Dostawa analizatora siarkowodoru

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 1
Tel. 22 552 62 30
E-mail chemia@chem.uw.edu.pl
WWW www.chem.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa analizatora siarkowodoru w zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatora siarkowodoru w zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=uwedupl.bip.gov.pl_1657795874238
LINK do SIWZ http://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37409
CPV 38.43.11.00
Osoba do kontaktu Jacek Wosiński
Tel: (22) tel. 22 5526231
e-mail: iwosinski@chem.uw.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych
Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 1

2022-07-22

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII, LUDWIKA PASTEURA 1, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Nr 120/Z-008/2022
Dostawa analizatora siarkowodoru o zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś złotych)
Postępowanie prowadzone w trybie procedury otwartej, zgodnie z § 7 Regulaminu w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, o wartości niższej niż 130000 złotych oraz, o których mowa wart. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Monitor UW z 2020 r., poz. 519), stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane.
Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Jacek Wosiński
Tel: (22) tel. 22 5526231
e-mail: iwosinski@chem.uw.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych, Wydział Chemii
ul. Pasteura 1,
02-093 Warszawa
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora siarkowodoru w zakresie stężeń 3pbb do 10 ppm
2. Kod CPV: 38431100-6 – Aparatura do wykrywania gazów
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Formularz wymagań technicznych).
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostawy przedmiotu zamówienia do Wydziału Chemii, ul. Żwirki i Wigury 101,
2) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.
II. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Miejsce dostawy: ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa lub do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
2. Termin realizacji: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone.
III. GWARANCJA
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot dostawy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
III. GUARANTEE
1. The Contractor will grant the Contracting Entity a ąuality guarantee of at least 12 months.
2. The guarantee period will start from the datę when the certificate of acceptance will be signed for the object of contract.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. poz. 835 z dnia 15.04.2022 r,) zwanej dalej: Ustawą o szczególnych rozwiązaniach. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim
4. Oferta powinna być napisana na komputerze lub/i ręcznie w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a upoważnienie do podpisania oferty (jeśli jest wymagane) winno być dołączone do oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Ze względu na obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aktualnie obowiązującej wersji – Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.
8. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy 120/Z-008/2022
9. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. Oferta zawierać będzie:
a. Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – podpisany przez Wykonawcę
b. Formularz wymagań technicznych stanowiący Załącznik nr 2 – podpisany przez Wykonawcę
c. Karty katalogowe zaoferowanego urządzenia, instrukcji obsługi lub innych dokumentów producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 ),
Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń.
d. kopie dokumentów rejestracyjnych firmy w tłumaczeniu na język polski
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 2022.07.22 do godz. 12.00
2. Oferty należy składać w wersji elektronicznej przesłanej pocztą e-mailową w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. na adres: dzp@chem.uw.edu.pl. W tytule prosimy podać: Oferta dot. postępowania Nr sprawy: 120/Z-008/2022.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca winien wypełnić druk Formularza Ofertowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, podając cenę netto zawierającą wszystkie składniki kosztów bez podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
2. W przypadku, gdy elementy wyposażenia urządzenia wyszczególnionego w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik 2) lub inne dostawy lub usługi niezbędne do realizacji zamówienia będą objęte różnymi stawkami podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tych formularzy przez Wykonawcę, poprzez wyszczególnienie pozycji, o różnych stawkach podatku VAT.
3. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów Ogłoszenia i wzoru umowy.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego – zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury w sytuacji gdy Wykonawca ma miejsce i siedzibę poza terytorium RP, i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54 poz. 535 ze zm.), obowiązek podatkowy powstanie u Zamawiającego, podatek ten poniesie i rozliczy zamawiający.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 5 Zamawiający dokona stosownych zmian we wzorze umowy na podstawie otrzymanego od Wykonawcy oświadczenia.
6. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z cenami podanymi w innej walucie niż PLN (waluty określone w średnim kursie NBP), z zastrzeżeniem, że na potrzeby porównania ofert, cena oferty podana w walucie obcej zostanie przeliczona na Złote Polskie (PLN) według Tabeli Kursów Średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP) (dostępne na oficjalnej stronie internetowej NBP: http://www.nbp.pl/) z dnia
otwarcia ofert. Dla uniknięcia nieporozumień, ceny ofert w PLN będą użyte jedynie do porównania ofert oraz przyznania ofercie punktów, podczas gdy wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonane w zależności od waluty, w której złożono najkorzystniejszą ofertę.
7. W cenie oferty należy podać cenę netto i cenę brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
8. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać w określonym terminie od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień.
11.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.
12.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia do składania ofert, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
cena/C/ 100%
Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 pkt.
Pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona wg wzoru:
Ci = najniższa cena brutto z ofert x 100 pkt./cena brutto oferty badanej
i – cena oferty badanej
Ci – liczba punktów za kryterium cena (oferty badanej) Cena oferty – cena brutto z formularza oferty.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
X. WYBÓR WYKONAWCY
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej ogłoszeniu. O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą mailową.
2. Zamawiający zamieści również ogłoszenie o wyniku postępowania na stronie https://uwedupl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonania zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij