Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 48 61 829 4000
E-mail madan@amu.edu.pl
WWW amu.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek UAM w Poznaniu.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek UAM w Poznaniu. 3.6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć maksymalnej wartości tej umowy. Ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen brutto częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być zatem niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość zamówienia, która zostanie na pewno przez niego wykorzystana wynosi 60% wartości zawartej umowy brutto, jako zamówienie minimalne. ZP/4317/D/22
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daa2c9-900e-829e-e8ff-800011712154
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daa2c9-900e-829e-e8ff-800011712154
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: Lp. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp: 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: Inne dokumenty: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy) 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712, Poznań, woj. wielkopolskie, państwo PL, e-mail dzpuam@amu.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.amu.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
WIENIAWSKIEGO 1

2022-10-13

Sposób składania ofert https://e-propublico.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-11-11
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin realizacji zamówień częściowych 30
termin płatności faktury 10
Uwagi 2022/BZP 00371996/01

Dostawy
sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek UAM w Poznaniu.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 – Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpuam@amu.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek UAM w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b17dbf16-409b-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371996
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy
użyciuśrodków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod
adresemhttps://e-propublico.pl Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienietreści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta Zapytania/Wyjaśnienia) lub
przekazanympocztą elektroniczną na adres zerbin@amu.edu.pl. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jestbezpłatne.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptujewarunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowejhttps://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć
udział wpostępowaniu musi posiadać konto na Platformie.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie
przezosobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego
podpisuelektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.Zamawiający dopuszcza
następującyformat przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx.,
.xlsx,.xml.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające
nakorzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet;b) posiadanie dowolnej i aktywnej
skrzynkipoczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows
7 (lubnowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma
współpracuje znajnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych
(Internet Explorer10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa
JavaScript orazCookies.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z
załącznikami, nie jestdostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w
formie zaszyfrowanej.Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia
ofert;b) oznaczenie czasuodbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę orazdokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie
”Data przesłania”;c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku
naPlatformie.Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot.
korespondencji elektronicznej zawiera SWZ Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
przekazywane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną winny być kierowane na adres: zerbin@amu.edu.pl, pliki o wielkości do 20
MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
26.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań.
Tel.: 61 829 40 00, e-mail: iod@amu.edu.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres iod@amu.edu.pl;
dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
3) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
26.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
26.4. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4317/D/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do jednostek UAM w Poznaniu. 3.6. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć maksymalnej wartości tej umowy. Ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen brutto częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być zatem niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość zamówienia, która zostanie na pewno przez niego wykorzystana wynosi 60% wartości zawartej umowy brutto, jako zamówienie minimalne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający wskazuje, iż minimalna wartość zamówienia, która zostanie na pewno przez niego wykorzystana wynosi 60% wartości zawartej umowy brutto, jako zamówienie minimalne, a pozostałe 40% wartości umowy stanowi opcję.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.4. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówień częściowych
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Inne dokumenty:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą zostać zmienione w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowego w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto powiększona o podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę, stawka podatku VAT zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę;
b) w przypadku innej zmiany przepisów, gdy nakładają one obowiązek zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, umowa może być zmieniona w odpowiednim zakresie, także w zakresie terminu realizacji jeżeli nie ma możliwości realizacji umowy zgodnie ze zmienionymi przepisami w dotychczasowym terminie;
c) w przypadku niewykorzystania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy całkowitej maksymalnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 2, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jednak na okres nie dłuższy niż o kolejnych 12 miesięcy.
d) po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z aktualną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z siły wyższej – tj. zagrożenie Koronawirusem – dopuszcza się możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców,
e) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania całkowitej maksymalnej wartości umowy brutto. 3. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować zamówieniami częściowymi (partiami) stosownie do potrzeb Zamawiającego

Numer informacji: 2022-BZP-00371996-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij