Dostawa 2 chromatografów cieczowych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79
Tel. 22 620 90 01 06
E-mail sekretariat@wsse.waw.pl
WWW www.wsse.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawę 2 chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz oprzyrządowaniem pomocniczym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawę 2 chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz oprzyrządowaniem pomocniczym Numer referencyjny: ZP 13/20221. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz z nw. wyposażeniem dla każdego z chromatografów tj. -autosamplerem z termostatowaniem próbek; – termostatem kolumn; – zestawem eksploatacyjnym; 2) 2 Spektrometrów mas typu QQQ; 3) 2 Bezolejowych, spiralnych sprężarek powietrza; 4) 2 Zestawów komputerowych; 5) 2 zestawów oprogramowania do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych oddzielnie dla każdego z zestawu komputerowego zgodnie z załącznikami nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1)Dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz z nw. wyposażeniem dla każdego z chromatografów tj. autosamplerem z termostatowaniem próbek; termostatem kolumn; zestawem eksploatacyjnym; 2) 2 Spektrometrów mas typu QQQ; 3) 2 Bezolejowych, spiralnych sprężarek powietrza; 4) 2 Zestawów komputerowych; 5) 2 zestawów oprogramowania do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych oddzielnie dla każdego z zestawu komputerowego; 6) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, rozładowany i wniesiony w miejsce docelowego montażu wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, zainstalowany wraz z doprowadzeniem niezbędnych gazów i instalacji elektrycznej, uruchomiony, skonfigurowany, sprawdzony wraz z dostarczeniem zestawów eksploatacyjnych musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2022 l, (tj. 52 tydzień 2022r.) licząc od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie, podpisany przez strony bez zastrzeżeń, protokół odbioru.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse-waw.ezamawiajacy.pl_1664283771496
LINK do SIWZ http://wsse-waw.ezamawiajacy.pl/pn/wsse-waw/demand/notice/public/73295/details
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi integralny element SWZ – Załącznik nr 4
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie REGON 000291799 ul. Żelazna 79 Warszawa 00-875 Aleksandra Lankiewicz – Klimek, aleksandra.lankiewicz-klimek@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa http://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 37
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79

2022-10-25

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gov.pl/web/wsse-warszawa Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 186-525931
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000291799
Adres pocztowy: ul. Żelazna 79
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-875
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Lankiewicz – Klimek,
E-mail:
aleksandra.lankiewicz-klimek@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
Adres profilu nabywcy:
http://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawę 2 chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz oprzyrządowaniem pomocniczym
Numer referencyjny: ZP 13/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz z nw. wyposażeniem dla każdego z chromatografów tj. -autosamplerem z termostatowaniem próbek; – termostatem kolumn; – zestawem eksploatacyjnym; 2) 2 Spektrometrów mas typu QQQ; 3) 2 Bezolejowych, spiralnych sprężarek powietrza; 4) 2 Zestawów komputerowych; 5) 2 zestawów oprogramowania do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych oddzielnie dla każdego z zestawu komputerowego zgodnie z załącznikami nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1)Dwóch identycznych zestawów chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz z nw. wyposażeniem dla każdego z chromatografów tj. autosamplerem z termostatowaniem próbek; termostatem kolumn; zestawem eksploatacyjnym; 2) 2 Spektrometrów mas typu QQQ; 3) 2 Bezolejowych, spiralnych sprężarek powietrza; 4) 2 Zestawów komputerowych; 5) 2 zestawów oprogramowania do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych oddzielnie dla każdego z zestawu komputerowego; 6) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, rozładowany i wniesiony w miejsce docelowego montażu wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, zainstalowany wraz z doprowadzeniem NIEzbędnych gazów i instalacji elektrycznej, uruchomiony, skonfigurowany, sprawdzony wraz z dostarczeniem zestawów eksploatacyjnych musi być zrealizowany w NIEprzekraczalnym terminie do 31.12.2022 l, (tj. 52 tydzień 2022r.) licząc od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie, podpisany przez strony bez zastrzeżeń, protokół odbioru.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi integralny element SWZ – Załącznik nr 4

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: zgdodnie z art. 591 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
186
2022
Następna aktualizacja:
28/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij