Zakup 16 zestawów chromatografów jonowych

Dane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
Tel. 22 36 92 226
E-mail gios@gios.gov.pl
WWW www.gios.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup 16 zestawów chromatografów jonowych dla Centralnego Laboratorium Badawczego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup 16 zestawów chromatografów jonowych dla Centralnego Laboratorium Badawczego.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 16 zestawów chromatografów jonowych do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 16 zestawów chromatografów jonowych do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego.
Specyfikacja https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gios/demand/notice/public/99473/details
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 5 dostaw zestawów do chromatografii jonowej w tym okresie. Jednorazowa dostawa powinna obejmować co najmniej chromatograf jonowy oraz zestaw sterujący o całkowitej wartości minimum 290 000 zł brutto lub łączna kwota z 5 dostaw na co najmniej 1 450 000 zł brutto.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
Wadium 60000.00
Osoba do kontaktu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 526-16-50-857 ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Warszawa 02-362 Monika Redosz +48 223692076 zamowienia@gios.gov.pl www.gios.gov.pl https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 30/11/2023
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3

2023-08-09

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 129-409866
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-16-50-857
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 02-362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Redosz
E-mail:
zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692076
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gios.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup 16 zestawów chromatografów jonowych dla Centralnego Laboratorium Badawczego.

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 16 zestawów chromatografów jonowych do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do PPU.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 16 zestawów chromatografów jonowych do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne dodatkowe / Waga: 40
Kryterium kosztu – Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, jednak NIE później niż do dnia 30.11.2023r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 5 dostaw zestawów do chromatografii jonowej w tym okresie. Jednorazowa dostawa powinna obejmować co najmniej chromatograf jonowy oraz zestaw sterujący o całkowitej wartości minimum 290 000 zł brutto lub łączna kwota z 5 dostaw na co najmniej 1 450 000 zł brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zostanie wykluczony na postawie art. 108 ust 1, art. 109 ust 4,8,10 oraz na podstawie tzw ustawy sankcyjnej.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000 PLN.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na postawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
Zapisy RODO zgodnie z SWZ.
Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, tj.przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie zastosowań równoważnych zgodnie z zapisami SWZ.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują):
a) wykazu dostaw – załącznik nr 7 do SWZ;
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów (podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują):
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 2 do SWZ.
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (tj. JEDZ),
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 oraz 10, określonych w:
− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
− art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
− art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
− art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
− art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 oraz 10 ustawy,
– załącznik nr 3 do SWZ.
d) informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
e) oświadczenie − art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),
− art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji str.
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,
1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: j.w.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
129
2023
Następna aktualizacja:
10/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij