Dostawa Sprzętu Laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
96-100 SKIERNIEWICE
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 33
Tel. 46 833 46 00
E-mail skierniewice@pis.lodz.pl
WWW www.gov.pl/web/psse-skierniewice
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice
Treść zamówienia Dostawa Sprzętu Laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa Sprzętu Laboratoryjnego Numer referencyjny: SAT.272.4.2023.ACZgodnie z SWZChromatograf jonowy – 1 szt. Część nr 1 Zgodnie z SWZ Mętnościomierz – 1 szt. Część nr 2 Zgodnie z SWZ Dygestoria – 6szt. Część nr 3 Zgodnie z SWZ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1693475060528
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/psse-skierniewice/przetarg-nieograniczony-na-dostawe-sprzetu-laboratoryjnego
CPV 38.00.00.00, 38.43.22.00, 38.43.45.60, 39.18.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach 000303479 J.Piłsudskiego 33 Skierniewice 96-100 Andrzej Czarnecki +48 887436627 sat.psse.skierniewice@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-skierniewice www.gov.pl/web/psse-skierniewice
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 60
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
96-100 SKIERNIEWICE
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 33

2023-09-26

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gov.pl/web/psse-skierniewice Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 166-523395
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000303479
Adres pocztowy: J.Piłsudskiego 33
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS:
PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Czarnecki
E-mail:
sat.psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 887436627
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gov.pl/web/psse-skierniewice
Adres profilu nabywcy:
www.gov.pl/web/psse-skierniewice

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.gov.pl/web/psse-skierniewice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa NIE posiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa Sprzętu Laboratoryjnego
Numer referencyjny: SAT.272.4.2023.AC

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zgodnie z SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Chromatograf jonowy – 1 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skierniewice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert: cena – 60%, gwarancja – 40%, wadium – brak, zabezpieczenie – brak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mętnościomierz – 1 szt.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434560 Analizatory chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skierniewice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert: cena-60%, gwarancja-40%, wadium-brak, zabezpieczenie-brak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dygestoria – 6szt.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skierniewice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zgodnie z SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt pn.: “Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert: cena-60%, gwarancja-40%, wadium-brak, zabezpieczenie-brak

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunków w powyższym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art.515 ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
166
2023
Następna aktualizacja:
31/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij