Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 77
Fax. 58 348 63 73
E-mail logistyka@eti.pg.edu.pl
WWW www.eti.pg.gda.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1693470513484
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11626
CPV 33.69.63.00
Osoba do kontaktu e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin dostawy nie może być dłuższy niż: 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-09-07

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena brutto przedmiotu zamówienia 60
Termin dostawy 40
Uwagi 1
Dziekan
Nr zamówienia ZZ/220/009/D/2023 Gdańsk, dnia 30.08.2023 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Zamawiający – Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego, finansowanego z NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
3) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych jakościowych.
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.
6) Kod CPV 33696300-8 odczynniki chemiczne.
2. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi zawierać podpis osoby (osób) uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.
3) Wykonawca składając ofertę w formie pisemnej powinien złożyć ją w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie: Oferta w postępowaniu na dostawę odczynników chemicznych dla WETI PG, oznaczenie sprawy: ZZ/220/009/D/23. Wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinien wpisać w temacie wiadomości email następujące oznaczenie: ZZ/220/009/D/23 oferta.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty
2
1) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Cena musi być określona w złotych polskich.
3) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Miejsce i termin składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2023 r. o godzinie 10.00.
2) Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 116 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl.
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
4) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
1. Kryterium Cena brutto przedmiotu zamówienia -60 pkt
2. Kryterium Termin dostawy -40 pkt
Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz kryterium Termin dostawy. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
P = Pc + Pd
gdzie:
P-całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
Pc-liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto przedmiotu zamówienia
Pd-liczba punktów uzyskanych w kryterium ilość lat doświadczenia w wytwarzaniu produktów diamentowych
a) Kryterium: Cena brutto przedmiotu zamówienia -60 pkt.
Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów-60 pkt.
Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
Cn
Pc = ———- x 60
Cb
3
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium cena;
Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych, nieodrzuconych ofert w PLN;
Cb – cena brutto ocenianej oferty w PLN;
60-waga kryterium.
Obliczenia dokonywane będą przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Kryterium: termin dostawy (Pt)-waga 40 pkt.
Ocenie podlegać będzie termin dostawy wyrażony w dniach kalendarzowych wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę.
Termin dostawy nie może być dłuższy niż: 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kryterium termin dostawy rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
Pt= (Tmin / Tb ) x 40,
gdzie:
Pt-liczba punktów przyznanych w kryterium termin dostawy,
Tn-najkrótszy zaoferowany termin dostawy spośród ofert podlegających ocenie,
Tb-termin dostawy badanej oferty (ocenianej),
40-waga kryterium termin dostawy.
Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium termin dostawy oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin dostawy wynoszący 70 dni kalendarzowych.
W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 70 dni kalendarzowych, Zamawiający odrzuci ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
8. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 835).
Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji Wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki określone powyżej.
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), dalej RODO, zamawiający informuje, że:
4
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/220/009/D/2023 na Dostawę odczynników chemicznych dla WETI PG, prowadzonym na podstawie art. 11 ust 5 pkt.1) ustawy Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
5
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:
1) formularz oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia;
3) formularz rzeczowo-cenowy;
4) projektowane postanowienia umowy.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij