Dostawa analizatorów

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 449 41 11
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa analizatorów na potrzeby laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatorów na potrzeby laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadówCzęść 1: 1. Przedmiotem zamówienia w części 1 (zwanej dalej „Zadaniem nr 1”) jest dostawa analizatora elementarnego CHNS wraz z wyposażeniem (dalej „SPRZĘT z Zadania nr 1”)2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy w Zadaniu nr 1) podaje SWZ.3. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania nr 1 w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), które znajdować się będzie na terenie Szczecina. Konkretny adres i pomieszczenie Miejsca Dostarczenia Sprzętu w odniesieniu do Zadania nr 1 podaje SWZ;2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu SPRZĘTU z Zadania, nr 1 polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu z tego Zadania jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy), jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego podstawowego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia SPRZĘTU z Zadania nr 1. 3) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanych w ramach Zadania nr 1 programów komputerowych (Oprogramowania) z załącznika nr 2A SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU z Zadania nr 1 po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane w Zadaniu nr 1. 4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na SPRZĘT z Zadania nr 1 w zakresie i na okres minimum wskazany w SWZ5) Wydanie Zamawiającemu wymaganych w SWZ na etapie wydania SPRZĘTU z Zadania nr 1 4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) w ramach Zadania nr 1 wchodzą również świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie w Zadaniu nr 1, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z tego Zadania takie jak usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu nr 1 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.5. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 3 i 4 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w ramach poszczególnych Zadań, jak też inne warunki ich realizacji, w tym rodzaj i zakres wymaganej do udzielenia licencji w ust. 3 pkt 3) powyżej – zawierają postanowienia SWZ Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia w części 2 (zwanej dalej „Zadaniem nr 2”) jest dostawa analizatora dostawa analizatora ropopochodnych w ściekach i wodach zaolejonych i metodą ekstrakcji i absorpcji IR wraz ze spektrometrem FTIR (analizator bazujący na spektrometrze FTIR) oraz innym wyposażeniem (całość dalej zwana jako „SPRZĘT z Zadania nr 2”)2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy w Zadaniu nr 2) podaje SWZ.3. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania nr 2 w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), które znajdować się będzie na terenie Szczecina. Konkretny adres i pomieszczenie Miejsca Dostarczenia Sprzętu w odniesieniu do Zadania nr 2 podaje SWZ;2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu SPRZĘTU z Zadania, nr 2 polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu z tego Zadania jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy), jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego podstawowego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia SPRZĘTU z Zadania nr 2. 3) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanych w ramach Zadania nr 2 programów komputerowych (Oprogramowania) z załącznika nr 2A SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU z Zadania nr 2 po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane w Zadaniu nr 2. 4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na SPRZĘT z Zadania nr 2 w zakresie i na okres minimum wskazany w SWZ5) Wydanie Zamawiającemu wymaganych w SWZ na etapie wydania SPRZĘTU z Zadania nr 2 4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) w ramach Zadania nr 2 wchodzą również świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie w Zadaniu nr 2, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z tego Zadania takie jak usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu nr 2 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.5. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 3 i 4 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w ramach poszczególnych Zadań, jak też inne warunki ich realizacji, w tym rodzaj i zakres wymaganej do udzielenia licencji w ust. 3 pkt 3) powyżej – zawierają postanowienia SWZ ZP/WBiIŚ/756-757/2023/P
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00390885-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbb2e8-c9d8-5a9e-49ea-5f00108f9165
CPV 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie: 1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich). 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEiIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEiIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów). 3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie, w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. al. Piastów 17, 70-310, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail dzp@zut.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 63 dni
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2023-09-20

Sposób składania ofert Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/Wnioski”). Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-17
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji 20
część 1: wysokość kary umownej 20
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji 20
część 2: wysokość kary umownej 20
Uwagi 2023/BZP 00390885/01

Dostawy
Dostawa analizatorów na potrzeby laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 – Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa analizatorów na potrzeby laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b543ab9-50c1-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390885
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.03.00-32-0004/21 pn. Utworzenie Laboratorium Badawczego Druku 3D i Laboratorium Badawczego Pozyskiwania Surowców z Odpadów” – zadanie 3

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b543ab9-50c1-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Składanie oferty (a także jej wycofanie) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/wnioski”)
2. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniu, w sprawach innych niż składanie oferty odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji (w zakładce „Formularze”/ „Formularze do komunikacji”) lub
2) poczty elektronicznej: (dzp@zut.edu.pl) lub (dodatkowo, w szczególności do wysyłania korespondencji ze strony Zamawiającego: adam.spychala@zut.edu.pl
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, o których mowa w ust 3 pkt 1 powyżej, wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej to 100 MB.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca chcący wziąć udział w
postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. 2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazania ofert, innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu na
podstawie SWZ musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), zw. dalej „rozporządzeniem w spr. wymagań dla dokumentów
elektronicznych”,
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w spr. wymagań dla dokumentów
elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu,
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w
postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako
załącznik) lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
7. Jeżeli przekazywane dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczanym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Formularze do komunikacji (na Platformie e-Zamówienia) umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego jest standardową pocztą elektroniczną (Office365 lub też znana pn. Microsoft365).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e–Zamówienia.
12. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu Regulaminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II SWZ)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 SWZ)
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WBiIŚ/756-757/2023/P
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia w części 1 (zwanej dalej „Zadaniem nr 1”) jest dostawa analizatora elementarnego CHNS wraz z wyposażeniem (dalej „SPRZĘT z Zadania nr 1”)
2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy w Zadaniu nr 1) podaje SWZ.
3. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania nr 1 w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), które znajdować się będzie na terenie Szczecina. Konkretny adres i pomieszczenie Miejsca Dostarczenia Sprzętu w odniesieniu
do Zadania nr 1 podaje SWZ;
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu SPRZĘTU z Zadania, nr 1 polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu z tego Zadania jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy), jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego podstawowego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia SPRZĘTU z Zadania nr 1.
3) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanych w ramach Zadania nr 1 programów komputerowych (Oprogramowania) z załącznika nr 2A SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne
do korzystania ze SPRZĘTU z Zadania nr 1 po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane w Zadaniu nr 1.
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na SPRZĘT z Zadania nr 1 w zakresie i na okres minimum wskazany w SWZ
5) Wydanie Zamawiającemu wymaganych w SWZ na etapie wydania SPRZĘTU z Zadania nr 1
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) w ramach Zadania nr 1 wchodzą również świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy
o zamówienie w Zadaniu nr 1, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z tego Zadania
takie jak usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu nr 1 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.
5. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 3 i 4 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w ramach poszczególnych Zadań, jak też inne warunki ich realizacji, w tym rodzaj i zakres wymaganej do udzielenia licencji w ust. 3 pkt 3) powyżej – zawierają postanowienia SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia w części 2 (zwanej dalej „Zadaniem nr 2”) jest dostawa analizatora dostawa analizatora ropopochodnych w ściekach i wodach zaolejonych i metodą ekstrakcji i absorpcji IR wraz ze spektrometrem FTIR (analizator bazujący na spektrometrze FTIR)
oraz innym wyposażeniem (całość dalej zwana jako „SPRZĘT z Zadania nr 2”)
2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy w Zadaniu nr 2) podaje SWZ.
3. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania nr 2 w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), które znajdować się będzie na terenie Szczecina. Konkretny adres i pomieszczenie Miejsca Dostarczenia Sprzętu w odniesieniu
do Zadania nr 2 podaje SWZ;
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu SPRZĘTU z Zadania, nr 2 polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu z tego Zadania jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy), jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego podstawowego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia SPRZĘTU z Zadania nr 2.
3) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanych w ramach Zadania nr 2 programów komputerowych (Oprogramowania) z załącznika nr 2A SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne
do korzystania ze SPRZĘTU z Zadania nr 2 po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane w Zadaniu nr 2.
4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na SPRZĘT z Zadania nr 2 w zakresie i na okres minimum wskazany w SWZ
5) Wydanie Zamawiającemu wymaganych w SWZ na etapie wydania SPRZĘTU z Zadania nr 2
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) w ramach Zadania nr 2 wchodzą również świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy
o zamówienie w Zadaniu nr 2, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU z tego Zadania
takie jak usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT w Zadaniu nr 2 oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.
5. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 3 i 4 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w ramach poszczególnych Zadań, jak też inne warunki ich realizacji, w tym rodzaj i zakres wymaganej do udzielenia licencji w ust. 3 pkt 3) powyżej – zawierają postanowienia SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę
(a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEiIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEiIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących
w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko
w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-20 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/Wnioski”).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-20 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP – należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ – należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu (wraz ze wszystkimi jej załącznikami, w tym Wzorem Umowy; 3) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć załączniki SWZ pn. Wzór Umowy odpowiednio dla danego Zadania (części zamówienia), tj. Załącznik nr 5A SWZ (jako Wzór Umowy dla Zadania nr 1) oraz załącznik nr 5B SWZ (jako Wzór Umowy dla Zadania nr 2). W postępowaniu niniejszym (dla żadnego z Zadań) nie stosuje się umowy ramowej, dynamicznego system zakupów, ani aukcji elektronicznej. Zamówienie publiczne z niniejszego postępowania nie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej a jego realizacja nie jest ograniczona do programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Realizacja zamówienia nie zawiera żadnych usług, których świadczenie w Polsce jest zastrzeżone przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi dla określonych zawodów. O udzielenie niniejszego zamówienia (w ramach każdego z Zadań) nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie (z przyczyn wskazanych w) art 108 ust. 1 ustawy PZP, jak tez Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie na podstawie (z przyczyn wskazanych w) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij