Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych

Dane organizatora INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52
Tel. 22 343 20 00
Fax. 22 632 66 81
E-mail icho-s@icho.edu.pl
WWW www.icho.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicz…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk Numer referencyjny: ZP-2401-1/23Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii NaukKwasy, zasady, sole Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”. Kwasy, zasady, sole (pilne) Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”. Odczynniki Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”. Rozpuszczalniki (pilne) Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”. Rozpuszczalniki-deuterowane Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”. Rozpuszczalniki-HPLC Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”. Rozpuszczalniki-HPLC (pilne) Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”. Pozostałe Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe3449f6-a6e3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
LINK do SIWZ http://www.icho.edu.pl/wspolpraca/zamowienia-publiczne/
CPV 24.30.00.00, 33.69.63.00, 33.69.65.00, 44.83.20.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający̨ zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie NIE krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli̇ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli̇ zostało przesłane w inny sposób.Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
Osoba do kontaktu INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGON 000325848 ul. Marcina Kasprzaka 44/52 Warszawa 01-224 Dorota Socha +48 223432050 przetargi@icho.edu.pl www.icho.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52

2023-03-20

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 18/04/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 031-091705
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000325848
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 44/52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Socha
E-mail:
przetargi@icho.edu.pl
Tel.: +48 223432050
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.icho.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Polska Placówka Naukowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Badania naukowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Numer referencyjny: ZP-2401-1/23

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 8

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kwasy, zasady, sole
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ. i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kwasy, zasady, sole (pilne)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
6.19. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odczynniki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ. i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozpuszczalniki (pilne)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44832000 Rozpuszczalniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii organicznej Polsiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ. i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozpuszczalniki-deuterowane
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44832000 Rozpuszczalniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ. i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozpuszczalniki-HPLC
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44832000 Rozpuszczalniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ. i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozpuszczalniki-HPLC (pilne)
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44832000 Rozpuszczalniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ. i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pozostałe
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24300000 Podstawowe chemikalia NIEorganiczne i organiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w zakresie asortymentu podstawowego, podlegający wycenie w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach, został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ „Formularz Cenowy”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 31 ust. 2 w zw. z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji, zgodnie z którym przewidywana wartość zamówienia może zostać zwiększona do 50 % wartości zamówienia podstawowego bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie. Skorzystanie z Prawa opcji jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawca NIE może składać roszczeń finansowych do Zamawiających o NIEwykorzystaną część zamówienia opcjonalnego. Szczegółowe informacje o opcjach zostały zawarte w pkt. 6.19. SWZ. i nast.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający̨ zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie NIE krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli̇ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli̇ zostało przesłane w inny sposób.Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
031
2023
Następna aktualizacja:
14/02/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij