Dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego

ane organizatora INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-452 WARSZAWA
KSIĘCIA JANUSZA 64
Tel. 22 691 59 50
Fax. 22 877 67 22
E-mail zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
WWW www.igf.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego z układem do kalibracji gazem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego z układem do kalibracji gazem Numer referencyjny: ZP/13/221.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego z układem do kalibracji gazem. Na przedmiot zamówienia składają się:1.1. dostawa 1 sztuki nefelometru wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia;1.2. dostawa 1 kompletu do układu kalibracji gazem2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.3. Pozostałe wymagania związane z realizacją zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego z układem do kalibracji gazem. Na przedmiot zamówienia składają się: 1) dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia 2) dostawa 1 kompletu do układu kalibracji gazem. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu NCN, OPUS-21, „Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe”, nr 2021/41/B/ST10/03660. Urządzenie będące przedmiotem zamówienia będzie używane między innymi na stacjach ACTRIS. Urządzenia wchodzące w zakres dostawy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Wykonawca dostarczy 1 sztukę nefelometru wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia oraz 1 komplet układu kalibracji gazem do siedziby Zamawiającego pod adres ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa. Oprogramowanie powinno być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, bezterminową licencję na zainstalowane oprogramowanie, w polskiej lub angielskiej wersji językowej, oraz przekaże dokumenty potwierdzające jej udzielenie. Koszty transportu urządzenia do miejsca dostawy pozostaną po stronie Wykonawcy. Wymagania dotyczące zestawu: 1) jednoczesny pomiar współczynnika rozpraszania w trzech długościach fali; 2) zdolność do pomiarów w trybie ciągłym; 3) pomiar rozpraszania w przedziale kątowym co najmniej 10°-170°; 4) możliwość pomiarów sektorowych dla wybranych przedziałów kątów rozpraszania wstecznego: a) w zakresie 10°-90° b) szerokość sektora maksymalnie 5° – co najmniej 16 sektorów c) rozdzielczość kątowa nie mniejsza niż 1° 5) przepływ w zakresie 1-5 l/minutę 6) źródło światła typu LED 7) zakres mierzonych wartości obejmujący co najmniej 2,5×10-4 – 20 km-1 8) możliwość kalibracji a) kalibracja gazem; zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia autokalibracji gazem; gaz zapewni Zamawiający b) ciemny pomiar (dark measurement) c) pomiar zerowy (zero measurement), możliwość użycia filtru HEPA bez wpływu na prędkości przepływów w instrumencie 9) możliwość odczytu surowych, nieobrobionych danych a) wyjścia analogowe, zarówno napięciowe jak i natężeniowe 10) zapisywane dane muszą zawierać a) współczynniki rozpraszania dla trzech długości fali w różnych sektorach kątowych b) data i czas c) temperatura powietrza dla próbki d) temperatura wewnątrz obudowy urządzenia e) wilgotność powietrza dla próbki f) ciśnienie powietrza dla próbki g) przepływ powietrza próbki Gwarancja: Wykonawca udzieli na zestaw pomiarowy co najmniej 12. miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji: – Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (koszty dojazdu, transportu, robocizna i części zamienne); – Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania zestawu pomiarowego; – Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej; – Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń zestawu wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta; – Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny; – Przywrócenie pełnej sprawności technicznej zestawu musi nastąpić najpóźniej w ciągu 60 dni od momentu udokumentowanego zgłoszenia wady/awarii (pocztą e-mail). – W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. – Wykonawca udziela rękojmi na zestaw pomiarowy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji dla zestawu pomiarowego Wraz z przedmiotem z zamówienia Wykonawca musi dostarczyć pełną dokumentację techniczną, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne elementów przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=igf.edu.pl_1652852905974
LINK do SIWZ http://www.igf.edu.pl/zp-13-22.php
CPV 38.00.00.00, 38.20.00.00, 38.34.15.00, 38.43.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej mowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Osoba do kontaktu Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 000325908 ul. Księcia Janusza 64 Warszawa 01-452 Łukasz Malmur +48 226915977 zamowieniapubliczne@igf.edu.pl http://www.igf.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 180
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-452 WARSZAWA
KSIĘCIA JANUSZA 64

2022-06-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.igf.edu.pl/zp-13-22.php Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e6c83e4c-5748-4894-a84d-6c8c9ada79a3 Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 095-261852
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 000325908
Adres pocztowy: ul. Księcia Janusza 64
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-452
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Malmur
E-mail:
zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
Tel.: +48 226915977
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.igf.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://www.igf.edu.pl/zp-13-22.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e6c83e4c-5748-4894-a84d-6c8c9ada79a3

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza w zakresie nauk geofizycznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego z układem do kalibracji gazem
Numer referencyjny: ZP/13/22

II.1.2) Główny kod CPV
38200000 Przyrządy geologiczne i geofizyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego z układem do kalibracji gazem. Na przedmiot zamówienia składają się:
1.1. dostawa 1 sztuki nefelometru wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia;
1.2. dostawa 1 kompletu do układu kalibracji gazem
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Pozostałe wymagania związane z realizacją zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38341500 Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru aerozolowego z układem do kalibracji gazem. Na przedmiot zamówienia składają się:
1) dostawa 1 sztuki polarnego nefelometru wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia
2) dostawa 1 kompletu do układu kalibracji gazem.
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu NCN, OPUS-21, „Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe”, nr 2021/41/B/ST10/03660.
Urządzenie będące przedmiotem zamówienia będzie używane między innymi na stacjach ACTRIS.
Urządzenia wchodzące w zakres dostawy muszą być fabrycznie nowe, NIEużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wyprodukowane NIE wcześniej niż w 2021 roku. Wykonawca dostarczy 1 sztukę nefelometru wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia oraz 1 komplet układu kalibracji gazem do siedziby Zamawiającego pod adres ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa. Oprogramowanie powinno być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, bezterminową licencję na zainstalowane oprogramowanie, w polskiej lub angielskiej wersji językowej, oraz przekaże dokumenty potwierdzające jej udzielenie. Koszty transportu urządzenia do miejsca dostawy pozostaną po stronie Wykonawcy.
Wymagania dotyczące zestawu:
1) jednoczesny pomiar współczynnika rozpraszania w trzech długościach fali;
2) zdolność do pomiarów w trybie ciągłym;
3) pomiar rozpraszania w przedziale kątowym co najmniej 10°-170°;
4) możliwość pomiarów sektorowych dla wybranych przedziałów kątów rozpraszania wstecznego:
a) w zakresie 10°-90°
b) szerokość sektora maksymalnie 5° – co najmniej 16 sektorów
c) rozdzielczość kątowa NIE mniejsza niż 1°
5) przepływ w zakresie 1-5 l/minutę
6) źródło światła typu LED
7) zakres mierzonych wartości obejmujący co najmniej 2,5×10-4 – 20 km-1
8) możliwość kalibracji
a) kalibracja gazem; zestaw zawiera wszystkie elementy NIEzbędne do przeprowadzenia autokalibracji gazem; gaz zapewni Zamawiający
b) ciemny pomiar (dark measurement)
c) pomiar zerowy (zero measurement), możliwość użycia filtru HEPA bez wpływu na prędkości przepływów w instrumencie
9) możliwość odczytu surowych, NIEobrobionych danych
a) wyjścia analogowe, zarówno napięciowe jak i natężeniowe
10) zapisywane dane muszą zawierać
a) współczynniki rozpraszania dla trzech długości fali w różnych sektorach kątowych
b) data i czas
c) temperatura powietrza dla próbki
d) temperatura wewnątrz obudowy urządzenia
e) wilgotność powietrza dla próbki
f) ciśnienie powietrza dla próbki
g) przepływ powietrza próbki
Gwarancja:
Wykonawca udzieli na zestaw pomiarowy co najmniej 12. miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Warunki gwarancji:
– Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (koszty dojazdu, transportu, robocizna i części zamienne);
– Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania zestawu pomiarowego;
– Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej;
– Gwarancja NIE obejmuje uszkodzeń zestawu wynikających z użytkowania NIEzgodnego z zaleceniami producenta;
– Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny;
– Przywrócenie pełnej sprawności technicznej zestawu musi nastąpić najpóźniej w ciągu 60 dni od momentu udokumentowanego zgłoszenia wady/awarii (pocztą e-mail).
– W okresie gwarancji pełna NIEodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z NIEodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy.
– Wykonawca udziela rękojmi na zestaw pomiarowy na okres równy okresowi udzielonej gwarancji dla zestawu pomiarowego
Wraz z przedmiotem z zamówienia Wykonawca musi dostarczyć pełną dokumentację techniczną, instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne elementów przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji (OG) / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji (TR) / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej mowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, Polska
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do deszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu, poprzez załadowanie wybranego pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoba upoważniona: Łukasz Malmur
Otwarcie ofert jest NIEpubliczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy na podstawie art. 57 ustawy, NIE podlegają wykluczeniu.
Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy, przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w terminie NIE krótszym niż 10 dni:
1) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia złożonego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zamiennie: „JEDZ” lub „formularz”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Wzór oświadczenia JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2) oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawcy NIE są zobowiązani wraz z ofertą składać w/w oświadczeń o NIEpodleganiu wykluczeniu.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy, tj.: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – wskazanych w Rozdziale VII ust. 7 SWZ.
Wymagane wadium – 6 000 PLN, które należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu – nr referencyjny ZP/13/22”.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy składania odwołań określone są w ustawie– Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
095
2022
Następna aktualizacja:
18/05/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij