Zakup i dostawa szkła i naczyń laboratoryjnych

Dane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
Tel. 22 36 92 226
E-mail gios@gios.gov.pl
WWW www.gios.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup i dostawa szkła i naczyń laboratoryjnych dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organi…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa szkła i naczyń laboratoryjnych dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organizacji badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl_1681737450942
LINK do SIWZ http://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gios/demand/notice/public/91284/details
CPV 33.79.30.00, 38.00.00.00
Osoba do kontaktu T: 48 22 36 92 226
F: 48 22 825 04 65
Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od podpisania Umowy
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3

2023-04-21

Sposób składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA, BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3, 02-362 WARSZAWA Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
Uwagi Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska
Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych
tel. 789 367 813 e-mail: klrw@gios.gov.pl ul. Łuczańska 5,11 – 500 Giżycko
Giżycko, dnia 17.04.2023 r.
KLRW.26.1.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert na:
Zakup i dostawa szkła i naczyń laboratoryjnych dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organizacji badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (nazwa przedmiotu zamówienia)
1. Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3,
02-362 Warszawa
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV:
33793000-5
38000000-5
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) szkła oraz materiałów laboratoryjnych do Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji są zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3.
3. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 12 tygodni od podpisania Umowy
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych
ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko
5. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 21.04.2023 r., do godziny 13.00.
T: 48 22 36 92 226
F: 48 22 825 04 65
A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 rs nr 3
02-362 Warszawa
Główny Inspektorat M:gios@gov.pl
Ochrony Środowiska W: www.gios.gov.pl
6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy składać wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2). Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: s.wisniewska@gios.gov.pl
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiając} będzie kierować się poniższymi kryteriami:
Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Cena oferty brutto 60
2. Termin dostawy 40
Sposób oceny oferty:
7.1 Liczba punktów w kryterium..Cena ofert brutto. zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cena najtańszej ważnej oferty
liczba punktów za cenę badanej oferty =———————————-60pkt
Cena oferty badanej
Maksymalnie do uzyskania 60punktów.
7.2 Liczba punktów w kryterium..Termin dostawy, zostanie obliczona w następujący sposób: maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi do 12 tygodni od daty podpisania Umowy. Wykonawca za zaoferowanie terminu w jakim zrealizuje dostawę od daty podpisania Umowy, otrzyma odpowiednio:
• 40 pkt. za termin dostawy do 4 tygodni od podpisania Umowy,
• 20 pkt. za termin dostawy do 8 tygodni od podpisania Umowy,
• 0 pkt. za termin dostawy do 12 tygodni od podpisania Umowy.
Zaoferowanie terminu dłuższego niż 12 tygodni od daty podpisania Umowy będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Maksymalnie do uzyskania 40 punktów
7.3 Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów od pkt.7.1 do 7.2 – maksymalnie 100 punktów.
7.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
7.5 Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
7.6 Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
7.8 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Osoby wskazane do kontaktu:
Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: KLRW.26.1.2023. Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
(imię i nazwisko) Sylwia Wiśniewska
(Wydział / Departament) Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód
powierzchniowych
(telefon) 539 141 455 w godzinach 9.00 – 15.00
(adres e-mail) s.wisniewska@gios.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska M:gios@gov.pl A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r, nr 3 W: www.gios.gov.pl 02-362 Warszawa T: 48 22 36 92 226 F: 48 22 825 04 65
9. Informacje dotyczące RODO:
Dane osobowe- Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362, zwanym dalej GIOŚ;
W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w GIOŚ pisząc na adres e-mail: iod@gios.gov.pl, tel. +48 22 369 25 21;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i realizacją zawartej umowy w związku z udzielonym zamówieniem publicznym;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi GIOŚ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie, gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej;
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają usunięciu;
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Załączniki*:
1) Formularz ofertowy.
2) Formularz asortymentowo – cenowy.
3) Opis przedmiotu zamówienia.
4) Projektowane postanowienia umowy (jeśli dotyczy).
5) Inne………….
*(wskazać te których dotyczy)
T: 48 22 36 92 226
F: 48 22 825 04 65
A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 rs nr 3
02-362 Warszawa
Główny Inspektorat M:gios@gov.pl
Ochrony Środowiska W: www.gios.gov.pl
Zatwierdził:
Lidia Czerwińska
Elektronicznie podpisany przez Lidia Czerwińska Data: 2023.04.17 14.13:46
+02’00’
(podpis Kierownika Komórki merytorycznej)
Sporządził:
Data, podpis (J
M:gios@gov.pl
W: www.gios.gov.pl
Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska
A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r, nr 3
02-362 Warszawa
T: 48 22 36 92 226
F: 48 22 825 04 65
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij