Przegląd serwisowy spektrometru fotoelektronów

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
90-924 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 213
Tel. 42 631 37 00
Fax. 42 636 56 63
E-mail wipos@info.p.lodz.pl
WWW www.wipos.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przegląd serwisowy spektrometru fotoelektronów (XPS) AXIS-ULTRA DLD, który obejmuje m.in. następujące elemen…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przegląd serwisowy spektrometru fotoelektronów (XPS) AXIS-ULTRA DLD, który obejmuje m.in. następujące elementy: a) sprawdzenie podstawowej funkcjonalności systemu, m.in.: – uszkodzenia mechaniczne, elektryczne itp., – system chłodzenia, – analizatory i detektory, – system próżniowy, b) sprawdzenie systemu obrazującego i analitycznego, m.in.: – źródło promieniowania rentgenowskiego, – źródło promieniowania UV, – monochromator, – źródło jonów, c) sprawdzenie komory do badań katalitycznych, d) wykonanie kalibracji systemu. 2. W przypadku gdy serwis stwierdzi konieczność wymiany niektórych podzespołów czy kompo-nentów urządzenia zobowiązany jest przygotować kosztorys. Po uzyskaniu zgodę na ich wy-mianę, wymienione elementy zostaną zafakturowane oddzielnie i zostaną pokryte z innych środków. 3. Dodatkowy przyjazd serwisu i koszty z tym związane zostały ujęte w cenie oferty. 4. Wykonawca przedstawi pełną autoryzację od producenta systemu firmy Kratos AnalytiPowstaje w kontekście projektu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-16081-166150.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166150
CPV 38.43.30.00, 50.41.20.00
Wymagania 1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. 1) Zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub zamówień cząstkowych z uwagi na: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. w sytuacji opóźnień w dostawie materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, niezależnych od Wykonawcy; b) wstrzymanie/przerwanie wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależ-nych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub c) przyczyny niezależne od Wykonawcy tj. w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia jest wykonywany i/lub d) zmianę zakresu Przedmiotu zamówienia – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian i/lub e) przyczyny niezależne od Wykonawcy mające wpływ na należyte wykonanie umowy, w szczególności związane z wystąpieniem COVID-19 i/lub 2) zmiany Przedmiotu zamówienia z uwagi na: a) wystąpienie siły wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, 3) zmiany zakresu wykonania zamówienia w przypadku: a) okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejsze-go postępowania, w szczególności związanych z wystąpieniem COVID-19 i/lub zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia jest wyko-nywany i/lub b) zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego. 4) zmiany wynagrodzenia w związku: a) ze zmianą stawki podatku VAT, b) z innymi zmianami skutkującymi poszerzeniem/zmniejszeniem zakresu świadczenia Wykonawcy, 5) w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. 6) zmianę treści umowy w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapi-sów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 7) zmianę treści umowy na skutek poprawienia omyłek pisarskich. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków, Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków zamówienia (Załącznik nr 6) Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie informacji zawartych w złożonym oświadczeniu, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków, Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków zamówienia (Załącznik nr 6) Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie informacji zawartych w złożonym oświadczeniu, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków, Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków zamówienia (Załącznik nr 6) Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie informacji zawartych w złożonym oświadczeniu, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 2. W niniejszym postepowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć Ofertę, na którą składają się: • Wypełniony i podpisany formularz asortymentowy , którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia • Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z do-kumentów rejestrowych). • Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonaw-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). • Podpisane oświadczenie – Załącznik nr 3, 5 i 6 Typ Dodatkowe warunki udziału Opis I. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które pełnią funkcje personelu projektu, tj. personelu zarządzającego lub personelu merytorycznego, a także powiązane są z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciw-działania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa naro-dowego (Dz. U. 2022r., poz. 835) z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozpo-rządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie de-cyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumie-niu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określo-nych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub bę-dąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środ-ka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozpo-rządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na li-stę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia zawartego w:  załączniku nr 3 do Zaproszenia, o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym rozumianych jako wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.  Załączniku nr 5 do Zaproszenia w celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o któ-rych mowa w pkt II. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia na podstawie załażonych oświadczeń (Załącznik 3 i 5), zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Osoba do kontaktu Agnieszka Brewka
42 631 37 87 agnieszka.brewka@p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-07
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
90-924 ŁÓDŹ
WÓLCZAŃSKA 213

2023-07-19

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wólczańska 213, 90-924 Łódź, : ; Osoby do kontaktu: Agnieszka Brewka, tel.: 42 631 37 87, e-mail: agnieszka.brewka@p.lodz.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-07-11 – data publikacji, 2023-07-19 – termin składania ofert, 2023-07 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie przy ocenie ofert wartość wagowa w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1pkt) kryterium wyboru cena (c) – waga 100%; max. 100 pkt zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą całkowitą liczbę punktów (c)
Uwagi Powstaje w kontekście projektu

Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. 1) Zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub zamówień cząstkowych z uwagi na: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. w sytuacji opóźnień w dostawie materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, niezależnych od Wykonawcy; b) wstrzymanie/przerwanie wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależ-nych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub c) przyczyny niezależne od Wykonawcy tj. w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia jest wykonywany i/lub d) zmianę zakresu Przedmiotu zamówienia – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian i/lub e) przyczyny niezależne od Wykonawcy mające wpływ na należyte wykonanie umowy, w szczególności związane z wystąpieniem COVID-19 i/lub 2) zmiany Przedmiotu zamówienia z uwagi na: a) wystąpienie siły wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, 3) zmiany zakresu wykonania zamówienia w przypadku: a) okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejsze-go postępowania, w szczególności związanych z wystąpieniem COVID-19 i/lub zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia jest wyko-nywany i/lub b) zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego. 4) zmiany wynagrodzenia w związku: a) ze zmianą stawki podatku VAT, b) z innymi zmianami skutkującymi poszerzeniem/zmniejszeniem zakresu świadczenia Wykonawcy, 5) w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. 6) zmianę treści umowy w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapi-sów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 7) zmianę treści umowy na skutek poprawienia omyłek pisarskich. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przegląd serwisowy spektrometru fotoelektronów (XPS) AXIS-ULTRA DLD, który obejmuje m.in. następujące elementy: a) sprawdzenie podstawowej funkcjonalności systemu, m.in.: – uszkodzenia mechaniczne, elektryczne itp., – system chłodzenia, – analizatory i detektory, – system próżniowy, b) sprawdzenie systemu obrazującego i analitycznego, m.in.: – źródło promieniowania rentgenowskiego, – źródło promieniowania UV, – monochromator, – źródło jonów, c) sprawdzenie komory do badań katalitycznych, d) wykonanie kalibracji systemu. 2. W przypadku gdy serwis stwierdzi konieczność wymiany niektórych podzespołów czy kompo-nentów urządzenia zobowiązany jest przygotować kosztorys. Po uzyskaniu zgodę na ich wy-mianę, wymienione elementy zostaną zafakturowane oddzielnie i zostaną pokryte z innych środków. 3. Dodatkowy przyjazd serwisu i koszty z tym związane zostały ujęte w cenie oferty. 4. Wykonawca przedstawi pełną autoryzację od producenta systemu firmy Kratos Analytical Ltd. 5. Przegląd zostanie wykonany w zgodzie z dokumentem wydanym przez producenta urządzenia zatytułowanym: „Quality, test and commisioning acceptance record” , i zakończony protokołem z przeprowadzonych czynności. Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu: „Modern wastewater treatment with plasma-prepared catalyst for textile wastewater recycling” nr umowy o dofinansowanie : NOR/SGS/TEX-WATER-REC/0026/2020-00. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710) – nie mającą zastosowania do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest poniżej kwoty 130 000 złotych – art. 2 ust. 1 pkt 1) a contrario ustawy, 2. zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”, 3. procedurą udzielania zamówień zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2021 Rektora Politechniki Łódz-kiej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Politechnikę Łódzką.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij