Wyposażenie pomiarowo-badawcze

Dane organizatora URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34
Tel. 22 572 21 00
Fax. 22 822 72 09
E-mail udt@udt.gov.pl
WWW www.udt.gov.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Wyposażenie pomiarowo-badawcze – Defektoskopy ultradźwiękowe – ZP-DL-95/21

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Wyposażenie pomiarowo-badawcze – Defektoskopy ultradźwiękowe – ZP-DL-95/21 Numer referencyjny: ZP-DL-95/21Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego – defektoskopów ultradźwiękowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy – odpowiednio dla części zamówienia.WPB – urządzenie do badania strefy krytycznej zbiornika o osi pionowej Część nr 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – defektoskopów ultradźwiękowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy – odpowiednio dla części zamówienia. 3. Podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane. 4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w jej załącznikach zostały wskazane znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie materiałów, służące do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 5. Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a także być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w Unii Europejskiej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie parametrów określonych ww Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela do wypełnienia). Z zestawienia musi jednoznacznie wynikać jakie urządzenie Wykonawca oferuje, czy jest to urządzenie dokładnie spełniające wymagania zamówienia, czy urządzenie o lepszych parametrach. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (odpowiednio dla części) dodatkowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający zgodność parametrów oferowanego sprzętu (np. kopie kart katalogowych, oświadczenia producenta itp.) wraz z ofertą. Wykonawca zobligowany jest odnieść się nie tylko do parametrów technicznych ale także do innych parametrów takich jak deklaracje, zgodność z normą, instrukcje, szkolenia, wzorcowanie itp. 8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w treści SWZ za pomocą norm/aprobat, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy PZP WPB – zrobotyzowany system do ultradźwiękowego pomiaru grubości materiału Część nr 2 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – defektoskopów ultradźwiękowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy – odpowiednio dla części zamówienia. 3. Podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane. 4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w jej załącznikach zostały wskazane znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie materiałów, służące do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 5. Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a także być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w Unii Europejskiej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie parametrów określonych ww Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela do wypełnienia). Z zestawienia musi jednoznacznie wynikać jakie urządzenie Wykonawca oferuje, czy jest to urządzenie dokładnie spełniające wymagania zamówienia, czy urządzenie o lepszych parametrach. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (odpowiednio dla części) dodatkowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający zgodność parametrów oferowanego sprzętu (np. kopie kart katalogowych, oświadczenia producenta itp.) wraz z ofertą. Wykonawca zobligowany jest odnieść się nie tylko do parametrów technicznych ale także do innych parametrów takich jak deklaracje, zgodność z normą, instrukcje, szkolenia, wzorcowanie itp. 8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w treści SWZ za pomocą norm/aprobat, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy PZP
Specyfikacja https://udt.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/352656
CPV 38.41.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie:1) art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pk t2-10 PZP;2) art.7 ust.1 ustawy z 15.04.2022, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zam. publ. prowadzonego na podstawie ustawy z 11.09.2019 PZP.3) art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022, str.1) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem: obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji. w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zam. Zamawiający żąda wykazu podwykonawców/dostawców na których przypada ponad 10% wartości zam., zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zam.2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający zbada, czy NIE zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców (dotyczy Sp. cywilnej) o udzielenie zam., Zamawiający zbada, czy NIE zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.4. Zgodnie z art.110 PZP, Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ: JEDZ, KRS/CEIDG, KRK, wykaz dostaw i oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Część 1 – WPB – urządzenie do badania strefy krytycznej zbiornika o osi pionowejWykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB) o wartości NIE mniejszej niż 420 000 zł brutto.W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe lub ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert musi wynosić NIE mniej niż 420 000 zł brutto.Przez wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB) Zamawiający rozumie: co najmniej jedną dostawę urządzeń, wzorców pomiarowych (wg PKN-ISO/IEC Guide 99:2010) lub elektronicznych urządzeń służących do przygotowania obiektów do badań i/lub wzorcowań.UWAGA:Zamawiający NIE dopuszcza sumowania wartości dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania jednej dostawy. Podana przez Wykonawcę wartość brutto musi być wartością zrealizowanej dostawy w ramach jednej umowy. Część 2 – WPB – zrobotyzowany system do ultradźwiękowego pomiaru grubości materiałua) Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB o wartości NIE mniejszej niż 460 000 zł bruttoW przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe lub ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert musi wynosić NIE mniej niż 460 000 zł brutto.Przez wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB) Zamawiający rozumie: co najmniej jedną dostawę urządzeń, wzorców pomiarowych (wg PKN-ISO/IEC Guide 99:2010) lub elektronicznych urządzeń służących do przygotowania obiektów do badań i/lub wzorcowań.UWAGA:Zamawiający NIE dopuszcza sumowania wartości dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania jednej dostawy. Podana przez Wykonawcę wartość brutto musi być wartością zrealizowanej dostawy w ramach jednej umowy. Wykaz dostaw stanowi załącznik do SWZ odpowiednio dla Części.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy – zał. do SWZ
Osoba do kontaktu Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34 Warszawa 02-353 Paweł Moch +48 225722325 przetargi@udt.gov.pl www.udt.gov.pl www.udt.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34

2022-08-16

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.udt.gov.pl/przetargi Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://udt.eb2b.com.pl/ Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 133-378545
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Dozoru Technicznego
Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-353
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Moch
E-mail:
przetargi@udt.gov.pl
Tel.: +48 225722325
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.udt.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
www.udt.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://bip.udt.gov.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://udt.eb2b.com.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wyposażenie pomiarowo-badawcze – Defektoskopy ultradźwiękowe – ZP-DL-95/21
Numer referencyjny: ZP-DL-95/21

II.1.2) Główny kod CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego – defektoskopów ultradźwiękowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy – odpowiednio dla części zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WPB – urządzenie do badania strefy krytycznej zbiornika o osi pionowej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział terenowy UDT w Poznaniu, Dział Badań Laboratoryjnych, ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – defektoskopów ultradźwiękowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy – odpowiednio dla części zamówienia.
3. Podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.
4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w jej załącznikach zostały wskazane znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie materiałów, służące do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.
5. Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a TAKże być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie parametrów określonych ww Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela do wypełnienia).
Z zestawienia musi jednoznacznie wynikać jakie urządzenie Wykonawca oferuje, czy jest to urządzenie dokładnie spełniające wymagania zamówienia, czy urządzenie o lepszych parametrach.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (odpowiednio dla części) dodatkowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający zgodność parametrów oferowanego sprzętu (np. kopie kart katalogowych, oświadczenia producenta itp.) wraz z ofertą. Wykonawca zobligowany jest odnieść się NIE tylko do parametrów technicznych
ale TAKże do innych parametrów TAKich jak deklaracje, zgodność z normą, instrukcje, szkolenia, wzorcowanie itp.
8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w treści SWZ za pomocą norm/aprobat, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy PZP

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: Wydłużenie czasu aktualizacji oprogramowania po okresie gwarancji / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia liczony w dniach od daty zawarcia umowy. Część 1 – maksymalna ilość tygodni od dnia podpisania umowy to 12 tygodni.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WPB – zrobotyzowany system do ultradźwiękowego pomiaru grubości materiału
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział terenowy UDT w Poznaniu, Dział Badań Laboratoryjnych, ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – defektoskopów ultradźwiękowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy – odpowiednio dla części zamówienia.
3. Podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.
4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w jej załącznikach zostały wskazane znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie materiałów, służące do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.
5. Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a TAKże być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie nazwy producenta, modelu (typu urządzenia) oraz zestawienia parametrów technicznych oferowanych urządzeń w zakresie parametrów określonych ww Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela do wypełnienia).
Z zestawienia musi jednoznacznie wynikać jakie urządzenie Wykonawca oferuje, czy jest to urządzenie dokładnie spełniające wymagania zamówienia, czy urządzenie o lepszych parametrach.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (odpowiednio dla części) dodatkowy opis przedmiotu zamówienia potwierdzający zgodność parametrów oferowanego sprzętu (np. kopie kart katalogowych, oświadczenia producenta itp.) wraz z ofertą. Wykonawca zobligowany jest odnieść się NIE tylko do parametrów technicznych
ale TAKże do innych parametrów TAKich jak deklaracje, zgodność z normą, instrukcje, szkolenia, wzorcowanie itp.
8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w treści SWZ za pomocą norm/aprobat, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy PZP

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: Wydłużenie czasu aktualizacji oprogramowania po okresie gwarancji / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia liczony w dniach od daty zawarcia umowy. Część 2 – maksymalna ilość tygodni od dnia podpisania umowy to 9 tygodni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie:
1) art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pk t2-10 PZP;
2) art.7 ust.1 ustawy z 15.04.2022, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zam. publ. prowadzonego na podstawie ustawy z 11.09.2019 PZP.
3) art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022, str.1) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem: obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji. w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zam. Zamawiający żąda wykazu podwykonawców/dostawców na których przypada ponad 10% wartości zam., zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zam.
2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający zbada, czy NIE zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców (dotyczy Sp. cywilnej) o udzielenie zam., Zamawiający zbada, czy NIE zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
4. Zgodnie z art.110 PZP, Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w SWZ: JEDZ, KRS/CEIDG, KRK, wykaz dostaw i oświadczenie z art. 125 ust. 1 PZP, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część 1 – WPB – urządzenie do badania strefy krytycznej zbiornika o osi pionowej
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB) o wartości NIE mniejszej niż 420 000 zł brutto.
W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe lub ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert musi wynosić NIE mniej niż 420 000 zł brutto.
Przez wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB) Zamawiający rozumie: co najmniej jedną dostawę urządzeń, wzorców pomiarowych (wg PKN-ISO/IEC Guide 99:2010) lub elektronicznych urządzeń służących do przygotowania obiektów do badań i/lub wzorcowań.
UWAGA:
Zamawiający NIE dopuszcza sumowania wartości dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania jednej dostawy. Podana przez Wykonawcę wartość brutto musi być wartością zrealizowanej dostawy w ramach jednej umowy.
Część 2 – WPB – zrobotyzowany system do ultradźwiękowego pomiaru grubości materiału
a) Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB o wartości NIE mniejszej niż 460 000 zł brutto
W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe lub ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert musi wynosić NIE mniej niż 460 000 zł brutto.
Przez wyposażenie pomiarowo-badawcze (WPB) Zamawiający rozumie: co najmniej jedną dostawę urządzeń, wzorców pomiarowych (wg PKN-ISO/IEC Guide 99:2010) lub elektronicznych urządzeń służących do przygotowania obiektów do badań i/lub wzorcowań.
UWAGA:
Zamawiający NIE dopuszcza sumowania wartości dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania jednej dostawy. Podana przez Wykonawcę wartość brutto musi być wartością zrealizowanej dostawy w ramach jednej umowy.
Wykaz dostaw stanowi załącznik do SWZ odpowiednio dla Części.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy – zał. do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie zakupowej Eb2b.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:
a)Formularz oferty (wypełniony i podpisany) – wzór zał. do SWZ;
b)Formularz cenowy odpowiednio dla części (wypełniony i podpisany) – wzór zał. do SWZ;
c)Opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla części (wypełniony i podpisany) – wzór zał. do SWZ;
d)Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/ 2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór zał. do SWZ;
e)Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) – wzór zał. do SWZ;
f)Wadium (potwierdzenie wpłaty wadium);
g)Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale 2 SWZ: Kopie kart katalogowych, oświadczenia producenta, instrukcje eksploatacji itp.
h)Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
i)Oświadczenia i / lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu NIEuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega TAKie informacje).
2. Wymagane jest wniesienie wadium odpowiednio dla Części:
Część 1 – w wysokości 9 000 zł
Część 2 – w wysokości 10 000 zł
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a)w pieniądzu (wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 – Bank Gospodarstwa Krajowego – Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczając w tytule przelewu: Wadium – Wyposażenie pomiarowo-badawcze – defektoskopy ultradźwiękowe ZP-DL-95/21 część….;
b)gwarancjach bankowych;
c)gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w art. 515 ust 1 pkt. 1 lit. a. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień. Odwołanie w przypadkach innych niż powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
133
2022
Następna aktualizacja:
14/07/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij