Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1
Tel. 32 258 20 00
Fax. 32 259 65 33
E-mail gig@gig.eu
WWW www.gig.eu/
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Część 1-Zestaw do filtracji próżniowej
Część 2-Wytrząsarka (typu Vortex)
Część 3-Waga laboratoryjn…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:Część 1-Zestaw do filtracji próżniowejCzęść 2-Wytrząsarka (typu Vortex)Część 3-Waga laboratoryjnaCzęść 4-Przetwornik oraz zestaw 2 sond do respirometru
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.gig.eu_1689069790778
LINK do SIWZ http://bip.gig.eu/przetarg/3530/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-drobnej-aparatury-laboratoryjnej
Osoba do kontaktu mgr Monika Wallenburg – tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska – tel. (032) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH
40-166 KATOWICE
PL. GWARKÓW 1

2023-07-19

Sposób składania ofert GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH, PL. GWARKÓW 1, 40-166 KATOWICE Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)
nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
Nr sprawy: FZ/5834/SK/23/SN Katowice, dn. 11.07.2023 r.
Dotyczy: Zapytania ofertowego
Szanowni Państwo,
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710).
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Część 1-Zestaw do filtracji próżniowej
Część 2-Wytrząsarka (typu Vortex)
Część 3-Waga laboratoryjna
Część 4-Przetwornik oraz zestaw 2 sond do respirometru
Powyższe urządzenia są częścią wyposażenia stanowiska badawczego nr 7 (Modułowe stanowisko badawcze modelowania systemów oczyszczania ścieków) realizowanego w ramach projektu Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. oferty można składać na całość zamówienia
(cz. 1-4) lub na wybrane części
W ofercie należy podać:
– nr i/lub nazwę części, na którą składana jest oferta,
– cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),
– stawkę i wartość podatku VAT,
– nazwę producenta, typu/modelu oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia.
Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1-Zestaw do filtracji próżniowej
Skład zestawu
• Pompa próżniowa bezolejowa
• Zestaw filtracyjny (2 szt): lejek szklany 300 mL, kolba filtracyjna szklana z klamrą, 1000 mL
• Wąż silikonowy (2x1m)
Parametry pompy
Próżnia:
730 mm Hg
Przepływ:
min. 20 l/min,
Obroty silnika:
min. 1450 obr/min
Poziom hałasu:
max. 52.0dB
Króciec do węża:
wew. 8 mm
Część 2-Wytrząsarka (typu Vortex)-1 szt.
Zakres prędkości
Min. 200-3000 rpm/ min. regulowana pokrętłem
Timer
Min. 1-99 min
Wytrząsanie
Ciągłe/dotykowe (pulsacyjne)
Wyświetlacz
Tak (czas, obroty)
Zestaw platform
Gumowa platforma wytrząsająca
Na mikropłytki
Na probówki: dla probówek w zakresie objętości od 0,2 do 50 ml
Zasilanie
230V 50/60Hz
Część 3 – Waga laboratoryjna-1 szt.
Obciążenie maksymalne [Max]
1000 g
Obciążenie minimalne [Min]
20 g
Dokładność odczytu [d]
1 mg
Zakres tary
-1000 g
Powtarzalność
1,5 mg
Liniowość
±3 mg
Czas stabilizacji
2 s
Wymiar szalki
fi115 mm
Dryft czułości
2 ppm/stopn.C w temperaturze +10 – +40 stopn.C
Temperatura pracy
+10 – +40 stopn.C
Zasilanie
12 ÷ 16 V DC
Kalibracja
wewnętrzna (automatyczna)
Wyświetlacz
LCD (z podświetleniem)
Interfejs
2×RS 232, USB-A, USB-B
Masa netto/brutto
maksymalnie 3,5/5,5 kg
Część 4-Przetwornik oraz zestaw 2 sond do respirometru (posiadanego przez Zamawiającego)
Przetwornik-1 szt.
Funkcja mierzenia min. pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury
Wymagane
Kalibracja w 1 do 5 punktów, tlenu w 2 punktach
Wymagane
W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca
w zależności od temperatury
Wymagane
W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
Wymagane
Pamięć do 2 000 kompletów wyników
Wymagane
Wyjście USB
Wymagane
Wodoszczelna obudowa
Wymagane
Funkcje
pH
mV
Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l)
O2 (%)
Temperatura
Zakres
-6,000 ÷ 20,000 pH
±2000,0 mV
0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l
0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,0 ÷ 200,0 stopn.C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH
±0,1 mV
do 19.99 mS/cm ±0.1 %
od 20 mS/cm:±0,25 /
zasolenie ±2 %*
±0,01 mg/l
±0,1 %
±0,1 stopn.C
Kompensacja temp.
-5 ÷ 110 stopn.C

-5 ÷ 70 stopn.C
0 ÷ 40 stopn.C


Impedancja wejść.
>1012Ω
>1012Ω
Współczynnik α


0,00 ÷ 10,00 %/stopn.CStała K


0,010 ÷ 20,000 cm-1Rezystancja
zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf.
800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zestaw 2 sond do respirometru (posiadanego przez Zamawiającego)
Zakres pomiarowy w wodzie w %
0 ÷ 600 %
Zakres pomiarowy w wodzie w mg/l
0 ÷ 60 mg/l
Zakres pomiarowy w powietrzu
0 ÷ 100 %
Dokładność czujnika
±1 % w temperaturze kalibracji *
Zakres temperatury pomiaru
0 ÷ 40 stopn.C
Zakres temperatury kompensacji
0 ÷ 40 stopn.C
(dla pomiarów w mg/l)
Sygnał czujnika (w 20 stopn.C)
w 100 % O2 nasycenia: 20 ÷ 25 mV,
w 0 % O2 nasycenia: max 0.3 mV
Dryft
0,7 % / 24 h
Czas stabilizacji (T99)
poniżej 1 minuty
Kompensacja wewnętrzna
tak (termistor)
Materiał katody
srebro
Materiał anody
cynk
Materiał membrany
folia teflonowa
Materiał korpusu
PVC
Elektrolit wewnętrzny
KCl 0,5 M
Średnica korpusu
12,0 mm ±0,5 mm
Długość bez oprawki
120 mm ±5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia
30 mm
Długość kabla
Min. 1 m
Złącze
BNC-50 (+ chinch w COG-1t)
* przy różnicy 5 stopn.C od temperatury kalibracji błąd ±3 %, przy różnicy 10 stopn.C błąd ±5 %.
Czujnik temperatury
rezystor Pt-1000B
Dokładność temperatury w 0 ÷ 50 stopn.C
±0.6 stopn.C
Inne wymagania:
a) Termin i warunki realizacji zamówienia – Wymagany terminy realizacji zamówienia: do 30 dni od daty wysłania zamówienia/zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania,
tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Hala 9 (Zakład SN).
b) Warunki płatności – termin płatności będzie wynosił do 30 dni liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo-jakościowego.
c) Warunki gwarancji i rękojmi-Wykonawca udzieli gwarancji nas okres min. 12 miesięcy liczonej od daty odbioru urządzenia przez Zamawiającego.
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będzie: Najniższa cena brutto.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.
IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2023 r. do godziny 10.00. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną:
adres e-mail: skolinska@gig.eu
Kontakt handlowy:
mgr Monika Wallenburg – tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska – tel. (032) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym-załącznik nr 1.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem,
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów
mgr Monika Wallenburg
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)
nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij