Serwisowanie, przeglądy, konserwacje i naprawy analizatorów

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25
Tel. 77 423 50 50
Fax. 77 423 50 12
E-mail elektrownia.opole.giekelo@gkpge.pl
WWW elopole.pgegiek.pl/
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Serwisowanie, przeglądy, konserwacje i naprawy analizatorów produkcji LECO dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Serwisowanie, przeglądy, konserwacje i naprawy analizatorów produkcji LECO dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole1. Serwisowanie, przeglądy, konserwacje i naprawy analizatorów produkcji LECO: • Kalorymetr AC 600, EL-20/801-000/8468 • Analizator węgla i siarki SC-632, EL-20/801-000/6984 • Analizator węgla i siarki SC-632; EL-20/801-000/9048 • TGA 701, EL-20/801-000/7850 • TGA 701, EL-20/801-000/6439 • TGA 701, EL – 18000132418-0 • Analizator CHN, SN 3004/3028; EL-20/801-000/10460 • Analizator CHN Model: 622-000-000; 801-0/18000131510-0 2. Zakres przedmiotu zamówienia jest szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Ilość zlecanych prac jest szacunkowa i nie zobowiązuje Zamawiającego do wykonania w całości przedmiotu Zamówienia – Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczych przyjazdów awaryjnych. 4. Wymagane świadectwo sprawdzenia dla każdego urządzenia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-GEK-CSS-IZE-ELO-00995-2023.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/68965/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Krzysztof Pasalski
+48 77 423 53 64 krzysztof.pasalski@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: od daty wystawienia zamówienia, jednak nie wcześniej niż 01.04.2023 r do 31.03.2024 r.
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25

2023-02-17

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole; Telefon do osoby kontaktowej: +48 77 423 53 64; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Opole; Kod pocztowy: 45-920; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Elektrowniana 25; Osoba kontaktowa: Krzysztof Pasalski; Adres mailowy do osoby kontaktowej: krzysztof.pasa Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 53 64
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Opole
Kod pocztowy:
45-920
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Elektrowniana 25
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Pasalski
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
krzysztof.pasalski@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Serwisowanie, przeglądy, konserwacje i naprawy analizatorów produkcji LECO dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZE-ELO/00995/2023
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
1. Serwisowanie, przeglądy, konserwacje i naprawy analizatorów produkcji LECO: • Kalorymetr AC 600, EL-20/801-000/8468 • Analizator węgla i siarki SC-632, EL-20/801-000/6984 • Analizator węgla i siarki SC-632; EL-20/801-000/9048 • TGA 701, EL-20/801-000/7850 • TGA 701, EL-20/801-000/6439 • TGA 701, EL – 18000132418-0 • Analizator CHN, SN 3004/3028; EL-20/801-000/10460 • Analizator CHN Model: 622-000-000; 801-0/18000131510-0 2. Zakres przedmiotu zamówienia jest szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Ilość zlecanych prac jest szacunkowa i nie zobowiązuje Zamawiającego do wykonania w całości przedmiotu Zamówienia – Zamawiający zastrzega prawo do pojedynczych przyjazdów awaryjnych. 4. Wymagane świadectwo sprawdzenia dla każdego urządzenia.
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
Czynności związane z naprawą i przeglądem – wykonane w siedzibie zamawiającego tj.: PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole ul. Elektrowniana 25, 45-920
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od daty wystawienia zamówienia, jednak nie wcześniej niż 01.04.2023 r do 31.03.2024 r.
Termin składania wniosków/ofert:
17-02-2023 14:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części usługi podwykonawcom.
5. Gwarancja: Wykonawca udzieli minimum trzy miesięcznej gwarancji na wykonane prace liczone od daty bezusterkowego podpisania protokołu odbioru usługi, za daną pracę. Pozostałe warunki gwarancji zostały określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe
6. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), tj. przesłanek wskazanych w pkt od 6.3.4.3. PROC 10032/G (PROC 10032/G (wyciąg) dostępna na stronie www Zamawiającego).
6.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. punkt „o” PROC 10032/G (PROC 10032/G (wyciąg) dostępna na stronie www Zamawiającego).
6.2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, określonych w pkt. 6.1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą:
Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4.3. PROC 10032/G:
a) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspieraniu agresji),
b) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
c) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
d) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą z udziałem:
– obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
– osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1.5 litera „d” tiret pierwszy powyżej, lub
– osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w 1.5 litera „d” tiret pierwszy i pkt 1.5. litera „d” tiret drugi powyżej, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości Zamówienia.
6.3. Oświadczenie że Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. punkt „o”.
6.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia/nie spełnia.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu – w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty. Na kompletną Ofertę składają się:
7.2. Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2.
7.3. Oferta ma zawierać ceny jednostkowe wyspecyfikowanych pozycji w załączniku nr 2.
7.4. Oferta powinna zawierać wszystkie czynniki kosztotwórcze (dojazdy, roboczogodziny, noclegi itp.) wliczone w koszt przeglądu. Osobno wyszczególnione roboczogodziny i dojazdy związane są z dodatkowym przyjazdem awaryjnym.
8. Wyjaśnienia i modyfikacja Ogłoszenia:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ogłoszenia należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce -quot;Pytania i odpowiedzi-quot;.
9. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail;
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Krzysztof Pasalski tel. 77 423 53 64, e-mail: krzysztof.pasalski(at)gkpge.pl
10. Miejsce składania ofert:
10.1. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Market Planet dostępną pod adresem helpdesk.zakupy@gkpge.pl
Dostępność:
Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
10.2. Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE . Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 576 87 87 lub adresem e-mail: helpdesk.zakupy@gkpge.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
10.3. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek/ofertę” i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”.
10.4. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę.
10.5. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać odpowiednim wyprzedzeniem.
11. Termin związania z ofertą: Preferowany termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
12. Kryterium oceny ofert: 100% ceny.
13. Informacje dotyczące udzielenia Zamówienia:
13.1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający udzieli Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
13.2. Wykonawca posiada i będzie utrzymywał przez cały okres realizacji Zamówienia ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz odpowiedzialności zawodowej wymaganych w związku z pracami wynikającymi z Zamówienia.
13.3. Zamawiający udostępnia Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe , w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne z zastrzeżeniem jn.:
Zmienia się Par. 3, punkt 6. Po zmianie zapisy będą brzmiały następująco:
„Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP”.
13.4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylanie od zawarcia zamówienia co skutkować może umieszczeniem Wykonawcy na liście Wykonawców niekwalifikowanych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może skutkować odmową przyjęcia dostawy/wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
13.5. Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane, jako uchylanie się od zawarcia Zamówienia.
13.6. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od podpisania Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
13.7. Płatność: Fakturowanie wieloetapowe. Całkowity koszt każdego etapu zamówienia, zostanie rozliczony protokołem powykonawczym, na podstawie faktycznie wykonanych czynności i wymienionych części eksploatacyjnych związanych ze zleceniem. Każdorazowo, podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru, stanowiący załącznik do Zamówienia.
13.8. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
13.9. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, NIP: 769-050-24-95. Faktura wystawiona zostanie przesłana na adres:
ArchiDoc S.A.
ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
lub efaktura.giek@archidoc.pl
13.10. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wysłany winien być na adres: ArchiDoc S.A. ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
13.11. Zamawiający nie udziela zaliczek.
13.12. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe z zastrzeżeniem jn.:
Zmienia się Par. 3, punkt 6. Po zmianie zapisy będą brzmiały następująco:
„Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP”.
13.13. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
13.14. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
14. Negocjacje handlowe:
14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej
lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w pkt. 24.
14.2. Termin i miejsce negocjacji zostaną uzgodnione drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Negocjacje prowadzone są przez platformę zakupowa SWPP.
14.3. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
15. Informacje dodatkowe:
15.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
15.2. Zamawiający informuje, że stosuje tzw. „procedurę odwróconą” tzn. najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu zakupowym.
15.3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
15.4. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
15.5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
15.6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
15.7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G) obowiązującej od dnia 01.10.2022 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty .
16. AUKCJA ELEKTRONICZNA
16.1. Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.
16.2. Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń informatycznych zostały opisane w podręczniku „Wykonawca – Instrukcja użytkowników końcowych”.
16.3. Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się
z treścią podręcznika „Wykonawca – Instrukcja użytkowników końcowych”.
16.4. Po zalogowaniu do Systemu Zakupowego GK PGE za pośrednictwem strony internetowej https://oneplace.marketplanet.pl, Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej.
16.5. Wykonawca powinien wziąć udział w aukcji próbnej celem poprawnej weryfikacji zgodności parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu, za pośrednictwem którego będzie brał udział w aukcji, z wymogami platformy.
16.6. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
16.6.1. pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji,
16.6.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja,
16.6.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
16.6.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
16.6.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
16.6.6. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
16.7. Zamawiający informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
16.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej. O zmianie zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji.
16.9. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji dynamicznej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas,
gdy będzie korzystniejsza od własnej ważnej oferty. System w tej regule dopuszcza złożenie ofert ex aequo. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
16.10. W przypadku złożenia jednakowych Ofert w trakcie prowadzenia aukcji dynamicznej, ranking Ofert ustalany jest przez system na podstawie wyliczonej w toku aukcji elektronicznej punktacji. W przypadku ofert ex aequo punktacja będzie identyczna.
16.11. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty
ze względu na to, że zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli Oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych Ofertach.
16.12. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
16.13. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą Ofertę
w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega zmianie.
16.14. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną.
16.15. Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej:
16.15.1. aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie nie mniej niż 20 minut.
16.15.2. zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej – pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie.
16.15.3. jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona
nowa Oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona
– o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej Oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie.
16.15.4. cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.
16.16. Krok postąpienia zostanie wskazany w Zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, jako pochodna od najkorzystniejszej ceny łącznej netto, przy czym minimalna wartość kroku postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o wzór określony w SWZ.
16.17. W przypadku, gdy awaria Systemu Zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej
na następny dzień roboczy, po usunięciu awarii z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje
o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w formularzu oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie
5 minut z dopełnieniem do pełnych minut.
16.18. Złożenie najkorzystniejszej oferty w trakcie trwania aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem Oferty.
16.19. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny Ofert określone w Ogłoszeniu o Zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
16.20. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie
bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu.
16.21. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest – potwierdzić wylicytowane warunki (Ofertę złożoną w aukcji elektronicznej) za pomocą elektronicznych środków komunikacji lub w formie pisemnej w dniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
W przypadku odmowy lub uchylania się przez Wykonawcę od potwierdzenia Oferty złożonej w toku aukcji elektronicznej Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w Postępowaniach prowadzonych w GK PGE począwszy od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
REM.20599 Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe

Typ Postępowania:
Niepubliczny

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij