Dostawa: Zmywarki laboratoryjnej

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 659 85 71
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.gov.pl
WWW www.nencki.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa: Zmywarki laboratoryjnej…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa: Zmywarki laboratoryjnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=nencki.edu.pl_1657797813298
LINK do SIWZ http://www.nencki.edu.pl/pl/enquirie/zapytanie-ofertowe-nr-051-2022-na-dostawe-zmywarki-laboratoryjnej-do-instytutu-biologii-doswiadczalnej-im-marcelego-nenckiego-polskiej-akademii-nauk/
Osoba do kontaktu Emilia Rejmak-Kozicka
e-mail: e.rejmak@nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 60 dni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2022-07-20

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN, LUDWIKA PASTEURA 3, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
cena:100
:100
:100
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE NR 051/2022
na dostawę
Zmywarki laboratoryjnej
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Emilia Rejmak-Kozicka
e-mail: e.rejmak@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 20.07.2022 r., do godz. 12.00
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zmywarki laboratoryjnej o następujących parametrach i funkcjach:
– Urządzenie do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego poprzez mycie iniekcyjne i natryskowe (minimum 3 ramiona natryskowe) na dwóch poziomach
– Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG, klasa ochrony IP21
– Dezynfekcja termiczna w temperaturze 93stopn. C
– Modułowa budowa wyposażenia pozwalająca na indywidualne konfigurowania koszy myjących na potrzeby użytkownika
– Zasilanie wodą zimną i ciepłą
– Zasilanie wodą demineralizowaną pod ciśnieniem (z sieci)
– Pompa obiegowa do natrysku wody poprzez ramiona natryskowe i dysze iniekcyjne o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, o średniej wydajności min. 60l/min.
– Czujnik kontroli ciśnienia natrysku myjących ramion natryskowych i dysz iniekcyjnych –
– Monitorowanie prędkości obrotu ramion natryskowych min 4-stopniowy system filtracji
– Zmiękczacz wody WES dla wody zimnej i ciepłej do 60stopn.C
– Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy ( min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem
– Elektryczna blokada drzwi, zabezpieczenie na wypadek przerwania programu, system automatycznego otwarcia drzwi po zakończeniu
– Port szeregowy do dokumentacji procesowej, możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych
– Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego
– Wykonanie: stal nierdzewna
– Zasilanie 3N AC 400V 50 Hz, zabezpieczenie 3x16A
– min 1 dozownik w drzwiach do środków myjących w proszku oraz min 1 dozownik w drzwiach na sól regeneracyjną
– min 1 pompa dozująca zabudowana wewnątrz urządzenia
– Wymiary zewnętrzne nie większe niż 85 (W) x 60 (S) x 60 (G) cm
– Waga nie większa niż 81 kg
Na wyposażeniu:
1. kosz dolny do podłączenia modułów,
2. moduł:9 dysz o średnicy dyszy w granicy 4-4,5 cm, wysokości w granicy 9-9,5 cm; 9 dysz o średnicy dyszy w granicy 4-4,5 cm, wysokości w granicy 18,5-19 cm Odstęp dysz w granicy 7-7,8 cm szerokości i 15-15,7 cm głębokości wraz z holderem do stabilizacji szkła pasującym do modułu
3. moduł- 4 dysze o średnicy dyszy w granicy 5,5-6 cm, wysokości w granicy 12,5-13 cm; 4 dysze o średnicy dyszy w granicy 5,5-6 cm, wysokości w granicy 20,5- 21 cm. Odstęp dysz w granicy 11-11,8 cm szerokości i 11-11,8 cm głębokości wraz z holderem do stabilizacji szkła pasującym do modułu
4. kosz na zlewki, który można zamontować zamiennie z jednym z powyższych modułów. O wymiarach w granicach: 12-13 (W) x 22-23 (S) x 43-44 (G) cm
Gwarancja: min. 24 miesiące
Termin realizacji zamówienia: max. do 60 dni
Dostawa, wniesienie, instalacja
II Kryteria oceny ofert
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).
III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu – Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.rejmak@nencki.edu.pl
12. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Zmywarka laboratoryjna.
13. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
14. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
15. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie)-wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi-2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
17. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
18. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
IV Dodatkowe informacje:
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 60 dni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij