Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej

Dane organizatora INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH
96-100 SKIERNIEWICE
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3
Tel. 46 833 22 11
Fax. 46 833 31 86
E-mail io@inhort.pl
WWW www.inhort.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice
Lokalizacje lubelskie / Biała Podlaska;lubelskie / Biłgoraj;lubelskie / Chełm;lubelskie / Hrubieszów;lubelskie / Janów Lubelski;lubelskie / Krasnystaw;lubelskie / Kraśnik;lubelskie / Lubartów;lubelskie / Lublin;lubelskie / Łęczna;lubelskie / Łuków;lubelskie / Opole Lubelskie;lubelskie / Parczew;lubelskie / Puławy;lubelskie / Radzyń Podlaski;lubelskie / Ryki;lubelskie / Świdnik;lubelskie / Tomaszów Lubelski;lubelskie / Włodawa;lubelskie / Zamość
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=inhort.pl_1694504107956
LINK do SIWZ http://www.inhort.pl/praca-przetargi-zapytania/zapytania-ofertowe/
CPV 33.69.63.00
Osoba do kontaktu zamowienia.publiczne@inhort.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być realizowana w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH
96-100 SKIERNIEWICE
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3

2023-09-20

Sposób składania ofert INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH, KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3, 96-100 SKIERNIEWICE Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie CENA
Uwagi Skierniewice, dnia 11.09.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr postępowania 21/REG/2023
I. Zamawiający
Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
tel. 46 833-20-21, e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl
II. Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej
III. Postępowanie
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami
przewidzianymi w Regulaminie udzielania zamówień w Instytucie Ogrodnictwa-Państwowym
Instytucie Badawczym, zgodnie z szacunkową wartością zamówienia nieprzekraczającą 130 000
zł. Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadami uszczegółowionymi w niniejszym zapytaniu.
2. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na oznaczenie:
21/REG/2023 pn.: Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej,
zwanych dalej także produktami, w podziale na części zamówienia, wyszczególnione w
formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1b do niniejszego zapytania.
2. Zamawiane odczynniki przeznaczone są do realizacji działalności naukowo-badawczej,
w szczególności programów badawczych, których kontynuacja wymaga stosowania odczynników
tego samego producenta. Parametry, gwarantowane przez producenta, pozwolą Zamawiającemu
na utrzymanie standardów koniecznych do zapewnienia wymaganej jakości wykonywanych prac.
Ze względu na specyfikę zamawianych produktów Zamawiający nie ma możliwości opisania
kryteriów równoważności za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W związku z powyższym
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że
oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. W celu wykazania spełniania tych
wymagań należy złożyć wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdz. XI ust. 4 pkt 2
niniejszego zapytania.
3. Wymagane są odczynniki pochodzące z bieżącej produkcji, wolne od wad, pełnowartościowe,
posiadające wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE –
zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/WE.
4. Wymagany minimalny termin ważności (przydatności) poszczególnych odczynników w dniu
dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 75% terminu ważności określonego przez
producenta.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta
oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Transport i ubezpieczenie odczynników do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie odczynników, aby nie dopuścić
do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
7. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt
umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytani ofertowego.
8. Miejsce dostawy:
Pakiet nr 1 ÷ 5-96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18,
Pakiet nr 6 ÷ 7-24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 57.
str. 2
9. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33696300-8 Odczynniki chemiczne
V. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające
1. Zamówienie obejmuje 7 odrębnych części zamówienia, zwane dalej pakietami.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden, kilka lub wszystkie pakiety.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI. Termin realizacji zamówienia:
Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być realizowana w terminie do 21 dni od dnia zawarcia
umowy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań
w odniesieniu do powyższego warunku;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku;
3) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( t.j. Dz. U. 2023 r.
poz. 1497).
VIII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@inhort.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania
ofertowego. Pytania należy przesłać do Zamawiającego na wskazany powyżej adres e-mail.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania związane z prowadzonym zapytaniem nie później niż na
dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że pytania zostaną przesłane
Zamawiającemu do dnia 18.09.2023 r.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom bez ujawniania źródła
zapytania oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
str. 3
1. Ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia jest całkowita cena brutto określona
w Formularzu ofertowym. Należy wskazać ceny całego asortymentu (wszystkich pozycji)
wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym. Brak wyceny którejkolwiek pozycji
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Cena winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować
wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zastosowanie przez
Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie
oferty.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą następować na podstawie podanych
w Ofercie cen jednostkowych na zasadach określonych w projekcie umowy.
X. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
CENA-100% (maksymalna liczba pkt 100)
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie wg wzoru:
cena najniższa
liczba punktów = ——————— x 100 pkt
cena badana
2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchylił się od zawarcia umowy lub
gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
XI. Sposób przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w odniesieniu do części zamówienia (pakietu),
na którą składają się: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego) oraz Formularz
asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego).
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub złożona w formie scanu podpisanego własnoręcznie
przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 2
do niniejszego zapytania.
2) Karty katalogowe, karty charakterystyki, certyfikaty jakości lub inne dokumenty producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych odczynników, które umożliwiają
zweryfikowanie czy oferowane odczynniki spełniają określone przez Zamawiającego wymagania
jakościowe-tylko w przypadku zaoferowania produktów równoważnych;
3) Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania
ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
str. 4
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz.
57).
4) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby
Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XII. Miejsce oraz termin składania oferty
1. Oferty należy składać do dnia 20.09.2023 r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@inhort.pl w temacie wiadomości należy wpisać: Oferta-Dostawa
odczynników chemicznych do biologii molekularnej, nr 21/REG/2023.
2. O przyjęciu oferty w celu jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w ust. 1 nie będzie rozpatrzona.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty poprzez:
1) złożenie Zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,
2) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił
integralną część złożonej oferty,
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez złożenie
oświadczenia o wycofaniu oferty.
6. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
WYCOFANIE lub ZMIANA.
7. Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty,
potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferty w postępowaniu są jawne.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składani ofert.
XIII. Zasady badania i oceny oferty oraz unieważnienia postępowania
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert lub uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy oczywistych omyłek
pisarskich, rachunkowych I innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść jest niezgodna z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych
omyłek rachunkowych;
5) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
6) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów lub
uzupełnione dokumenty zawierają błędy;
7) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497),
gdy oferta jest złożona przez:
a) oferenta wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
str. 5
b) oferenta, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023
r. poz. 1124 r.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i wersja Nr 2 z dn. 20.04.2022 r. rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) oferenta, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w
jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego
i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
XIV. Informacje o formalnościach zawiązanych z zakończeniem postępowania
1. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja zostanie
przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawców wskazany w formularzu ofertowym.
2. Wynik postępowania zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
w zakładce prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy.
4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania.
XV. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut
Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
tel. 46 833 22 11, e-mail: io@inhort.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@inhort.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Klauzula informacyjna zamieszczona
na stronie Instytutu: www.inhort.pl/klauzule-informacujne-i-rodo. Ponadto w przypadku
Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
str. 6
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej,,Rozporządzeniem RODO, gdy przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz inne
podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
6. Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a
następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i
nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO.
XVI. Załączniki:
1. Załącznik nr 1a-Formularz OFERTA
2. Załącznik nr 1b-Formularz asortymentowo-cenowy
3. Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz o braku powiązań osobowych
lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
4. Załącznik nr 3-Projekt umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij