Zakup wyposażenia laboratoryjnego i systemu do analizy

 

Dane organizatora

WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA
30-106 KRAKÓW
SENATORSKA 1
Tel. 12 424 23 00
Fax. 12 424 23 32
E-mail biuro@mpwik.krakow.pl(link sends e-mail)
WWW www.mpwik.krakow.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Treść zamówienia

„Zakup wyposażenia laboratoryjnego i systemu do analizy techniką Real Time PCR z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem w ramach realizacji projektu „Centrum Badań i Rozwoju WMK”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

„Zakup wyposażenia laboratoryjnego i systemu do analizy techniką Real Time PCR z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem w ramach realizacji projektu „Centrum Badań i Rozwoju WMK”Część 1: System do analizy techniką RealTime PCR, materiały zużywalne do analiz PCR, statyw z pokrywką na 96 probówek PCR 0,2 ml, testy. Część 2: Komora nablatowa do PCR, blok grzejny z wytrząsaniem, wirówka, worteks 1, worteks 2 z przystawką, pipety, statyw z pokrywką do 96-dołkowych do PCR. 188/TP-17/2022

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=mpwik-pzp….

LINK do SIWZ

http://mpwik-pzp.logintrade.net/zapytania_email,79397,e01c8a31467829497965d9bde708e05b.html

CPV

38.00.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) część I i II: zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. b) część I i II – uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. c) część I i II – sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. d) zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający określa minimalny poziom zdolności. 2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalny poziom zdolności dotyczący niezbędnego doświadczenia wykonawcy: Dla części I: a) wykonanie dostawy urządzeń (system do analizy techniką RealTime PCR, materiały zużywalne do analiz PCR, statyw z pokrywką na 96 probówek PCR 0,2 ml, testy) na kwotę przynajmniej 300 000,00 zł. łącznie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Dla części II: b) wykonanie dostawy urządzeń (komora nablatowa do PCR, blok grzejny z wytrząsaniem, wirówka, worteks 1, worteks 2 z przystawką, pipety, statyw z pokrywką do 96-dołkowych do PCR) na kwotę przynajmniej 200 000,00 zł. łącznie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w rozdziale VIII SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podst. art. 274 ust. 1 uzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net . Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w rozdziale VII ust. 2 SWZ – w przypadku zajścia okoliczności określonych w rozdziale VII ust. 2 SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych: a) Karty katalogowe dla części I i II z opisem technicznym i specyfikacją materiałową oferowanych wyrobów w zakresie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia; b) Dla systemu do analizy techniką RealTime PCR (cz. I) – autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowo określono w Rozdziale X. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. ul. Senatorska 1, 30-106, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail dorota.aniol@wodociagi.krakow.pl(link sends e-mail)
Adres strony internetowej (URL): www.wodociagi.krakow.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 2022-06-30

Miejsce i termin składania ofert

2022-04-05

Sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net Godzina: 09:15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1: cena 90
część 1: długość okresu gwarancji 10
część 2: cena 90
część 2: długość okresu gwarancji 10

Uwagi

2022/BZP 00095846/01

Dostawy
„Zakup wyposażenia laboratoryjnego i systemu do analizy techniką Real Time PCR z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem w ramach realizacji projektu „Centrum Badań i Rozwoju WMK”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350720714
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 1
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-106
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.aniol@wodociagi.krakow.pl(link sends e-mail)
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy – art. 5 ust. 1 pkt 1 – gospodarka wodna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zakup wyposażenia laboratoryjnego i systemu do analizy techniką Real Time PCR z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem w ramach realizacji projektu „Centrum Badań i Rozwoju WMK”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0e5cf97-a9d8-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00095846
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa nr RPMP.01.02.02-12-0161/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale VI SWZ, tj. VI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mpwikpzp. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale II SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale II SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: 188/TP-17/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 220000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
System do analizy techniką RealTime PCR, materiały zużywalne do analiz PCR, statyw z pokrywką na 96 probówek PCR 0,2 ml, testy.

4.2.5.) Wartość części: 180000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):
1) Oferowana cena brutto 90 %
2) Długość okresu gwarancji 10 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Komora nablatowa do PCR, blok grzejny z wytrząsaniem, wirówka, worteks 1, worteks 2 z przystawką, pipety, statyw z pokrywką do 96-dołkowych do PCR.

4.2.5.) Wartość części: 40000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną
ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):
1) Cena (koszt) 90 %
2) Długość okresu gwarancji 10 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) część I i II: zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
b) część I i II – uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c) część I i II – sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
d) zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający określa minimalny poziom zdolności.
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalny poziom zdolności dotyczący niezbędnego doświadczenia wykonawcy:
Dla części I:
a) wykonanie dostawy urządzeń (system do analizy techniką RealTime PCR, materiały zużywalne do analiz PCR, statyw z pokrywką na 96 probówek PCR 0,2 ml, testy) na kwotę przynajmniej 300 000,00 zł. łącznie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
Dla części II:
b) wykonanie dostawy urządzeń (komora nablatowa do PCR, blok grzejny z wytrząsaniem, wirówka, worteks 1, worteks 2 z przystawką, pipety, statyw z pokrywką do 96-dołkowych do PCR) na kwotę przynajmniej 200 000,00 zł. łącznie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w rozdziale VIII SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podst. art. 274
ust. 1 uzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
(wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net . Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w rozdziale VII ust. 2 SWZ – w przypadku zajścia okoliczności określonych w rozdziale VII ust. 2 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
a) Karty katalogowe dla części I i II z opisem technicznym i specyfikacją materiałową oferowanych wyrobów w zakresie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;
b) Dla systemu do analizy techniką RealTime PCR (cz. I) – autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Szczegółowo określono w Rozdziale X. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Szczegółowo określono w rozdz. XVIII SWZ – WARUNKI ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-05 09:15
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-05 09:20
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Numer informacji: 2022-BZP-00095846-01

Data dodania

2022-03-23

 

 

Tagi: 
 
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij