Chromatografy

Dane organizatora

ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7
Tel. 24 256 81 25
Fax. 24 367 74 80
E-mail biuro@orlenlaboratorium.pl(link sends e-mail)
WWW www.orlenlaboratorium.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Płock

Treść zamówienia

Chromatografy 2022 – PP1

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Chromatografy 2022 – PP1Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę chromatografów dla Spółki. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach do postępowania. ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem: 0000628738 NIP: 774-27-43-094, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.977.130,00 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT Informacja dodatkowa dla potencjalnych oferentów: W przypadku pytań – proszę o kontakt poprzez Platformę Connect. Proszę pod treścią pytań, jak i w załącznikach NIE umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (system wyświetla dane firmy, jak i dane osoby zadającej pytanie)

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-08/pl08-LAB_2_000057_22.zip

LINK do SIWZ

http://connect.orlen.pl/app/outRfx/258274/supplier/status

Osoba do kontaktu

Monika Machulska-Niździńska

Miejsce i termin składania ofert

2022-04-05

Sposób składania ofert

ORLEN LABORATORIUM S.A., CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK Godzina: 18:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Uwagi

Weź udział w zapytaniu ofertowym Numer zapytania ofertowego LAB/2/000057/22 Rozpoczęcie składania ofert 23-03-2022 10:44
Zakończenie składania ofert 05-04-2022 18:00
Termin zadawania pytań 01-04-2022 18:00
Kategorie zakupowe (O.01.001) Aparatura i wyposażenie do analiz laboratoryjnych
Typ rundy zapytania Otwarty
Składanie ofert Na wybrane pozycje
Dostępne waluty PLN
Przejdź do Pytań i Odpowiedzi Zamknij sekcję Pytań i Odpowiedzi Przedmiot oferty Lp. Nazwa pozycji Ilość
1 Chromatograf do metody A.80.02.01 1 SZT
Opis Chromatograf do metody A.80.02.01

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Informacje odnośnie świadczonego Serwisu: czas rozpoczęcia działań od momentu zgłoszenia problemu; czas rozwiązania zgłoszonego problemu; możliwość zdalnej pomocy tj. doradztwo na telefon, drogą e-mailową; informacja czy oferowany aparat ma możliwość połączenia z serwisem on-line.
Termin realizacji kompletnej usługi – liczba tygodni potrzebna na realizację usługi do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny/ Guarantee (in months)
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in. wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) oraz wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (oddzielnie dla każdej usługi). Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dotyczącej zakupu całości tj. zakupu wszystkich zaoferowanych aparatów od jednego dostawcy – ofertę cenową z wariantem zakupu całości, który będzie zawierał ceny poszczególnych usług należy dołączyć, wyłącznie jako załącznik przy dowolnej wycenie pojedynczej usługi. / Price
Wartosc / Value
Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0)
Koszty netto niezbędnych materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku stosowane do badań na przeprowadzenie 100 oznaczeń dla każdej techniki) – w przypadku wymagania stosowania takich materiałów proszę o ich przedstawienie w Załączniku nr 3 i dołączenie zestawienia do oferty. W ofercie należy wpisać sumaryczny koszt zgodny z komórką F15 tabeli Excel (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku materiałów proszę wpisać 0).
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 4. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 4
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej: ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01); ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową – roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; ***dla podmiotów zagranicznych: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres; *****wymaganym jest by dołączone dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione.
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – wymagane załączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia – Załącznik nr 5.
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni)/ Payment deadline (in days)

2 Chromatograf do metody A.80.03.01 1 SZT
Opis Chromatograf do metody A.80.03.01

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Informacje odnośnie świadczonego Serwisu: czas rozpoczęcia działań od momentu zgłoszenia problemu; czas rozwiązania zgłoszonego problemu; możliwość zdalnej pomocy tj. doradztwo na telefon, drogą e-mailową; informacja czy oferowany aparat ma możliwość połączenia z serwisem on-line.
Termin realizacji kompletnej usługi – liczba tygodni potrzebna na realizację usługi do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny/ Guarantee (in months)
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in. wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) oraz wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (oddzielnie dla każdej usługi). Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dotyczącej zakupu całości tj. zakupu wszystkich zaoferowanych aparatów od jednego dostawcy – ofertę cenową z wariantem zakupu całości, który będzie zawierał ceny poszczególnych usług należy dołączyć, wyłącznie jako załącznik przy dowolnej wycenie pojedynczej usługi. / Price
Wartosc / Value
Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0)
Koszty netto niezbędnych materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku stosowane do badań na przeprowadzenie 100 oznaczeń dla każdej techniki) – w przypadku wymagania stosowania takich materiałów proszę o ich przedstawienie w Załączniku nr 3 i dołączenie zestawienia do oferty. W ofercie należy wpisać sumaryczny koszt zgodny z komórką F15 tabeli Excel (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku materiałów proszę wpisać 0).
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 4. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 4
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej: ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01); ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową – roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; ***dla podmiotów zagranicznych: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres; *****wymaganym jest by dołączone dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione.
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – wymagane załączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia – Załącznik nr 5.
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni)/ Payment deadline (in days)

3 Chromatograf do metody A.80.04.01 1 SZT
Opis Chromatograf do metody A.80.04.01

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Informacje odnośnie świadczonego Serwisu: czas rozpoczęcia działań od momentu zgłoszenia problemu; czas rozwiązania zgłoszonego problemu; możliwość zdalnej pomocy tj. doradztwo na telefon, drogą e-mailową; informacja czy oferowany aparat ma możliwość połączenia z serwisem on-line.
Termin realizacji kompletnej usługi – liczba tygodni potrzebna na realizację usługi do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny/ Guarantee (in months)
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in. wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) oraz wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (oddzielnie dla każdej usługi). Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dotyczącej zakupu całości tj. zakupu wszystkich zaoferowanych aparatów od jednego dostawcy – ofertę cenową z wariantem zakupu całości, który będzie zawierał ceny poszczególnych usług należy dołączyć, wyłącznie jako załącznik przy dowolnej wycenie pojedynczej usługi. / Price
Wartosc / Value
Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0)
Koszty netto niezbędnych materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku stosowane do badań na przeprowadzenie 100 oznaczeń dla każdej techniki) – w przypadku wymagania stosowania takich materiałów proszę o ich przedstawienie w Załączniku nr 3 i dołączenie zestawienia do oferty. W ofercie należy wpisać sumaryczny koszt zgodny z komórką F15 tabeli Excel (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku materiałów proszę wpisać 0).
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 4. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 4
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej: ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01); ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową – roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; ***dla podmiotów zagranicznych: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres; *****wymaganym jest by dołączone dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione.
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – wymagane załączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia – Załącznik nr 5.
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni)/ Payment deadline (in days)

4 Chromatograf do metody A.80.06.01 1 SZT
Opis Chromatograf do metody A.80.06.01

Kryteria merytoryczne
Nazwa
Informacje odnośnie świadczonego Serwisu: czas rozpoczęcia działań od momentu zgłoszenia problemu; czas rozwiązania zgłoszonego problemu; możliwość zdalnej pomocy tj. doradztwo na telefon, drogą e-mailową; informacja czy oferowany aparat ma możliwość połączenia z serwisem on-line.
Termin realizacji kompletnej usługi – liczba tygodni potrzebna na realizację usługi do momentu podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date
Gwarancja (w miesiacach) liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załączniku informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny/ Guarantee (in months)
Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; przedstawienie wymagań warunków lokalowych i środowiskowych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (opis w pliku Excel bądź załączenie w formie plików); w tym miejscu należy załączyć m.in. wypełniony załącznik Excel Załącznik nr 1 „Techniczny” (w wersji edytowalnej) oraz wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania

Kryteria handlowe
Nazwa
Cena netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (oddzielnie dla każdej usługi). Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dotyczącej zakupu całości tj. zakupu wszystkich zaoferowanych aparatów od jednego dostawcy – ofertę cenową z wariantem zakupu całości, który będzie zawierał ceny poszczególnych usług należy dołączyć, wyłącznie jako załącznik przy dowolnej wycenie pojedynczej usługi. / Price
Wartosc / Value
Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0)
Koszty netto niezbędnych materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku stosowane do badań na przeprowadzenie 100 oznaczeń dla każdej techniki) – w przypadku wymagania stosowania takich materiałów proszę o ich przedstawienie w Załączniku nr 3 i dołączenie zestawienia do oferty. W ofercie należy wpisać sumaryczny koszt zgodny z komórką F15 tabeli Excel (oddzielnie dla każdej usługi; w przypadku braku materiałów proszę wpisać 0).
Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 4. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 4
Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej: ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01); ***dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową – roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; ***dla podmiotów zagranicznych: zautoryzowany bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres; *****wymaganym jest by dołączone dokumenty zostały podpisane przez osoby upoważnione.
Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym – wymagane załączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia – Załącznik nr 5.
Termin płatności (w dniach) od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni)/ Payment deadline (in days)

Numer informacji: LAB_2_000057_22

Data dodania

2022-03-23

 

 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij