Dostawa elementów do spektrometru

Dane organizatora INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN W KRAKOWIE
31-342 KRAKÓW
WALEREGO ELIASZA RADZIKOWSKIEGO 152
Tel. 12 662 80 00
E-mail dyrektor@ifj.edu.pl
WWW www.ifj.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa elementów do spektrometru dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa elementów do spektrometru dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ifj.edu.pl_1676272924314
LINK do SIWZ http://www.ifj.edu.pl/przetargi/DZI/konkursy/
Osoba do kontaktu Krystyna Adamek, tel. 12 662 8404,
e- mail: krystyna.adamek@ifj.edu.pl.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN W KRAKOWIE
31-342 KRAKÓW
WALEREGO ELIASZA RADZIKOWSKIEGO 152

2023-02-20

Sposób składania ofert INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN W KRAKOWIE, WALEREGO ELIASZA RADZIKOWSKIEGO 152, 31-342 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi Kraków, 10.02.23 r. Znak sprawy: DZI.261.14.2023
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
na: Dostawę elementów do spektrometru dla IFJ PAN w Krakowie.
Konkurs na podstawie zebranych ofert ogłoszony
na stronie internetowej IFJ PAN w dniu 10.02.2023 r., (http://www.ifj.edu.pl)
1) Nazwa i adres Zamawiającego-Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
2) Postępowanie nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (poniżej 130 000 PLN netto), prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania konkursowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 7/2021 z dnia
27 stycznia 2021 r.).
3) Przedmiotem konkursu jest dostawa elementów do spektrometru dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
ul. Radzikowskiego 152-zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia-załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4) Tryb i termin składania ofert-konkurs na podstawie zebranych ofert-
20.02.2023 r., do godz. 10.00.
5) Miejsce składania ofert-Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Kancelaria Ogólna, pokój nr 5212.
6) Termin rozpoczęcia i miejsce konkursu-20.02.2023 r., godz. 10.30, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, bud. 4, V piętro, pok. 4501.
7) Wymagania dotyczące wadium-nie dotyczy.
8) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:
9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
11) Dokumenty konkursowe opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego www.ifj.edu.pl.
12) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13) Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w postępowaniu jest: Krystyna Adamek, tel. 12 662 8404,
e- mail: krystyna.adamek@ifj.edu.pl.
14) Pytania dotyczące postępowania można składać do wyboru: pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: tj. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres: krystyna.adamek@ifj.edu.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentów konkursowych wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
15) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zamian w zakresie dokumentów konkursowych oraz możliwość zmiany terminów składania i otwarcia ofert.
16) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo wyboru oferty zgodnie
z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 2) niniejszego ogłoszenia.
17) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
18) Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a) wymagania ofertowe-załącznik nr 1;
b) opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 2;
c) formularz oferty-załącznik nr 3;
d) formularz techniczno-cenowy-załącznik nr 4;
e) wzór umowy-załącznik nr 5;
f) oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji-załącznik nr 6.
19) Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), adres: 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152, telefon: (+ 48 12) 662 80 00; adres strony internetowej: www.ifj.edu.pl
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w IFJ PAN możliwy jest pod adresem e-mail: dpo@ifj.edu.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie
do informacji publicznej oraz o finansach publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IFJ PAN;
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie nie uwzględnienie złożonej oferty w postępowaniu;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dyrektor
Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij