Zakup wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej

Dane organizatora AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
31-571 KRAKÓW
AL. JANA PAWŁA II 78
Tel. 12 683 10 52
Fax. 12 683 11 21
E-mail zamowienia.publiczne@awf.krakow.pl
WWW www.awf.krakow.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.awf.krakow.pl_1677231828614
LINK do SIWZ http://bip.awf.krakow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-dziedziny-nauki/1686-zakup-wraz-z-dostawa-urzadzen-laboratoryjnych
Osoba do kontaktu mgr Agnieszka Arnold, e-mail: agnieszka.arnold@awf.krakow.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Zadanie nr 1-do 2 tygodni licząc od daty przesłania zlecenia; Zadanie nr 2-do 8 tygodni licząc od daty przesłania zlecenia; Zadanie nr 3-do 4 tygodni licząc od daty przesłania zlecenia;
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
31-571 KRAKÓW
AL. JANA PAWŁA II 78

2023-02-28

Sposób składania ofert AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁA II 78, 31-571 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi AWF Kraków
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
Znak sprawy: K-2.381/09/BIP/2023/BN
Kraków, 23.02.2023 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Z DZIEDZINY NAUKI
Zakup wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej.
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: mgr Agnieszka Arnold, e-mail: agnieszka.arnold@awf.krakow.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup wraz z dostawą urządzeń laboratoryjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu opisu przedmiotu zamówienia w danym zadaniu częściowym, zostaną odrzucone jako niezgodne z ogłoszeniem o zamówieniu.
Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi i dane techniczne
w języku polskim.
Wykonawca w cenie oferty zapewni dostawę do wskazanego miejsca.
Wykonawca w cenie oferty zapewni przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.
III. GWARANCJA
1. Urządzenia z każdego zadania częściowego objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancji.
1. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Naprawa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami producenta określonymi w gwarancji producenta.
2. Wykonawca zapewnia podjęcie działań serwisowych w zakresie urządzenia, nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego pisemnie, mailem lub faksem, na adres lub faks lub adres e- mail wskazane w dokumencie gwarancyjnym.
3. Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych w miejscu użytkowania. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego, naprawę poza miejscem użytkowania, a w przypadku konieczności dokonania takiej naprawy, do terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, wlicza się czas trwania transportu (tam i z powrotem).
4. W przypadku konieczności przesłania wadliwego urządzenia do producenta, termin naprawy lub wymiany zostanie ustalony przez strony w formie protokołu uwzględniającego termin naprawy zadeklarowany przez producenta.
5. Zamawiający wymaga, by:
a) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony był przez wykwalifikowanych specjalistów,
b) Wykonawca dołożył wszelkich starań aby w okresie gwarancji wszelkie ewentualne naprawy były realizowane bez zbędnej zwłoki.
c) Wykonawca na własny koszt zapewnił w okresie gwarancji obsługę transportową
w przypadku odbioru i dostawy urządzenia przeznaczonego do naprawy,
6. Termin gwarancji rozpoczyna się z datą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
W przypadku ewentualnych napraw czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas tej naprawy.
7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji urządzenie ulegnie trzykrotnej awarii, Zamawiający zastrzega sobie prawo jego wymiany na nowe o parametrach nie gorszych, niż parametry podane w ofercie.
IV. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie musi być zrealizowane odpowiednio w terminie:
Zadanie nr 1-do 2 tygodni licząc od daty przesłania zlecenia;
Zadanie nr 2-do 8 tygodni licząc od daty przesłania zlecenia;
Zadanie nr 3-do 4 tygodni licząc od daty przesłania zlecenia;
W wypadku, jeżeli z powodu okoliczności od Stron niezależnych, niedających się przewidzieć (siła wyższa), w szczególności epidemii, działań wojskowych, klęsk żywiołowych, nie będzie możliwości dochowania powyższego terminu, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
V. MIEJSCE DOSTAWY
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków w dni robocze, w godz. 08.00 do 15.00. Po stronie Wykonawcy będzie odpowiednie zainstalowanie sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie jego obsługi.
Przed realizacją dostawy Wykonawca ustali telefonicznie szczegóły dostawy
z osobą wskazaną w zamówieniu, w tym w szczególności termin i miejsce dostawy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na jedno lub dwa lub trzy zadania częściowe,
z uwzględnieniem wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Oferta musi być napisana w języku polskim.
Wykonawca złoży wraz z ofertą:
• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
• Specyfikację techniczną oferowanego urządzenia, by Zamawiający mógł ocenić zgodność jej parametrów z opisem przedmiotu zamówienia.
• Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych.
VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
• Cena podana w ofercie w danym zadaniu częściowym musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy oraz transportu, wniesienia, zainstalowania i przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia).
• Cenę należy podać w złotych polskich.
• Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: cena 100%
IX.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym i przesłać do Zamawiającego do dnia 28.02.2023 roku do godz. 10.00 mailem na adres agnieszka.arnold@awf.krakow.pl
-należy przesłać skany wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub
przesłać wymagane dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym lub zaufanym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
XI. WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Oferta musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.
Realizacja dostawy nastąpi na podstawie zlecenia.
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielił zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
Załącznik:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Klauzula RODO
23.02.2023 roku Zatwierdzam
Kanclerz AWF w Krakowie
mgr Paweł Potoczek
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij