Dostawa dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS)

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79
Tel. 22 620 90 01
E-mail sekretariat.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl
WWW www.wsse.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawę dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawę dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji Numer referencyjny: ZP-12/20231. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie REGON 000291799 ul. Żelazna 79 Warszawa 00-875 Marta Postek marta.postek@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 91
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79

2023-05-22

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 19/08/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 079-235617
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000291799
Adres pocztowy: ul. Żelazna 79
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-875
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Postek
E-mail:
marta.postek@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawę dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji
Numer referencyjny: ZP-12/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas (LC/MS/MS) wraz z instalacją, uruchomieniem i przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Formularz asortymentowy/opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: czas realizacji / Waga: 26
Kryterium jakości – Nazwa: minimalny czas pomiaru / Waga: 12
Kryterium jakości – Nazwa: strojenie spektrometru / Waga: 12
Cena – Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ze względu na rozmiar i usytuowanie pomieszczenia, do którego Wykonawca ma dostarczyć i zainstalować przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców w budynku WSSE w Warszawie, przy ul. Żelaznej 79. Termin obowiązkowej wizji lokalnej zostaje ustalony na dzień 08 maja 2023 r. w godz. od 10.00 – 12.00. W sytuacji złożenia oferty bez odbycia wizji lokalnej – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje tylko jeden termin na odbycie wizji lokalnej. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Zgodnie z art. 591 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
079
2023
Następna aktualizacja:
24/04/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij