sługi sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz syntezy oligonukleotydów

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147
Tel. 71 734 72 91
Fax. 71 734 71 59
E-mail biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
WWW port.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Usługi sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz syntezy oligonukleotydów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Usługi sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz syntezy oligonukleotydów
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.port.org.pl_1681725831342
LINK do SIWZ http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-130-tys-pln/850-po-2721-39-2023-uslugi-sekwencjonowania-dna-metoda-sangera-oraz-syntezy-oligonukleotydow
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147

2023-04-19

Sposób składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII, STABŁOWICKA 147, 54-066 WROCŁAW Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Uwaga! Ogłoszenie nie zawiera godziny składania ofert. Godzina składania została ustawiona automatycznie na 15.00. W celu potwierdzenia podanego terminu prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem przetargu.
Wrocław, dnia 14.04.2023 r.
Nr Sprawy: PO.2721.39.2023 L. Dz. 00001259/2023/W
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Usługi sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz syntezy oligonukleotydów
Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-OPZ.
I. Zakres zamówienia oraz termin realizacji: Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -OPZ.
II. Warunki udziału w postępowaniu 1. W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz wiedzę do realizacji niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 3. Zostanie złożone zamówienie 4. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu. 5. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):
– Składając ofertę, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
III. Miejsce oraz termin składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.olszewska@port.lukasiewicz.gov.pl do dnia 19.04.2023 r. włącznie 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
IV. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 100 % Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru: Cena minimalna Cena (C) = ————————— x waga (100) = ……… Punktów Cena badana Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100 Zdobyta ilość punktów= C
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
V. Cena oferty i warunki płatności: 1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto. 2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na zasadach określonych w umowie. 4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Protokołu serwisowego z adnotacją bez uwag w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wynikającego z pierwotnego zapytania ofertowego. Po upływie tego terminu, Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
Zamawiający udziela wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert i zamieszcza je w miejscu publikacji. 2. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego, zamieszczając informację o zmianie w miejscu publikacji. 3. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może przedłużyć termin składania ofert w szczególności w przypadku zmiany treści zapytania lub załączników.
4. W przypadku kiedy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.
Negocjacjom podlegać będzie cena jako jedyne kryterium wyboru. Zamawiający wyśle do Wykonawców Zaproszenie do negocjacji. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być mniej korzystna niż zaoferowana w pierwotnej ofercie. 5. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o: wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania. 6. Zamawiający opublikuje w miejscu publikacji informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.
VII. Wykaz załączników: 1. Opis przedmiotu zamówienia, 2. Formularz ofertowy, 3. Draft umowy, 4. Klauzula Informacyjna Dot. Przetwarzania Danych Osobowych przez Łukasiewicz-Port
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij