Dostawa aparatury badawczej

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 17 10
E-mail biuro.rektora@pg.edu.pl
WWW www.pg.edu.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej, budynek nr 20 „Hydro”. Numer pomieszczenia zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż i uruchomienie aparatury badawczej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Katedra Inżynierii Sanitarnej, budynek nr 20 „Hydro”. Numer pomieszczenia zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 4. Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby projektu „Design and characterization of hybrid membranes containing nanoporous inorganic materials for selective molecular separations” w ramach programu Platinum Establishing Top-Class Reasearch Teams, IDUB realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nr DEC-3/2023/IDUB/I.1/Pt, nr projektu 036653. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. ZP 26/WILiŚ/2023, CRZP 206/002/D/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1694516312168
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/816949
CPV 30.20.00.00, 30.23.60.00, 31.64.20.00, 38.43.22.00, 38.43.30.00, 38.50.00.00, 38.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe: aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania w SWZ tj. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, kart katalogowych producenta, folderów producenta/dystrybutora, wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisów własnych. Opis powinien potwierdzać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonych w SWZ. Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów, karty katalogowe, wzorniki, atesty, certyfikaty, opisy wraz z rysunkami obrazującymi proponowane rozwiązania lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Wskazane w dokumentacji technicznej źródła informacji, na podstawie których zostały sporządzone muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne oferowanych przedmiotów zamówienia wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SWZ i być oznaczona przez Wykonawcę w sposób umożliwiający łatwą identyfikację parametru, którego dotyczy. 2. Zamawiający nie zaakceptuje przedmiotowych środków dowodowych dotyczących oferowanych przedmiotów zamówienia, w których podano zakresy wartości parametrów (wymagane w SWZ), a nie konkretne jednoznaczne wartości oferowanych parametrów. 3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz rzeczowo-cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Formularz stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. Szczegółowe wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 3 pkt. 7 SWZ. 4. Dokument stanowiący potwierdzenie wniesienia wadium a) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu – Zamawiający zaleca, aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego załączyć do oferty; b) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu – dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 3 pkt 7 SWZ. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy. 5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 6 SWZ. 7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 8) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 9) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a)wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, wykaz dostaw, wykaz osób – składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 13000.00
Osoba do kontaktu Politechnika Gdańska, ul. ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, tel. 58 347 24 86, e-mail szp.wilis@pg.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pg.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 126 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-09-20

Sposób składania ofert 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin dostawy 35
okres gwarancji 5
Uwagi 2023/BZP 00391900/01

Dostawy
Dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska
1.3.) Oddział zamawiającego: WILIŚ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. G. Narutowicza 11/12
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 58 347 24 86
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp.wilis@pg.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pg.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7a27333-512f-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00391900
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00306875/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.42 Dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings lub poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się tym numerem sprawy lub numerem ogłoszenia. Adres strony: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, 4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 4. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: szp.wilis@pg.edu.pl. 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń informatycznych Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 26/WILiŚ/2023, CRZP 206/002/D/23 pn. Dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: −w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje
o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp: 1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia); 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 26/WILiŚ/2023, CRZP 206/002/D/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk w laboratorium badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej, budynek nr 20 „Hydro”. Numer pomieszczenia zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż i uruchomienie aparatury badawczej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Katedra Inżynierii Sanitarnej, budynek nr 20 „Hydro”. Numer pomieszczenia zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 4. Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby projektu „Design and characterization of hybrid membranes containing nanoporous inorganic materials for selective molecular separations” w ramach programu Platinum Establishing Top-Class Reasearch Teams, IDUB realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nr DEC-3/2023/IDUB/I.1/Pt, nr projektu 036653. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

31642000-8 – Elektroniczna aparatura do wykrywania

38432200-4 – Chromatografy

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1)Cena oferty (C), 2) Okres gwarancji (G), 3)Termin dostawy (T)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe: aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania w SWZ tj. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, kart katalogowych producenta, folderów producenta/dystrybutora, wydruków ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisów własnych. Opis powinien potwierdzać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonych w SWZ. Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów, karty katalogowe, wzorniki, atesty, certyfikaty, opisy wraz z rysunkami obrazującymi proponowane rozwiązania lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Wskazane w dokumentacji technicznej źródła informacji, na podstawie których zostały sporządzone muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne oferowanych przedmiotów zamówienia wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SWZ i być oznaczona przez Wykonawcę w sposób umożliwiający łatwą identyfikację parametru, którego dotyczy. 2. Zamawiający nie zaakceptuje przedmiotowych środków dowodowych dotyczących oferowanych przedmiotów zamówienia, w których podano zakresy wartości parametrów (wymagane w SWZ), a nie konkretne jednoznaczne wartości oferowanych parametrów. 3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz rzeczowo-cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Formularz stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. Szczegółowe wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 3 pkt. 7 SWZ. 4. Dokument stanowiący potwierdzenie wniesienia wadium a) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu – Zamawiający zaleca, aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego załączyć do oferty; b) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu – dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 13.000,00 zł. (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 462). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 91 1240 6292 1111 0011 0582 9419, w Banku PEKAO S.A. II O/Gdańsk, z dopiskiem: „Wadium do ZP 26/WILiŚ/2023, CRZP 206/002/D/23. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela. 6.Szczegółowe wymagania dotyczące wadium Zamawiający określił w rozdziale XXIII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 3 pkt 7 SWZ. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie
musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 6 SWZ. 7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 8) W przypadku podpisania
oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 9) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a)wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d)
dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, wykaz dostaw, wykaz osób – składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, w poniższych przypadkach: a) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty należnej Wykonawcy po zmianie umowy. Zmiana ceny umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Obowiązek wykazania wpływu zmian stawki podatku VAT na zmianę ceny umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. b) zmiany terminu wykonania umowy spowodowanej działaniem siły wyższej, o której mowa w § 6. W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała. c) zmiany nazw i innych danych identyfikujących strony umowy 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-20 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-20 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij