Zestaw urządzeń

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 659 85 71
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.gov.pl
WWW www.nencki.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zestaw urządzeń z możliwością składania ofert częściowych (wibratom 2 szt., osmometr 1 szt.)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zestaw urządzeń z możliwością składania ofert częściowych (wibratom 2 szt., osmometr 1 szt.) Numer referencyjny: AZP-261-19/2022Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń laboratoryjno-badawczych; dwóch wibratomów – przeznaczone do cięcia utrwalonych i NIE utrwalonych preparatów w badaniach neurologicznych i osmometru -służący do określenia jednego z parametrów roztworów wodnych oraz płynów hodowlanych ciśnienia osmotycznegoczęść nr 1) -osmometr Część nr 1 Zakup osmometru aparatury służącej do określenia ciśnienia osmotycznego. W zakres zamówienia wchodzi: dostarczenie zestawu urządzeń do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego; instalacja każdego z elementów urządzenia w zestawie; uruchomienie zestawu i test poprawności jego działania; minimum jednodniowe szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu. część nr 2) -wibratom, sztuk 2 Część nr 2 Zakup dwóch wibratomów, aparatury do cięcia preparatów w badaniach neurologicznych. W zakres zamówienia wchodzi: dostarczenie zestawu urządzeń do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego; instalacja każdego z elementów urządzenia w zestawie; uruchomienie zestawu i test poprawności jego działania; minimum jednodniowe szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1651063379656
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9c379b97-9b52-4f7e-a8a2-57dedb9d6f46
CPV 38.00.00.00, 38.42.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia TAKiego wymogu.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.
Osoba do kontaktu Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 000325825 ul. Pasteura 3 Warszawa 02-093 +48 225892000 przetargi@nencki.edu.pl http://www.nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2022-05-24

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 082-220427
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 000325825
Adres pocztowy: ul. Pasteura 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-093
Państwo: Polska
E-mail:
przetargi@nencki.edu.pl
Tel.: +48 225892000
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.nencki.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna.

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zestaw urządzeń z możliwością składania ofert częściowych (wibratom 2 szt., osmometr 1 szt.)
Numer referencyjny: AZP-261-19/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń laboratoryjno-badawczych; dwóch wibratomów – przeznaczone do cięcia utrwalonych i NIE utrwalonych preparatów w badaniach neurologicznych i osmometru -służący do określenia jednego z parametrów roztworów wodnych oraz płynów hodowlanych ciśnienia osmotycznego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część nr 1) -osmometr
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38423000 Urządzenia do pomiaru ciśnienia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup osmometru aparatury służącej do określenia ciśnienia osmotycznego. W zakres zamówienia wchodzi: dostarczenie zestawu urządzeń do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego; instalacja każdego z elementów urządzenia w zestawie; uruchomienie zestawu i test poprawności jego działania; minimum jednodniowe szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
MAB/2018/10

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert wskazane w dokumentach zamówienia (w SWZ) to; cena -60, Gwarancja -15, Termin dostawy 15, Serwis -10.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
część nr 2) -wibratom, sztuk 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dwóch wibratomów, aparatury do cięcia preparatów w badaniach neurologicznych. W zakres zamówienia wchodzi: dostarczenie zestawu urządzeń do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego; instalacja każdego z elementów urządzenia w zestawie; uruchomienie zestawu i test poprawności jego działania; minimum jednodniowe szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
MAB/2018/10

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert wskazane w dokumentach zamówienia (w SWZ) to; cena -60, Gwarancja -15, Termin dostawy 15, Serwis -10.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia TAKiego wymogu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. NIEzwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte w zakresie; nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej lub miejscach zamieszkania, oraz ceny ich ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).
2. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane Wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu oraz wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie NIEzbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i do skutecznego złożenia oferty znajdują się w SWZ.
4. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja (tj. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz dokumenty, wyjaśnienia, JEDZ, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej (do Zamawiającego na adres e-mail:
przetargi@nencki.edu.pl
; do Wykonawcy na adres podany we wniosku/ofercie). Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortal i ePUAP (służą wyłącznie do złożenia/wycofywania i zmiany oferty). Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminach korzystania z miniPortalu i ePUAP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Na czynność Zamawiającego:
– 10 dni -jeżeli informacja o NIEj została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
– 15 dni -jeżeli informacja o NIEj została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
– 10 dni -na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia.
– 10 dni od dnia, w którym powzięto/ można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1-3.
Na zaniechanie czynności:
– 30 dni od publikacji w Dz.Urz-UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia -od NIE przesłania wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
– 6 m-cy od zawarcia umowy -od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/o wyniku postępowania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA przy Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
082
2022
Następna aktualizacja:
28/04/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij