Dostawa do Instytutu Chemii Fizycznej PAN wielofunkcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem

ane organizatora INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52
Tel. 22 343 20 00
Fax. 22 343 33 33
E-mail przetargi@ichf.edu.pl
WWW www.ichf.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa do Instytutu Chemii Fizycznej PAN wielofunkcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa do Instytutu Chemii Fizycznej PAN wielofunkcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem.2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części ze względu na konieczność kompatybilności poszczególnych elementów ze sobą. Przedmiot zamówienia stanowi jedno urządzenie, które jako całość spełnia swoją funkcjonalność. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Oferta musi zawierać dokładną informację o wszystkich parametrach technicznych oferowanego urządzenia, w celu łatwego porównania treści oferty z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.4. Oferowane parametry techniczne nie mogą być gorsze od wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Instytut Chemii Fizycznej PAN. Wykonawca powinien przedstawić wymagania dotyczące sposobu przygotowania pomieszczeń w celu instalacji urządzeń (np. minimalna szerokość drzwi, konieczność dostępu do windy towarowej) min. 5 dni przed dostawą przedmiotu zamówienia pod rygorem niemożliwości zgłaszania zastrzeżeń do ich przygotowania na etapie realizacyjnym.6. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, tj. wcześniej nieużytkowany, niepochodzący z odzysku, niepochodzący z projektów realizowanych u innych klientów oraz niepochodzący z ekspozycji w punktach sprzedaży, musi być wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.8. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30216100-7 Pełna nazwa: Czytniki optyczne ZP.2401.7.2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db3ce4-8fde-47bb-3bcb-c000119bbd7e
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db3ce4-8fde-47bb-3bcb-c000119bbd7e
CPV 30.21.61.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN, ul. ul. Marcina Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. 223433069, e-mail przetargi@ichf.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ichf.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52

2023-04-24

Sposób składania ofert Platforma ichf.logintrade.net Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-05-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
czytnik posiada lub umożliwia rozbudowę czytnika o dodatkowe funkcje: polaryzacja fluorescencji 5
czytnik posiada lub umożliwia rozbudowę czytnika o dodatkowe funkcje: analiza western blot 5
czytnik posiada lub umożliwia rozbudowę czytnika o dodatkowe funkcje: pomiary absorbancji oraz fluorescencji w objętościach rzędu kilku µl – kroplach) 5
czytnik posiada lub umożliwia rozbudowę czytnika o dodatkowe funkcje: możliwość rozbudowy czytnika bez ingerencji serwisu 5
czytnik posiada lub umożliwia rozbudowę czytnika o dodatkowe funkcje: pomiary fret (ang.: förster resonance energy transfer) 5
czytnik posiada lub umożliwia rozbudowę czytnika o dodatkowe funkcje: automatyczny dozownik reagentów 5
możliwość inkubowania żywych komórek wewnątrz czytnika poprzez instalację zapewniającą atmosferę 5% co2 i odpowiednią wilgotność wewnątrz komory pomiarowej 10
Uwagi 2023/BZP 00177663/01

Dostawy
Dostawa do Instytutu Chemii Fizycznej PAN wielofunkcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326049
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 223433069
1.5.8.) Numer faksu: 223433333
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ichf.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Prowadzenie badań naukowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa do Instytutu Chemii Fizycznej PAN wielofunkcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11be962f-dab2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00177663
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028658/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.9 Dostawa do Instytutu Chemii Fizycznej PAN wielofunkcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ichf.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: www.ichf.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu ichf.logintrade.net
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać zarejestrowane konto portalu logintrade.net Wykonawca posiadający konto na portalu logintrade.net ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu logintrade.net dostępnym pod adresem https://daas.logintrade.net/
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z portalu logintrade.net, określone w Regulaminie portalu logintrade.net oraz zobowiązuje się korzystając z portalu logintrade.net przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na portal logintrade.net
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu logintrade.net oraz udostępnionego przez portal logintrade.net (Komunikacja). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@ichf.edu.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@ichf.edu.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2401.7.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa do Instytutu Chemii Fizycznej PAN wielofunkcyjnego czytnika płytek z wyposażeniem.
2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części ze względu na konieczność kompatybilności poszczególnych elementów ze sobą. Przedmiot zamówienia stanowi jedno urządzenie, które jako całość spełnia swoją funkcjonalność. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta musi zawierać dokładną informację o wszystkich parametrach technicznych oferowanego urządzenia, w celu łatwego porównania treści oferty z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oferowane parametry techniczne nie mogą być gorsze od wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Instytut Chemii Fizycznej PAN. Wykonawca powinien przedstawić wymagania dotyczące sposobu przygotowania pomieszczeń w celu instalacji urządzeń (np. minimalna szerokość drzwi, konieczność dostępu do windy towarowej) min. 5 dni przed dostawą przedmiotu zamówienia pod rygorem niemożliwości zgłaszania zastrzeżeń do ich przygotowania na etapie realizacyjnym.
6. Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, tj. wcześniej nieużytkowany, niepochodzący z odzysku, niepochodzący z projektów realizowanych u innych klientów oraz niepochodzący z ekspozycji w punktach sprzedaży, musi być wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
8. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 30216100-7 Pełna nazwa: Czytniki optyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30216100-7 – Czytniki optyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: CZYTNIK POSIADA LUB UMOŻLIWIA ROZBUDOWĘ CZYTNIKA O DODATKOWE FUNKCJE: polaryzacja fluorescencji
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: CZYTNIK POSIADA LUB UMOŻLIWIA ROZBUDOWĘ CZYTNIKA O DODATKOWE FUNKCJE: analiza Western Blot
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: CZYTNIK POSIADA LUB UMOŻLIWIA ROZBUDOWĘ CZYTNIKA O DODATKOWE FUNKCJE: pomiary absorbancji oraz fluorescencji w objętościach rzędu kilku µL – kroplach)
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: CZYTNIK POSIADA LUB UMOŻLIWIA ROZBUDOWĘ CZYTNIKA O DODATKOWE FUNKCJE: możliwość rozbudowy czytnika bez ingerencji serwisu
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 6
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: CZYTNIK POSIADA LUB UMOŻLIWIA ROZBUDOWĘ CZYTNIKA O DODATKOWE FUNKCJE: pomiary FRET (ang.: Förster Resonance Energy Transfer)
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 7
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: CZYTNIK POSIADA LUB UMOŻLIWIA ROZBUDOWĘ CZYTNIKA O DODATKOWE FUNKCJE: automatyczny dozownik reagentów
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 8
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość inkubowania żywych komórek wewnątrz czytnika poprzez instalację zapewniającą atmosferę 5% CO2 i odpowiednią wilgotność wewnątrz komory pomiarowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: W związku z brzmieniem art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następujących sytuacjach:
a) zmiany sposobu wykonania zamówienia co do oferowanych produktów, jeśli zmiana taka nie wpływa na cenę zamówienia oraz jest dla Zamawiającego korzystna pod względem parametrów technicznych, o ile konieczność wprowadzenia zmiany wynika z wycofania produktu z rynku lub pojawienia się nowego produktu, będącego następnym modelem produktu wskazanego w ofercie, lub możliwości dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia o lepszych parametrach technicznych w stosunku do oferowanych pierwotnie w ofercie
b) zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia zmiany jest korzystna dla Zamawiającego lub:
– wynika z zaistnienia siły wyższej;
– wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
– wpłynie na jakość/parametry oferowanych elementów przedmiotu zamówienia;
c) zmiany w zakresie wynagrodzenia, jeśli zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego
d) zmiany, których konieczność prowadzenia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania niniejszej umowy;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-24 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ichf.logintrade.net
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-24 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij