Wpływ składu chemicznego wody na korozję i powstawanie kamienia kotłowego

Krystyna Niesiobędzka

 

Naturalne wody powierzchniowe charakteryzują się zmiennym składem chemicznym pozostającym w ścisłej korelacji do m.in. ilości i jakości wód zasilających, klimatu, pory roku. Ważny jest również czas kontaktu z glebą, rodzaj gleby oraz zagospodarowanie i topografia zlewni. Na skład wód mają wpływ także procesy życiowe roślinnych i zwierzęcych organizmów wodnych.

W stanie surowym wody naturalne nie mogą być przeznaczone do spożycia. Są zanieczyszczone z powodu docierających do nich spływów powierzchniowych z pól uprawnych i dróg oraz wprowadzanych, niedostatecznie oczyszczonych głównie ścieków przemysłowych oraz socjalno-bytowych. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Polsce jest to system podziału wód na podstawie oceny ich jakości dokonywanej w oparciu o wyniki szeroko zakrojonych badań (biologicznych, hydromorficznych, chemicznych i fizyczno-chemicznych). Uzyskane wartości tzw. wskaźników jakości wód porównuje się z wartościami normatywnymi i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w dokumentach instytucji zajmujących się ochroną środowiska lub gospodarką wodną (regulowanych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska). Oceny stanu wód dokonuje się dla celów naukowych i praktycznych, gdyż pewne zastosowania wody wymagają jej odpowiedniej jakości. Badanie fizyczno-chemiczne (definiowane określeniem „monitoring jakości wód”) stanowi zasadniczy element bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Badanie fizyczno-chemiczne wody polega na oznaczeniu szeregu cech fizycznych i składników chemicznych. W ujęciu tradycyjnym wyróżnia się badania sanitarne skrócone, rozszerzone i pełne Zakres badania wody określany jest w zależności celu badania wody.

Badania skrócone prowadzi się w celu określenia przydatności wody do picia i potrzeb gospodarczych. Obejmują one oznaczenia następujących wskaźników jakości wody: temperaturę, mętność, barwę, zapach,, odczyn pH, twardość ogólną, zasadowość, żelazo ogólne, mangan, chlorki, formy azotu (amonowy NH4+, azotanowy NO3, azotynowy NO2, indeks manganianowy oraz dodatkowo chlor pozostały lub ozon (w przypadku wody dezynfekowanej).

Badania rozszerzone wykonuje się w celu orientacyjnej oceny jakości wody z planowanych nowych ujęć do zasilania wodociągów oraz określenia przydatności wody dla niektórych rodzajów przemysłu (np. do zasilania kotłów parowych). Obejmują one wszystkie oznaczenia z zakresu badań sanitarnych skróconych oraz dodatkowo oznaczenia suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz oznaczenie siarczanów.

Badania pełne prowadzi się w celu dokładnego poznania składu fizyczno-chemicznego z planowanych źródeł zaopatrzenia wodociągów oraz w celu okresowej  kontroli jakości wód w źródłach już eksploatowanych. Obejmuje wszystkie oznaczenia wchodzące w zakres analizy skróconej i rozszerzonej oraz szereg dodatkowych badań specjalistycznych (związki organiczne, metale ciężkie, radioaktywność) [Gajkowska-Stefańska L., Guberski S., Gutowski W., Mamak Z, Szperliński Z., „Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007].

Badania wody są wykorzystywane także w celu:

  1. prowadzenia kontroli jakości wody dla gospodarki cieplnej, dla rolnictwa i innych gałęzi przemysłu;
  2. ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
  3. oceny przebiegu procesów samooczyszczania wód;
  4. opracowywania odpowiednich technologii uzdatniania wód.

Ważnym aspektem badania wód jest ocena jej właściwości korozyjnych, mająca duże znaczenie dla ochrony różnych budowli wodnych i urządzeń sanitarnych przed korozją. Woda może powodować korozję metali oraz tworzyw zawierających cement (beton). Większość metali jest niestabilna termodynamicznie w środowisku wody, a o braku stabilności poza rodzajem metalu czy materiału budowli wodnych decyduje rodzaj i stężenie składników chemicznych wody, determinujących wartości wskaźników jakości wody takich, jak:

– stężenie tlenu rozpuszczonego i innych utleniaczy,

– stopień mineralizacji (głównie stężenie chlorków i siarczanów),

– wartość pH i związane z nim stężenie agresywnego CO2,

– zasadowość wody,

– zawartość jonów Ca2+ i Mg2+ implikujących twardość wody.

Generalnie agresywnością wobec metali i betonu charakteryzują się wody miękkie i kwaśne, zawierające tlen rozpuszczony oraz duże stężenie substancji rozpuszczonych. Wszystkie wymienione czynniki współdecydują o przebiegu korozji. Jednym z najważniejszych czynników limitujących szybkość korozji elektrochemicznej jest tlen rozpuszczony, który przy pH ³ 4,0 jest głównym akceptorem elektronów generowanych podczas utleniania korodowanego metalu. Udział w korozji bierze tylko ta część tlenu rozpuszczonego w wodzie, która w wyniku dyfuzji dociera przez nieruchomą warstwę graniczną do powierzchni metalu. Generalnie ze wzrostem stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie liniowo rośnie szybkość korozji większości metali, na powierzchni których nie wytworzyła się warstwa ochronna (pasywacja). Krytyczne stężenie tlenu zależy od rodzaju metalu i zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury, poziomem zasolenia wody i obniżeniem wartości pH. Natężenie korozji tlenowej osiąga maksimum w temp. 60 – 70oC.

Wzrost stężenia jonów H+ (obniżenie pH wody) potęguje korozyjne działanie wody. Wartość pH decyduje również o rodzaju korozji. Przy pH < 6,5 ma miejsce korozja jednorodna, natomiast przy pH = 6,5 – 8,0 – korozja wżerowa. Rodzaj korozji zależy również od twardości węglanowej wody (udziału związanego CO2) i rodzaju materiału pozostającego w kontakcie z wodą. Im większa twardość węglanowa, tym mniejsza jest wymagana wartość pH. Stąd najczęściej problemy korozji stwarzają wody miękkie o niskim pH, dużej zawartości tlenu rozpuszczonego i CO2 agresywnego. W wodach o małej twardości węglanowej obecny jest agresywny dwutlenek węgla, który powoduje przekształcenie produktów korozji do łatwo rozpuszczalnych kwaśnych węglanów. Zdolność wody do rozpuszczania CaCO3 uważa się za główny wskaźnik agresywności wody w stosunku do betonu.

Kolejnym parametrem jest zasolenie wody. Wzrost zawartości substancji rozpuszczonych implikuje wzrost przewodności właściwej wody oraz możliwość modyfikacji struktury wytrąconych warstw ochronnych, powodujących zwiększenie ich porowatości. Z uwagi na zmianę wartości przewodności właściwej wody zmienia się szybkość korozji przebiegającej w jej środowisku (Tabela 1).

Tabela 1. Zależność szybkości korozji od przewodności właściwej wody

Szybkość korozji

Przewodność właściwa w temp. 25 0 C (mS/cm)

bardzo duża

duża

średnia

bardzo mała

mała

> 3000

1000 – 3000

500 – 1000

250 – 50

0< 250

 

Za najbardziej niebezpieczne jony, w aspekcie korozyjności wody, uważa się jony chlorkowe i siarczanowe powodujące korozję wżerową, przy czym bardziej istotne znaczenie mają jony Cl niż  SO42- (ostatnie jony ujawniają swą aktywność w obecności jonów chlorkowych). Stężenie jonów Cl i  SO42- jest odwrotnie proporcjonalne do stężenia jonów HCO3, przy czym bardziej istotne znaczenie mają jony chlorkowe. Jony siarczanowe ujawniają swoją aktywność w obecności chlorków.

Szybkość korozji liniowo zwiększa się wraz z temperaturą. Dla danej wartości pH (³ 4,0) oraz stężenia tlenu rozpuszczonego wzrost temperatury o 15oC powoduje około 10-krotny wzrost szybkości korozji.

Zanieczyszczenia powodujące wzrost twardości wody (głównie jony Ca2+ i Mg2+) ulegają strąceniu na skutek reakcji chemicznych lub przekroczenia stanu nasycenia w danej temperaturze. Skład chemiczny kamienia jest określany przeważającą zawartością związków węglanowych, siarczanowych i krzemianowych.

 

OGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE WODZIE KOTŁOWEJ

Wymagany skład fizyczno-chemiczny wody wykorzystywanej w przemyśle określają odpowiednie normy branżowe i są różne w zależności od jej przeznaczenia. Woda zasilająca kotły musi odpowiadać wymaganiom, które określają producenci kotłów. Wymagania te zależą od konstrukcji kotła. Generalnie, woda doprowadzona do kotłów musi być tak uzdatniona, aby nie powodowała wytrącania się kamienia kotłowego, korozji urządzeń kotłowych oraz nie pieniła się. Powodem powstawania kamienia kotłowego jest głównie obecność węglanów, siarczanów, zawiesin i olejów. Pienienie wody powodują związki organiczne, duże zasolenie oraz nadmierna alkaliczność. Wytrącający się kamień kotłowy zmniejsza przewodnictwo cieplne, obniżając sprawność kotła i może być przyczyną jego awarii. Uogólniając problem, woda kotłowa powinna być prawie całkowicie pozbawiona zawiesin, oleju, tlenu rozpuszczonego, związków żelaza i manganu, jonów wapnia i magnezu, zanieczyszczeń organicznych oraz charakteryzować się odczynem alkalicznym, małą zawartością substancji rozpuszczonych, głównie jonów intensyfikujących właściwości korozyjne wody takich, jak: chlorki, siarczany.

Woda powinna być stabilna i niekorozyjna. Wodę można uznać za stabilną, jeśli nie rozpuszcza, ani nie wytrąca węglanu wapniowego. W układach otwartych musi być zapewniona stabilność. Do oceny stabilności wykorzystuje się indeks stabilności Is, będący ilorazem rzeczywistej wartości pH zmierzonej w danej temperaturze i pH zmierzonego w stanie równowagi węglanowo – wapniowej. Woda jest stabilna, jeśli  Is = 1. Jeżeli Is > 1, woda ma tendencję do wytrącania węglanu wapnia, natomiast, gdy Is < 1, woda ma właściwości korozyjne.

 

WYNIKI I OCENA JAKOŚCI ANALIZOWANEJ PRÓBKI WODY

Podjęto próbę oceny wpływu wybranych wskaźników jakości wody kotłowej na korozję i odkładanie się kamienia kotłowego w rurach ciepłowniczych na podstawie badania próbek wody

 

Tabela 2. Wyniki analizy fizyczno-chemicznej próbki wody kotłowej (wartości średnie z 3 próbek wody kotłowej).

OZNACZENIE

JEDNOSTKI

WARTOŚĆ

Temperatura

0C

21,4

Barwa

mg  Pt/dm3

<1

Mętność

mg SiO2/dm3

<1

Odczyn w danej temperaturze (rzeczywisty)

pH

6,80

Odczyn w stanie równowagi węglanowo-wapniowej

pH

6,90

Przewodność właściwa

mS/cm

476

Zasadowość wobec fenoloftaleiny

mmol /l

0

Zasadowość ogólna

mmoll /l

1,80

Twardość ogólna

mmol /l

mg CaCO3 / l

2,25

225

Twardość węglanowa

mmol /l

mg CaCO3 / l

2,25

225

Jony wapia Ca2+

mmol /l

mg/l

1,50

60,0

Jony magnezu Mg2+

mmol /l

mg/l

0,75

18,0

Chlorki (Cl)

mg/l

52,0

Siarczany (SO42-)

mg/l

64,0

CO2 wolny

mg/l

8,4

CO2 agresywny

mg/l

6,6

Tlen rozpuszczony

mg O2 / l

10,2

Żelazo og. (Fe)

mg/l

< 0,01

Krzem zjonizowany (SiO32-)

mg/l

12,0

 

Wyniki analizy fizykochemicznej (Tabela 2) wskazują, że badana woda jest wodą bezbarwną, klarowną o znikomej mętności (<1 mg SiO2/l), odczynie pH – 6,80. Wartość przewodności właściwej (oscylującej na poziomie 476 mS/cm) jest silnie skorelowana z zawartością substancji rozpuszczonych i informuje o jej stopniu zasolenia. Poziomy stężeń substancji gazowych (tlen rozpuszczony, dwutlenek węgla agresywny) wskazują na korozyjny charakter analizowanej wody. Odnotowana w wodzie obecność chlorków, siarczanów i krzemianów może powodować intensyfikację korozji przebiegającej w jej środowisku. Wartość indeksu stabilności Is (Is< 0) potwierdza korozyjny charakter badanej wody. Wzrost temperatury wody zwiększa szybkość procesu korozji.

Zasadowość ogólna jest mniejsza od twardości ogólnej, w związku z czym na twardość ogólną składa się zarówno twardość węglanowa, jak i twardość niewęglanowa. Twardość niewęglanową wywołują w wodzie obecne sole wapnia i magnezu w postaci siarczanów, chlorków i krzemianów. Przy zarejestrowanym poziomie stężenia jonów krzemianowych istnieje prawdopodobieństwo odkładania się kamienia krzemianowego (CaSiO3, MgSiO3), który charakteryzuje się bardzo dużą twardością i najmniejszą spośród wszystkich rodzajów kamieni kotłowych przewodnością cieplną. Zarastanie rur ciepłowniczych może być potęgowane przez strącanie się siarczanów wapnia (CaSO4) w najbardziej termicznie obciążonych częściach kotła (w wyniku zmniejszania się rozpuszczalności kamienia siarczanowego ze wzrostem temperatury) oraz węglanów wapnia i magnezu (CaCO3, MgCO3).

 

Krystyna Niesiobędzka – Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 00-653 Warszawa, Nowowiejska 20
e-mail: krystyna.niesiobedzka@pw.edu.pl

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij