. Z uwagi na to, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Administrator) jest nie tylko podmiotem prawa cywilnego (osoba prawna), lecz również podmiotem prawa publicznego (jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym złożona w postępowaniu z Ogłoszenia o zamówieniu Oferta, inne dokumenty lub informacje lub Umowa o zamówienie (z Pani/Pana danymi osobowymi) wymagać będą udostępnienia, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w wykonaniu przepisów:
1) Ustaw w związku ewentualną kontrolą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Administratora) lub jego nadzorem ze strony organów administracji publicznej;
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij