System chromatografii wysokociśnieniowej

Dane organizatora SELVITA S.A.
30-348 KRAKÓW
MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO 14
Tel. 12 297 47 00
Fax. 12 297 47 01
E-mail selvita@selvita.com
WWW www.selvita.com
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia System chromatografii wysokociśnieniowej z detektorem fluorescencyjnym (1 sztuka) Szczegółowa specyfikacja w załączonym zapytaniu ofertowym.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia System chromatografii wysokociśnieniowej z detektorem fluorescencyjnym (1 sztuka) Szczegółowa specyfikacja w załączonym zapytaniu ofertowym.Powstaje w kontekście projektu POIR.02.01.00-00-0005/20 – Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-106-172759.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172759
CPV 38.00.00.00, 38.43.22.00
Wymagania Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty ostatecznej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm), b) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, zaleceń lub decyzji wydanych przez Instytucję, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy, c) w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot Umowy, d) w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec oraz jego następstw i konsekwencji, f) w przypadku warunków zgodnych z rozdziałem 6.5.2. pkt 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana systemem spełnia – nie spełnia. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości, f. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne), g. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, h. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, i. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. j. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835). Powyższe warunki należy potwierdzić oświadczeniem – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu Urszula Zawadzka
12 314 03 04 tenders@selvita.com
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-10
Miejsce i termin składania ofert SELVITA S.A.
30-348 KRAKÓW
MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO 14

2023-10-12

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: SELVITA S.A., Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, : ; Osoby do kontaktu: Aleksandra Broda, tel.: 12 314 03 03, e-mail: tenders@selvita.com Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-09-12 – data publikacji, 2023-10-12 – termin składania ofert, 2023-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena netto („c”) – waga: 100% (10 pkt) cena musi objąć sprzedaż, dostawę, wniesienie na miejsce montażu, instalację, uruchomienie, kwalifikację oraz przeprowadzenie szkolenia personelu zamawiającego z obsługi przedmiotu zamówienia.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0005/20 – Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty ostatecznej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm), b) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, zaleceń lub decyzji wydanych przez Instytucję, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy, c) w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot Umowy, d) w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec oraz jego następstw i konsekwencji, f) w przypadku warunków zgodnych z rozdziałem 6.5.2. pkt 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis
System chromatografii wysokociśnieniowej z detektorem fluorescencyjnym (1 sztuka) Szczegółowa specyfikacja w załączonym zapytaniu ofertowym.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij