Dostawa chromatografu gazowego

Dane organizatora KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
20-950 LUBLIN
AL. RACŁAWICKIE 14
Tel. 81 445 41 01
E-mail dzp@kul.pl
WWW www.kul.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa chromatografu gazowego na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy AZP.274.11/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1652870679002
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/614415
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu: a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp ) , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy ; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt. 1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; Wykonawca powyższe dokumenty na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania dokumentów opisane zostały szczegółowo w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) karty charakterystyki urządzenia, 2) katalogi, ulotki i foldery oferowanego przedmiotu, w języku polskim, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wy-znaczonym terminie. Zamawiający prosi o widoczne oznaczenie dokumentów numerem pozycji, którego ten dokument dotyczy. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) karty charakterystyki urządzenia 2) katalogi, ulotki i foldery oferowanego przedmiotu, w języku polskim, potwierdzają-ce zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1.DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ – Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z zał.nr 2 do SWZ oraz musi dołączyć: 1)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. XIII ust. 1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał.nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdz.XIV ust. 2 SWZ; Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2)Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4-5), 7-10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdz.XIII ust. 4; (jeżeli dotyczy). Jeżeli zajdą okoliczności również dokumenty wskazane w Rozdz. XIV (pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się, dowody samooczyszczenia, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. (jeżeli dotyczy). Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Sposób, formę i wykaz dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawiera rozdz. XIV SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, ul. ul. Aleje Racławickie 14, 20-950, Lublin, woj. lubelskie, państwo PL, e-mail dzp@kul.pl
Adres strony internetowej (URL): www.kul.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 130 dni
Miejsce i termin składania ofert KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
20-950 LUBLIN
AL. RACŁAWICKIE 14

2022-05-26

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/kul Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 40
Uwagi 2022/BZP 00164442/01

Dostawy
Dostawa chromatografu gazowego na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514064
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Aleje Racławickie 14
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 – Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@kul.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu gazowego na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89ea173f-cd15-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164442
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/kul
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kul
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej Platformy) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul., Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje, oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie
Zamawiającego, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul poprzez Formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę wpływu wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Platformy. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Małgorzata Nepelska e-mail: dzp@kul.pl. Wykonawca przystępując do postępowania bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kul oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający w rozdz. VIII SWZ określił instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z § 2 Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji … (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający
dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. 7. Zamawiający, zgodnie z § 11
ust. 2 Rozp. określił: dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako
zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne tj: stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości min. 512 kb/s, komputer klasy PC lub
MAC o konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z syst. operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, włączona
obsługa JavaScript, zainstalowany program AdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdz. VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te bezpośrednio pozyskał, w
szczególności:1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 2) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 3) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 2) inspektorem ochrony danych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający informuje
jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników. 5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO. 6.
Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 8.
Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 9. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu. Pełna treść klauzuli zawiera Rozdz. XXIII SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.274.11/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu gazowego na potrzeby Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów KUL. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena – 60% b) okres gwarancji jakości – 40% Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Kryterium oceny ofert będzie obliczane wg następujących wzorów: a) cena C – 60% C = Cmin/Coo x 60 pkt gdzie: C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny Cmin – najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie cena ofertowa brutto Coo – cena ofertowa brutto oferty ocenianej 60 % – waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt) Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz Ofertowy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. b) okres gwarancji jakości G – 40% G = (Goo / Gmax) x 40 pkt gdzie: G – ocena punktowa za oceniane kryterium okres gwarancji;
Goo – oferowany okres gwarancji oferty ocenianej; Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
40 % – waga procentowa ocenianego kryterium (40% = 40 pkt);
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Oferta z zaoferowanym minimalnym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt. Oferta z zaoferowanym najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt. Pozostałe oferty będą oceniane wg powyższego wzoru odnoszącego się do tego kryterium. Oferty z zaoferowanym krótszym niż (wyżej wskazany) przyjęty przez Zamawiającego okresem gwarancji oraz oferty w których
Wykonawca nie wpisze oferowanego okresu gwarancji zostaną odrzucone jako nieodpowiadające treści SWZ. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Formularz Ofertowy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru: O = C+G O – to suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej C – ocena punktowa za oceniane kryterium cena G – ocena punktowa za oceniane kryterium okres gwarancji
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów spośród nieodrzuconych ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) została oceniona najwyżej – jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny, 2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, 3) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu: a) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp ) , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp
(wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy ; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa rozdziale XIV ust. 1 pkt. 1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3)-6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt.
5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. 2022 r. poz. 835, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; Wykonawca powyższe dokumenty na wezwanie Zamawiającego winien złożyć za pośrednictwem Platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania dokumentów opisane zostały szczegółowo w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) karty charakterystyki urządzenia, 2) katalogi, ulotki i foldery oferowanego przedmiotu, w języku polskim, potwierdzające
zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wy-znaczonym terminie.
Zamawiający prosi o widoczne oznaczenie dokumentów numerem pozycji, którego ten dokument dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) karty charakterystyki urządzenia
2) katalogi, ulotki i foldery oferowanego przedmiotu, w języku polskim, potwierdzają-ce zgodność deklarowanych
parametrów przedmiotu z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1.DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ – Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym zgodnie z zał.nr 2 do SWZ oraz musi dołączyć: 1)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz.
XIII ust. 1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał.nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdz.XIV ust. 2 SWZ; Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2)Dowody
dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4-5), 7-10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdz.XIII ust. 4; (jeżeli dotyczy). Jeżeli zajdą okoliczności również dokumenty wskazane w Rozdz. XIV (pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego,
oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się, dowody samooczyszczenia, zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną
ofertę ponoszą, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić przesłanki podstaw do wykluczenia z postępowania. Zgodnie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy spośród
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. (jeżeli
dotyczy). Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę
będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. Sposób, formę i wykaz dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawiera rozdz. XIV SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Projektowane postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 6 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w paragrafie 9 projektowanych postanowień umowy – wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kul
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Numer informacji: 2022-BZP-00164442-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij