Dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 ŁÓDŹ
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 19/27
Tel. 42 307 09 01
E-mail info@lit.lukasiewicz.gov.pl
WWW lit.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/32/2023Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką. Opis wymaganych minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry opisane przez Zamawiającego.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć wykonanie dostarczenie oryginalnego, NIEużywanego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2023) sprzętu do siedziby Zamawiającego, jego montaż, instalację, uruchomienie, kompleksowe min. 3-dniowe szkolenie z obsługi, pozytywny odbiór uruchomionego urządzenia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką. Opis wymaganych minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry opisane przez Zamawiającego. Złożenie oferty na urządzenie nie spełniające wszystkich parametrów lub posiadające parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1 do SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć wykonanie dostarczenie oryginalnego, nieużywanego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2023) sprzętu do siedziby Zamawiającego, jego montaż, instalację, uruchomienie, kompleksowe min. 3-dniowe szkolenie z obsługi, pozytywny odbiór uruchomionego urządzenia. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca ma obowiązek załączenia wszystkich instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej (jeśli występuje). Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego dostawę i wymianę niezbędnych części.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1693469418344
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/811854
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zgodnie z dokumentacją postępowania (Specyfikacja Warunków Zamówienia).III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw zawierającego informacje nt. wartości dostaw, ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, a do wykazu wymagane są dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 4a do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla potrzeb wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dla niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku kreślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski NIE publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrometru MIR/NIR z wyposażeniem o wartości min. 560.000,00 zł bruttoIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Wykonawcy.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny 7272857474 ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 Łódź 90-570 Jarosław Lizińczyk +48 426163103 zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl www.lit.lukasiewicz.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 06/12/2023
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
90-570 ŁÓDŹ
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NR 19/27

2023-09-11

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lit Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 09/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie kryterium jakości – nazwa: wydłużenie długości okresu gwarancji / waga: 40
cena – waga: 60
Uwagi 2023/S 166-524520
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 7272857474
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Lizińczyk
E-mail:
zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 426163103
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.lit.lukasiewicz.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lit
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: art. 4 ust. 1 pkt 3)

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność badawczo-naukowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką
Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/32/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką.
Opis wymaganych minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry opisane przez Zamawiającego.
Pod pojęciem dostawy należy rozumieć wykonanie dostarczenie oryginalnego, NIEużywanego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2023) sprzętu do siedziby Zamawiającego, jego montaż, instalację, uruchomienie, kompleksowe min. 3-dniowe szkolenie z obsługi, pozytywny odbiór uruchomionego urządzenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 649 968.93 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce instalacji w siedzibie Zamawiającego, ul. Gdańska 118 w Łodzi na swój koszt i ryzyko.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuzakresowego spektrometru MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką.
Opis wymaganych minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca może zaproponować produkty o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż parametry opisane przez Zamawiającego.
Złożenie oferty na urządzenie NIE spełniające wszystkich parametrów lub posiadające parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1 do SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Pod pojęciem dostawy należy rozumieć wykonanie dostarczenie oryginalnego, NIEużywanego, fabrycznie nowego (rok produkcji 2023) sprzętu do siedziby Zamawiającego, jego montaż, instalację, uruchomienie, kompleksowe min. 3-dniowe szkolenie z obsługi, pozytywny odbiór uruchomionego urządzenia. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca ma obowiązek załączenia wszystkich instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej (jeśli występuje).
Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego dostawę i wymianę NIEzbędnych części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Wydłużenie długości okresu gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 649 968.93 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zakup przedmiotu zamówienia finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na: „Zakup aparatury naukowo-badawczej pn. „Dwuzakresowy spektrometr MIR/NIR z systemem mikroskopii w podczerwieni z wytrząsarką”, umowa dotacyjna 7395/IA/SN/2023

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zgodnie z dokumentacją postępowania (Specyfikacja Warunków Zamówienia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw zawierającego informacje nt. wartości dostaw, ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, a do wykazu wymagane są dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 4a do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres dostaw, dla potrzeb wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dla niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość dostaw, o których mowa powyżej.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku kreślonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski NIE publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę spektrometru MIR/NIR z wyposażeniem o wartości min. 560.000,00 zł brutto

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne w celu skrócenia terminu składania ofert (nr
2023/S 131-416586
)

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:
2023/S 131-416586

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2023
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą Platformy –
https://platformazakupowa.pl/pn/lit

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający NIE żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający NIE wymaga złożenia (przed zawarciem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX Ustawy.
Odwołanie przysługuje na:
a) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2. i 23.4. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Pisma w postepowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo
w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
166
2023
Następna aktualizacja:
31/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij