Dwufotonowy laserowy mikroskop skaningowy

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 659 85 71
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.gov.pl
WWW www.nencki.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dwufotonowy laserowy mikroskop skaningowy, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dwufotonowy laserowy mikroskop skaningowy, z dopuszczeniem składania ofert częściowych Numer referencyjny: AZP-261-18/2022Przedmiotem zamówienia jest dwufotonowy laserowy mikroskop skaningowy wyposażony w stanowisko behawioralne umożliwiające obrazowanie mózgów zachowujących się zwierząt i zestaw do manipulacji aktywnością neuronalną w czasie rzeczywistym, w którego skład wchodzą:Część nr 1: zestaw do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym orazCzęść nr 2: hub optomechaniczny kompatybilny z zestawem do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym.Opis przedmiotu zamówienia znajduję się w SWZ i załącznikach do SWZ. Zestaw do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym,służący do obrazowania i rejestracji aktywności neuronalnej komórek nerwowych w mózgach zwierząt poddawanych w czasie rzeczywisty Część nr 1 Zestaw do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym,służący do obrazowania i rejestracji aktywności neuronalnej komórek nerwowych w mózgach zwierząt poddawanych w czasie rzeczywistym. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ i załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz Parametry, część nr 1 Hub optomechaniczny kompatybilny z zestawem do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym. Część nr 2 Hub optomechaniczny kompatybilny z zestawem do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym. Opis przedmiotu zamówienia i szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ i w załączniku nr 2.2 do SWZ – Formularz Parametry, część nr 2
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1652855098504
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bce0ff45-a8f5-40bc-9205-3f3e1021c25b
CPV 38.50.00.00, 38.51.00.00, 38.51.90.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie powyższego kryterium.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie powyższego kryterium.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) (zdolności zawodowe):Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Część nr 1 – Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostarczeniu aparatury badawczej, w którego skład wchodził mikroskop dwufotonowy z ruchomym obiektywem, przystosowany do obrazowania mózgu zachowujących się zwierząt (system przystosowany do akwizycji aktywności neuronalnej iv-vivo). Wartość wykazywanego zamówienia NIE może być niższa niż 250 000 PLN (brutto). W przypadku trwających umów na dostawy okresowe lub ciągłe Wykonawca musi wskazać wykonanie dostaw odpowiadających brzmieniu powyższego warunku.Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.Ze względu na złożony charakter zamówienia w skład którego wchodzi skompletowanie wysoko specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej w stosunkowo NIEwielkiej liczbie laboratoriów z wiodących na świecie ośrodków akademickich , w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolności techniczne/zawodowe do wykonania zamówienie zasadne jest zweryfikowanie czy wykonawca realizował już dostawy aparatury badawczej powiązanej z tą, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia obejmującej zarówno dostawę mikroskopu dwufotonowego przystosowanego do obrazowania mózgu zwierząt jak i aparatury związanej z aktywnością neuronalną in-vivo (badań nad działaniem mózgu w organizmach żywych). (Zamawiający uznał, że Wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej jedno tego typu zamówienia, o wartości co najmniej 250 000 zł mają odpowiednie doświadczenie, aby zagwarantować należyte wykonanie).Część nr 2 – Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostarczeniu aparatury badawczej, w której skład wchodził system przystosowany do akwizycji aktywności lub manipulacji neuronalnej iv-vivo (aparatura do badań neuronaukowych z wykorzystaniem metod optycznych). Wartość wykazywanego zamówienia NIE może być niższa niż 25 000 PLN (brutto).Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.Ze względu na złożony charakter zamówienia w skład którego wchodzi skompletowanie wysoko specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej w stosunkowo NIEwielkiej liczbie laboratoriów z wiodących na świecie ośrodków akademickich, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolności techniczne/zawodowe do wykonania zamówienie zasadne jest zweryfikowanie czy wykonawca realizował już dostawy aparatury badawczej powiązanej z tą, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia – związanej z akwizycją lub manipulacją aktywności neuronalnej in-vivo (badań biologicznych na żywych organizmach) oraz przeznaczonej do badań neuronaukowych z wykorzystaniem metod optycznych. (Zamawiający uznał, że Wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej jedno tego typu zamówienia, o wartości co najmniej 25 000 zł mają odpowiednie doświadczenie, aby zagwarantować należyte wykonanie).III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:opisane zostały w dokumentach zamówienia (SWZ)
Osoba do kontaktu Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 000325825 ul. Pasteura 3 Warszawa 02-093 Wojciech Boguta +48 225892000 przetargi@nencki.edu.pl https://www.nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 9
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2022-06-20

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 095-261923
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 000325825
Adres pocztowy: ul. Pasteura 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-093
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Boguta
E-mail:
przetargi@nencki.edu.pl
Tel.: +48 225892000
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.nencki.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dwufotonowy laserowy mikroskop skaningowy, z dopuszczeniem składania ofert częściowych
Numer referencyjny: AZP-261-18/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dwufotonowy laserowy mikroskop skaningowy wyposażony w stanowisko behawioralne umożliwiające obrazowanie mózgów zachowujących się zwierząt i zestaw do manipulacji aktywnością neuronalną w czasie rzeczywistym, w którego skład wchodzą:
Część nr 1: zestaw do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym oraz
Część nr 2: hub optomechaniczny kompatybilny z zestawem do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym.
Opis przedmiotu zamówienia znajduję się w SWZ i załącznikach do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym,służący do obrazowania i rejestracji aktywności neuronalnej komórek nerwowych w mózgach zwierząt poddawanych w czasie rzeczywisty
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
38519000 Różne kompozycje do mikroskopów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, miejsce docelowego przeznaczenia Stacja Badawcza w Mikołajkach

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym,służący do obrazowania i rejestracji aktywności neuronalnej komórek nerwowych w mózgach zwierząt poddawanych w czasie rzeczywistym.
Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ i załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz Parametry, część nr 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Standardy preparatoryki koniecznej do zastosowania w badaniach behawioralnych z użyciem aparatury / Waga: 20% = 20 pkt
Kryterium jakości – Nazwa: Zapasowe elementy wielomodalnego stanowiska behawioralnego / Waga: 5% = 5 pkt
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowa komórka Pockels’a / Waga: 5% = 5 pkt
Kryterium jakości – Nazwa: Pakiet serwisowy (po upływie okresu gwarancji) / Waga: 10% = 10 pkt
Cena – Waga: 60 % = 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Dot. projektu pt. NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych nr: POIR.04.02.00-00-C004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający w części nr 1 wymaga wadium w wysokości 5 000,00 zł.
Forma i warunki wadium opisane zostały w dokumentacji przetargowej tj. SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Hub optomechaniczny kompatybilny z zestawem do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
38519000 Różne kompozycje do mikroskopów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego, miejsce docelowego przeznaczenia Stacja Badawcza w Mikołajkach

II.2.4) Opis zamówienia:
Hub optomechaniczny kompatybilny z zestawem do oceny behawioralnej z jednoczesnym obrazowaniem dwufotonowym.
Opis przedmiotu zamówienia i szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ i w załączniku nr 2.2 do SWZ – Formularz Parametry, część nr 2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Standardy preparatoryki koniecznej do zastosowania w badaniach behawioralnych z użyciem aparatury / Waga: 20% = 20 pkt
Kryterium jakości – Nazwa: Przeprowadzenie testów „proof of concept” / Waga: 10% = 10 pkt
Kryterium jakości – Nazwa: Pakiet serwisowy (po upływie okresu gwarancji) / Waga: 10% = 10 pkt
Cena – Waga: 60 % = 60 pkt

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Dot. projektu pt. NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych nr: POIR.04.02.00-00-C004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający NIE wymaga wadium w części nr 2

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie powyższego kryterium.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie powyższego kryterium.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) (zdolności zawodowe):
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część nr 1 – Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostarczeniu aparatury badawczej, w którego skład wchodził mikroskop dwufotonowy z ruchomym obiektywem, przystosowany do obrazowania mózgu zachowujących się zwierząt (system przystosowany do akwizycji aktywności neuronalnej iv-vivo). Wartość wykazywanego zamówienia NIE może być niższa niż 250 000 PLN (brutto). W przypadku trwających umów na dostawy okresowe lub ciągłe Wykonawca musi wskazać wykonanie dostaw odpowiadających brzmieniu powyższego warunku.
Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.
Ze względu na złożony charakter zamówienia w skład którego wchodzi skompletowanie wysoko specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej w stosunkowo NIEwielkiej liczbie laboratoriów z wiodących na świecie ośrodków akademickich , w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolności techniczne/zawodowe do wykonania zamówienie zasadne jest zweryfikowanie czy wykonawca realizował już dostawy aparatury badawczej powiązanej z tą, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia obejmującej zarówno dostawę mikroskopu dwufotonowego przystosowanego do obrazowania mózgu zwierząt jak i aparatury związanej z aktywnością neuronalną in-vivo (badań nad działaniem mózgu w organizmach żywych). (Zamawiający uznał, że Wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej jedno tego typu zamówienia, o wartości co najmniej 250 000 zł mają odpowiednie doświadczenie, aby zagwarantować należyte wykonanie).
Część nr 2 – Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostarczeniu aparatury badawczej, w której skład wchodził system przystosowany do akwizycji aktywności lub manipulacji neuronalnej iv-vivo (aparatura do badań neuronaukowych z wykorzystaniem metod optycznych). Wartość wykazywanego zamówienia NIE może być niższa niż 25 000 PLN (brutto).
Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.
Ze względu na złożony charakter zamówienia w skład którego wchodzi skompletowanie wysoko specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej w stosunkowo NIEwielkiej liczbie laboratoriów z wiodących na świecie ośrodków akademickich, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada zdolności techniczne/zawodowe do wykonania zamówienie zasadne jest zweryfikowanie czy wykonawca realizował już dostawy aparatury badawczej powiązanej z tą, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia – związanej z akwizycją lub manipulacją aktywności neuronalnej in-vivo (badań biologicznych na żywych organizmach) oraz przeznaczonej do badań neuronaukowych z wykorzystaniem metod optycznych. (Zamawiający uznał, że Wykonawcy, którzy zrealizowali co najmniej jedno tego typu zamówienia, o wartości co najmniej 25 000 zł mają odpowiednie doświadczenie, aby zagwarantować należyte wykonanie).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
opisane zostały w dokumentach zamówienia (SWZ)

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. NIEzwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte w zakresie; nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej lub miejscach zamieszkania, oraz ceny ich ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków oraz dokumenty składane na wezwanie zamawiającego – zgodnie z SWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
– wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
– wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
– wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: “Od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych
5. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
6. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).
7. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania
po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.
8. Wymagania stawiane Wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu oraz wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie NIEzbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i do skutecznego złożenia oferty znajdują się w SWZ.
9. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja (tj. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz dokumenty, wyjaśnienia, JEDZ, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej (do Zamawiającego na adres e-mail:
przetargi@nencki.edu.pl
; do Wykonawcy na adres podany we wniosku/ofercie). Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortal i ePUAP (służą wyłącznie do złożenia/wycofywania i zmiany oferty) zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminie korzystania z miniPortalu i eP

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl.kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Na czynność Zamawiającego:
1. 10 dni – jeżeli informacja o NIEj została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2. 15 dni – jeżeli informacja o NIEj została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3. 10 dni – na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia;
4. 10 dni od dnia, w którym powzięto / można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1–3.
Na zaniechanie czynności:
1. 30 dni od publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – od NIEprzesłania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
2. 6 mies. od zawarcia umowy – od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia / o wyniku postępowania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl.kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
095
2022
Następna aktualizacja:
18/05/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij