Zakup i dostawa kolumny chromatograficznej

Dane organizatora WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24
Tel. 22 691 39 00
Fax. 22 691 38 27
E-mail polfa@polfawarszawa.pl
WWW www.polfawarszawa.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup i dostawę kolumny chromatograficznej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawę kolumny chromatograficznej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=polfawarszawa.pl_1682082696864
LINK do SIWZ http://www.polfawarszawa.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-cenowe-nr-nusi-28-pr12051-2023-prowadzone-w-trybie-rozeznania-rynku/
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu adres: pawel.brzezinski@polpharma.com
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24

2023-04-28

Sposób składania ofert WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA WARSZAWA S.A., KAROLKOWA 22/24, 01-207 WARSZAWA
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena- 80%,
Czas dostawy – 20%,
Uwagi Polfa Warszawa S.A.
Warszawa, dnia 21.04.2023 r.
ZAPYTANIE CENOWE NR NUSI/28/PR12051/2023
W związku z realizacją projektu pn. Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., proszą o złożenie ofert na zakup i dostawę kolumny chromatograficznej.
I. NAZWA I ADRES KUPUJĄCEGO
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
II. TRYB UDZIELENIA ZAPYTANIA
2.1. Niniejsze zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
2.2. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
3) jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
3.1. Przedmiotem zapytania cenowego jest zakup i dostawa kolumny chromatograficznej.
3.2. Zakres zapytania cenowego:
3.2.1. Dionex Acclaim Trinity P1 (3.0mm*50mm, 3um, PN: 071388), Producent: ThermoFisher – 2 szt.
3.3. Kod CPV: 38000000-5
IV. MIEJSCE I CZAS DOSTAWY ZAPYTANIA CENOWEGO
4.1. Przedmiot zapytania musi zostać dostarczony na koszt Sprzedającego do siedziby Kupującego pod adresem: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, ul. Barska 31, 01-207 Warszawa.
4.2. Czas dostawy przedmiotu zapytania cenowego: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
4.3. Z uwagi, na to, iż termin dostawy przedmiotu zapytania cenowego stanowi kryterium oceny ofert realizacja nastąpi zgodnie ze złożoną ofertą nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
V. WYMAGANIA OGÓLNE
5.1. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.*
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Strona 1
Polfa Warszawa S.A.
* Podane materiały zostały określone w metodzie opisanej na łamach publikacji naukowej i nie podlegają zmianie na inny produkt.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
6.1. Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto.
6.2. Of erty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP (https://www.nbp.pl/) z dnia zakończenia terminu składania ofert.
6.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zapytania.
6.4. Cena złożona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI KUPUJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
7.1. Przy ocenianiu ofert Kupujący będzie kierował się podanymi kryteriami:
– Cena- 80%,
– Czas dostawy – 20%,
7.2. Kryteria oceny dotyczą zarówno ofert częściowych, jak i ofert obejmujących wszystkie części przedmiotu zamówienia. Ocena i tym samym punktacja przeprowadzana będzie indywidualnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, bez względu na fakt, czy oferta będzie obejmować wszystkie części przedmiotu zamówienia czy będzie to oferta częściowa.
7.3. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:
Op = Pc + Ps
gdzie:
OP – ocena punktowa oferty
PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena
Ps – liczba punktów uzyskanych w kryterium Czas dostawy
7.4. Liczba punktów (PC) w kryterium Cena obliczana będzie według wzoru:
Pc=-* 80 pkt
Cb
gdzie:
PC – liczba punktów za kryterium Cena
CN – spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty
CB – łączna cena netto badanej oferty
Of erty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
7.5. Liczba punktów (P$) w kryterium Czas dostawy obliczana będzie według wzoru:
Ps= – * 20 pkt
gdzie:
PS – liczba punktów za kryterium Czas dostawy
Strona 2
Polfa Warszawa S.A.
SN – spośród ofert nie odrzuconych najkrótszy czas dostawy oferty
SB – czas dostawy badanej oferty
Pod pojęciem czasu dostawy Kupujący rozumie czas liczony w dniach kalendarzowych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
Oferta zostanie odrzucona jeżeli czas dostawy przedmiotu zapytania cenowego będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
7.6. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie Sprzedający może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
8.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2023 r. w formie elektronicznej na adres: pawel.brzezinski@polpharma.com w postaci skanów dokumentów.
8.2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Kupującego.
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.4. Kupujący nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.
8.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. Sprzedający musi sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Sprzedającego.
9.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim,
9.3. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Cenowym.
9.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania cenowego.
9.6. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ KUPUJĄCCEGO ZE SPRZEDAJĄCYMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
10.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacj e Kupujący i Sprzedający przekazują w języku polskim lub angielskim
10.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
10.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania k orespondencji przez Sprzedającego Kupujący domniema, że korespondencja wysłana przez Kupującego na adres email podany przez Sprzedającego została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Strona 3
Polfa Warszawa S.A.
10.4. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail:
pawel.brzezinski@polpharma.com
10.5. W korespondencji związanej z niniejszym zapytaniem Sprzedaj ący powinien posługiwać się numerem postępowania NUSI/28/PR12051/2023.
10.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się ze Sprzedającym jest p. Paweł Brzeziński.
10.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Kupującego zapytania.
10.8. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres
wskazany powyżej nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
10.9. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych Sprzedających zostaną wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.
XI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
11.1. W toku badania i oceny ofert Kupujący może żądać od Sprzedaj ącego uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
11.2. Kupujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiary godności przedstawionych przez Sprzedaj ących dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
11.3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Sprzedaj ących takiej samej liczby punktów wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu Kupujący ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową liczbę punktów, do uzupełnienia oferty poprzez podanie wskazanych przez Kupującego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE
12.1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania cenowego.
XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznikami do niniejszego Zapytania Cenowego są następujące dokumenty:
Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 Wzór formularza cenowego
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij